Scroll to navigation

TAR(1) GNU TAR-manual TAR(1)

NAVN

tar - et arkivredskab

SYNOPSIS

Traditionel brug

tar {A|c|d|r|t|u|x}[GnSkUWOmpsMBiajJzZhPlRvwo] [ARGUMENTER...]

Brug i UNIX-stil

tar -A [FLAG] ARKIV ARKIV

tar -c [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -d [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -t [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar -r [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -u [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar -x [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

Brug i GNU-stil

tar {--catenate|--concatenate} [FLAG] ARKIV ARKIV

tar --create [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar {--diff|--compare} [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --delete [--file ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar --append [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --list [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

tar --test-label [--file ARKIV] [FLAG] [ETIKET...]

tar --update [--file ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar --update [-f ARKIV] [FLAG] [FIL...]

tar {--extract|--get} [-f ARKIV] [FLAG] [MEDLEM...]

BEMÆRK

Denne manualside er en kort beskrivelse af GNU tar. For en detaljeret diskussion, inklusive eksempler og anbefalinger om brug, så se GNU Tar Manual tilgængelig i formatet texinfo. Hvis info-læseren og tar-dokumentationen er korrekt installeret på dit system, så vil kommandoen

info tar

give dig adgang til den fulde manual.

Du kan også se manualen via info-tilstanden i emacs(1), eller finde den i forskellige formater på internettet

Hvis der opstår forskel mellem denne manualside og GNU Tar Manual, så er den sidst nævnte den autoritative kilde.

BESKRIVELSE

GNU tar er et arkivprogram designet til at lagre store filer i en enkel fil (et archive), og til at manipulere sådanne arkiver. Arkivet kan enten være en normal fil eller en enhed (f.eks. en båndoptager, deraf navnet på programmet, der står for tape archiver), der kan befinde sig enten på en lokal eller en ekstern maskine.

Stil for tilvalg

Tilvalg til GNU tar kan angives i tre forskellige stile. I traditional style, er det første argument en klynge af tilvalgsbogstaver og alle efterfølgende argumenter leverer arguementer til de tilvalg, der kræver dem. Argumenterne læses i den samme rækkefølge som tilvalgsbogstaverne. Alle kommandolinjeord der er tilbage efter alle tilvalg er blevet behandlet opfattes som argumenter uden funktion: fil- eller arkivmedlemsnavne.

For eksempel kræver tilvalget c oprettelse af arkivet, tilvalget v anmoder om uddybende operation og tilvalget f bruger et argument, der angiver navnet for arkivet der skal arbejdes på. Den følgende kommando, skrevet i traditionel stil, instruerer tar om at lagre alle filer fra mappen /etc i arkivfilen etc.tar og uddybende vise filerne, der arkiveres:

tar cfv etc.tar /etc

I UNIX eller short-option style, har hvert tilvalgs bogstav et præfiks på en enkel bindestreg, som i andre kommandolinjeredskaber. Hvis et tilvalg benytter et argument, så følger argumentet efter tilvalget, enten som et separat kommandolinjeord, eller umiddelbart efter tilvalget. Hvis tilvalget benytter et optional-argument, så skal argumentet følge tilvalgets bogstav uden nogen mellemliggende mellemrum, som i -g/tmp/snar.db.

Alle tilvalg, der ikke benytter argumenter, kan samles efter en enkel bindestreg, f.eks. -vkp. Tilvalg der benytter argumenter (uanset om de er obligatoriske eller valgfrie), kan fremgå i slutningen af sådan en klynge, f.eks. -vkpf a.tar.

Eksemplet på kommandoen overfor skrevet i short-option style kunne se således ud:

tar -cvf etc.tar /etc
eller
tar -c -v -f etc.tar /etc

I GNU eller long-option style begynder hvert tilvalg med to bindestreger og har et meningsfyldt navn, bestående af små bogstaver og bindestreger. Når brugt, kan det lange tilvalg forkortes til sine initialer, så længe at dette ikke skaber tvetydighed. Argumenter for lange tilvalg angives enten som et separat kommandolinjeord, umiddelbart efter tilvalget, eller adskilt fra tilvalget med et lig med-tegn uden nogen mellemliggende mellemrum. Valgfrie argumenter skal altid bruge den sidstnævnte metode.

Her er flere måder at skrive eksemplet på kommandoen i denne stil:

tar --create --file etc.tar --verbose /etc
eller (forkortelse af nogle tilvalg):
tar --cre --file=etc.tar --verb /etc

Tilvalgene i alle tre stile kan blandes, selvom det ikke anbefales for gamle tilvalg.

Operationstilstand

Tilvalgene vist i tabellen nedenfor fortæller GNU tar hvilke operation der vil blive udført. Præcis en af dem skal angives. Betydningen af ikkevalgfrie argumenter afhænger af den anmodte operationstilstand.

