Scroll to navigation

frexp(3) Library Functions Manual frexp(3)

NAZWA

frexp, frexpf, frexpl - konwersja liczby zmiennopozycyjnej na część ułamkową i całkowitą

BIBLIOTEKA

Math library (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double frexp(double x, int *exp);
float frexpf(float x, int *exp);
long double frexpl(long double x, int *exp);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

frexpf(), frexpl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Te funkcje są używane do dzielenia liczby x na znormalizowany ułamek i wykładnik, który jest umieszczany w exp.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają znormalizowany ułamek. Jeśli argument x jest różny od zera, to znormalizowany ułamek wynosi dwa do potęgi x i zawsze zawiera się w przedziale pomiędzy 1/2 (włącznie) a 1 (wyłączając 1), to jest [0.5, 1).

Jeśli x wynosi zero, to znormalizowany ułamek wynosi zero i exp przyjmuje wartość zero.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN, a wartość *exp jest nieokreślona.

Jeśli x jest równe dodatniej (lub ujemnej) nieskończoności, to zwracana jest dodatnia (ujemna) nieskończoność, a wartość *exp jest nieokreślona.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
frexp(), frexpf(), frexpl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

PRZYKŁADY

Poniższy program zwraca następujące wyniki:


$ ./a.out 2560
frexp(2560, &e) = 0.625: 0.625 * 2^12 = 2560
$ ./a.out -4
frexp(-4, &e) = -0.5: -0.5 * 2^3 = -4

Kod źródłowy programu

#include <float.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{

double x, r;
int exp;
x = strtod(argv[1], NULL);
r = frexp(x, &exp);
printf("frexp(%g, &e) = %g: %g * %d^%d = %g\n",
x, r, r, FLT_RADIX, exp, x);
exit(EXIT_SUCCESS); }

ZOBACZ TAKŻE

ldexp(3), modf(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03