Scroll to navigation

catopen(3) Library Functions Manual catopen(3)

NAZWA

catopen, catclose - otwarcie/zamknięcie katalogu komunikatów

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <nl_types.h>
nl_catd catopen(const char *name, int flag);
int catclose(nl_catd katalog);

OPIS

Funkcja catopen() otwiera katalog komunikatów i zwraca deskryptor tego katalogu. Deskryptor pozostaje ważny aż do wywołania catclose() lub execve(2). Jeśli w celu implementacji deskryptorów katalogów, użyty zostanie deskryptor pliku, to zostanie ustawiony znacznik FD_CLOEXEC.

The argument name specifies the name of the message catalog to be opened. If name specifies an absolute path (i.e., contains a '/'), then name specifies a pathname for the message catalog. Otherwise, the environment variable NLSPATH is used with name substituted for %N (see locale(7)). It is unspecified whether NLSPATH will be used when the process has root privileges. If NLSPATH does not exist in the environment, or if a message catalog cannot be opened in any of the paths specified by it, then an implementation defined path is used. This latter default path may depend on the LC_MESSAGES locale setting when the flag argument is NL_CAT_LOCALE and on the LANG environment variable when the flag argument is 0. Changing the LC_MESSAGES part of the locale may invalidate open catalog descriptors.

Argument flag funkcji catopen() służy do wskazania źródeł dla używanego języka. Jeśli ma wartość NL_CAT_LOCALE, to użyte zostanie bieżące ustawienie regionalne dla LC_MESSAGES. W przeciwnym przypadku użyta zostanie zmienna środowiskowa LANG.

Funkcja catclose() zamyka katalog komunikatów określony przez deskryptor catalog. Unieważnia każde następne odwołania do katalogu komunikatów określonego przez catalog.

WARTOŚĆ ZWRACANA

The function catopen() returns a message catalog descriptor of type nl_catd on success. On failure, it returns (nl_catd) -1 and sets errno to indicate the error. The possible error values include all possible values for the open(2) call.

Funkcja catclose() zwraca 0, jeśli zakończy się pomyślnie, a -1 w przypadku błędu.

ŚRODOWISKO

Może stanowić źródło ustawienia regionalnego LC_MESSAGES i wówczas określa język używany, gdy flag jest ustawione na NL_CAT_LOCALE.
Język używany, gdy flag wynosi 0.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
catopen() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe env
catclose() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Powyższe stanowi opis wg POSIX.1. W glibc wartość NL_CAT_LOCALE wynosi 1. Domyślna ścieżka może być różna, ale zazwyczaj stanowi kilka miejsc wewnątrz katalogu /usr/share/locale.

ZOBACZ TAKŻE

catgets(3), setlocale(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03