Scroll to navigation

INFINITY(3) Library Functions Manual INFINITY(3)

NAZWA

INFINITY, NAN, HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL - stałe zmiennoprzecinkowe

BIBLIOTEKA

Math library (libm)

SKŁADNIA

#define _ISOC99_SOURCE      /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>
INFINITY
NAN
HUGE_VAL
HUGE_VALF
HUGE_VALL

OPIS

Makro INFINITY rozszerza się do zmiennoprzecinkowej (czyli typu float) stałej reprezentującej dodatnią nieskończoność.

Makro NAN rozszerza się do stałej zmiennoprzecinkowej (float) reprezentującej cichą NaN (jeśli jest obsługiwana). Cicha NaN to NaN ("not-a-number" - "nie-liczba"), która nie wywołuje wyjątku, jeśli jest używana w działaniach arytmetycznych. Jej przeciwieństwem jest sygnalizująca NaN. Patrz IEC 60559:1989.

Makra HUGE_VAL, HUGE_VALF, HUGE_VALL oznaczają odpowiednio stałe typów double, float oraz long double, reprezentujących dużą wartość dodatnią, być może dodatnią nieskończoność.

STANDARDY

C99.

W systemie glibc, makro HUGE_VAL jest zawsze dostępne. Dostępność makra NANmoże być testowana przez #ifdef NAN, podobnie można testować INFINITY, HUGE_VALF, HUGE_VALL. Będą one zdefiniowane przez <math.h>, jeżeli zdefiniowano if _ISOC99_SOURCE lub _GNU_SOURCE albo gdy jest zdefiniowana __STDC_VERSION__ i jej wartość jest nie mniejsza niż 199901L.

ZOBACZ TAKŻE

fpclassify(3), math_error(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

9 października 2022 r. Linux man-pages 6.03