Scroll to navigation

BISON(1) Εντολές Χρήστη BISON(1)

ΟΝΟΜΑ

bison - GNU Project parser generator (yacc replacement)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

bison [ΕΠΙΛΟΓΗ]... ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Bison is a parser generator in the style of yacc(1). It should be upwardly compatible with input files designed for yacc.

Input files should follow the yacc convention of ending in .y. Unlike yacc, the generated files do not have fixed names, but instead use the prefix of the input file. Moreover, if you need to put C++ code in the input file, you can end his name by a C++-like extension (.ypp or .y++), then bison will follow your extension to name the output file (.cpp or .c++). For instance, a grammar description file named parse.yxx would produce the generated parser in a file named parse.tab.cxx, instead of yacc's y.tab.c or old Bison version's parse.tab.c.

This description of the options that can be given to bison is adapted from the node Invocation in the bison.texi manual, which should be taken as authoritative.

Bison supports both traditional single-letter options and mnemonic long option names. Long option names are indicated with -- instead of -. Abbreviations for option names are allowed as long as they are unique. When a long option takes an argument, like --file-prefix, connect the option name and the argument with =.

Παραγωγή ντετερμινιστικού LR ή γενικευμένου LR (GLR) συντακτικού αναλυτή με την χρήση πινάκων LALR(1), IELR(1), ή canonical LR(1).

Υποχρεωτικά ορίσματα στις μακρές επιλογές είναι υποχρεωτικά και στις κοντέςεπιλογές επίσης. Το ίδιο ισχύει και για τα μη υποχρεωτικά ορίσματα.

Τρόποι λειτουργίας:

εμφάνιση αυτής εδώ της βοήθειας κι έξοδος
εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης κι έξοδος
ο κατάλογος με τα δεδομένα των locale κι έξοδος
ο κατάλογος με σκελετούς και XSLT κι έξοδος
εφαρμογή διορθώσεων στο αρχείο γραμματικής κι έξοδος
ενεργοποίηση διαφόρων features

FEATURES είναι μια λίστα λέξεων χωρισμένες απο κόμματα που μπορεί να περιλαμβάνει:

εμφάνισε τα σφάλματα με carets
εμφάνισε διορθώσεις machine-readable
μη δημιουργήσεις αρχείο
όλα τα παραπάνω
απενεργοποίηση όλων των παραπάνω

Diagnostics:

αναφορά των προειδοποιήσεων που πέφτουν στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
πότε να χρωματίζεται η διάγνωση
specify the CSS FILE for colorizer diagnostics

Κατηγορίες προειδοποιήσεων:

συγκρούσεις S/R (ενεργοποίηση εκ προεπιλογής)
συγκρούσεις R/R (ενεργοποίηση εκ προεπιλογής)
παραγωγή αντιπαραδειγμάτων συγκρούσεως
συνώνημο συμβολοσειράς μη συνδεδεμένο σε σύμβολο
απαρχαιωμένες δομές
κενοί κανόνες χωρίς %empty
τιμές ενδιαμέσων κανόνων μη ορισμένες ή μη χρησιμοποιούμενες
άχρηστη προτεραιότητα και προσεταιριστικότητα
ασυμβατότητες με POSIX Yacc
όλες οι άλλες προειδοποιήσεις (ενεργοποίηση από προεπιλογή)
όλες οι προειδοποιήσεις εκτός «counterexamples», «dangling-alias» και «yacc»
απενεργοποίηση προειδοποιήσεων στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
απενεργοποίηση όλων των προειδοποιήσεων
θεώρησε τις προειδοποιήσεις ως σφάλματα

ΠΌΤΕ μπορεί νάναι ένα από τα παρακάτω:

χρωματισμός εξόδου
μη χρωματισμός εξόδου
χρωματισμός αν η συσκευή εξόδου είναι tty

Αναλυτής:

καθορίζει τη γλώσσα προγραμματισμού
καθορίζει τον προς χρήση σκελετό
ο αναλυτής μπορεί να δώσει τη θέση σφάλματος το ίδιο με «-Dparse.trace»
ενεργοποίηση υποστήριξης θέσεως
ανάλογο του '%define ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΑ'
override '%define NAME VALUE'
πρόθεση του ΠΡΟΘΕΜΑ στα εξωτερικά σύμβολα προς αντικατάσταση από '-Dapi.prefix={ΠΡΟΘΕΜΑ}'
μη δημιουργήσεις οδηγίες '#line'
να συμπεριληφθεί πίνακας με ονόματα λεκτικών μονάδων
emulate POSIX Yacc

Output Files:

also produce a header file
το ίδιο αλλά χωρίς ορισμό ΑΡΧΕΙΟΥ (για το POSIX Yacc)
παράγει λεπτομέρειες σχετικές με τα αυτόματα
γράψιμο αναφοράς στο ΑΡΧΕΙΟ
το ίδιο με --report=state
καθορίζει ΠΡΟΘΕΜΑ για τα αρχεία εξόδου
έξοδος στο ΑΡΧΕΙΟ
έξοδος επίσης ενός γράφου του αυτομάτου
αναφορά από το αυτόματο σε μορφή HTML
αναφορά από το αυτόματο σε μορφή XML
διαδρομή αρχείου στο αρχείο εξοδου

THINGS είναι μια λίστα λέξεων χωρισμένων με κόμματα που μπορεί να περιλαμβάνει:

περιγραφή των καταστάσεων
συμπληρώστε με το κλείσιμό τους τα σύνολα των βασικών στοιχείων
συσχετίστε σαφώς τις λεκτικές μονάδες lookahead με τα στοιχεία
περιγράφει τη λύση των συγκρούσεων με ολίσθηση/ελάττωση
παραγωγή αντιπαραδειγμάτων συγκρούσεως
να συμπεριληφθεί όλη η παραπάνω πληροφορία
απενεργοποίηση της αναφοράς

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Γράφτηκε από τους Robert Corbett και Richard Stallman.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αναφέρετε σφάλματα σε <bug-bison@gnu.org>.
GNU Bison home page: <https://www.gnu.org/software/bison/>.
Γενική βοήθεια χρήσης του λογισμικού GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>.

Αναφορά σφαλμάτων μετάφρασης <https://translationproject.org/team/>.
Για πλήρη τεκμηρίωση δώσε: info bison.

COPYRIGHT

Copyright © 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

lex(1), flex(1), yacc(1).

Η πλήρης τεκμηρίωση για bison υπάρχει ως εγχειρίδιο Texinfo. Αν το info και bison τα προγράμματα έχουν εγκατασταθεί σωστά στη σελίδα σας, η εντολή

info bison

θα πρέπει να σας δίνει πρόσβαση στο πλήρες εγχειρίδιο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η ελληνική μετάφραση αυτής της σελίδας εγχειριδίου δημιουργήθηκε από την

Αυτή η μετάφραση είναι δωρεάν τεκμηρίωση; διαβάστε την GNU General Public License Version 3 ή μεταγενέστερη για τους όρους πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν αναλαμβάνουμε ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

Εάν βρείτε σφάλματα στη μετάφραση αυτής της σελίδας εγχειριδίου, στείλτε ένα email στο <TODO>.

Σεπτέμβριος 2022 GNU Bison 3.8.2