Tilføj arkiv til slutningen af et andet arkiv. Argumenterne opfattes som navnene på arkiver, der skal tilføjes. Alle arkiver skal have det samme format som arkivet de tilføjes til, ellers vil det nye arkiv ikke kunne bruges med andre implementeringer af tar end GNU. Bemærk også, at når mere end et arkiv er angivet, vil medlemmer fra arkiver udover det første arkiv kun være tilgængelige i det nye arkiv hvis tilvalget -i (--ignore-zeros) anvendes.

Komprimerede arkiver kan ikke sammenkædes.

Opret et nyt arkiv. Argumenter leverer navnene for filerne, der skal arkiveres. Mapper arkiveres rekursivt, med mindre tilvalget --no-recursion er angivet.
Find forskelle mellem arkiv- og filsystem. Argumenterne er valgfrie og angiver hvilke arkivmedlemmer, der skal sammenlignes. Hvis ikke angivet bruges den nuværende arbejdsmappe.
Slet fra arkivet. Argumenterne leverer navnene på arkivmedlemmerne, der skal fjernes. Mindst et argument skal angives.

Dette tilvalg fungerer ikke på komprimerede arkiver. Der er intet tilsvarende kort tilvalg.

Tilføj filer til slutningen af et arkiv. Argumenter har den samme mening som for -c (--create).
Viser indholdet af et arkiv. Argumenter er valgfrie. Når anført, så angiver de navnene for medlemmerne at vise.
Test volumeetiketten for arkivet og afslut. Når brugt uden argumenter, så udskrives volumeetiketten (hvis den findes) og der afsluttes med status 0. Når et eller flere kommandolinjeargumenter er angivet. tar sammenligner volumeetiketten med hvert argument. Der afsluttes med kode 0 hvis et match findes og ellers med kode 1. Intet resultat vises, med mindre brugt sammen med tilvalget -v (--verbose).

Der er ikke en kort udgave, der svarer til dette tilvalg.

Tilføj filer, der er nyere end den tilsvarende kopi i arkivet. Argumenter har den samme betydning som med tilvalgene -c og -r. Bemærk at de nyere filer ikke erstatter de gamle arkivkopier, men i stedet tilføjes til slutningen af arkivet. Det oprettede arkiv kan derfor indeholde flere medlemmer med det samme navn, der svarer til forskellige versioner af den samme fil.
Udtræk filer fra et arkiv. Argumenter er valgfrie. Når angivet, så er de navnene på arkivmedlemmer, der skal udtrækkes.
Vis indbyggde standarder for diverse tar-tilvalg og afslut. Udeladelse af argumenter er tilladt.
-?, --help
Vis et kort resume for tilvalg og afslut. Udeladelse af argumenter er tilladt.
Vis en liste over tilgængelige tilvalg og afslut. Udeladelse af argumenter er tilladt.
Viser programversion og information om ophavsret og afslutter.

TILVALG

Ændringer til handling

Kontroller enhedsnumre når trinvise arkiver oprettes (standard).
Håndter nye trinvise sikkerhedskopier i GNU-format. FIL er navnet på en øjebliksbilledfil, hvor tar lagrer yderligere information, der bruges til at beslutte hvilke filer, der har ændret sig siden den sidste trinvise dumpning og som konsekvens skal dumpes igen. Hvis FIL ikke findes, når et arkiv oprettes, så vil den blive oprettet og alle filer vil blive tilføjet til arkivet (level 0 dump). For at oprette trinvise arkiver for ændret niveau N, opret en kopi af øjebliksbilledfilen oprettes under niveau N-1, og brug den som FIL.

Når der vises eller udtrækkes, så bliver det faktiske indhold af FIL ikke inspiceret, det er kun krævet på grund af syntaktiske krav. Det er derfor en gængs praksis at bruge /dev/null i stedet for.

Brug METODE til at registrere huller i rumlige filer. Dette tilvalg indebærer --sparse. Gyldige værdier for METODE er seek og raw. Standarden er seek med raw som reserve, når den første ikke kan bruges.
Håndter det gamle GNU-format for inkrementel sikkerhedskopiering.
Afslut ikke med fejlslutstatus p.g.a. filer, der ikke kan læses.
Angiv dump-niveau for oprettet arkiv af typen listed-incremental. I øjeblikket giver kun --level=0 mening: tilvalget instruerer tar om at afkorte øjebliksbilledfilen før dumpning, påtvingende et niveau 0-dump.
Antag at der kan søges i arkivet. Normalt bestemmer tar automatisk om der kan søges i arkivet eller ej. Dette tilvalg er lavet for brug i tilfælde af, at en sådan genkendelse fejler. Har kun effekt hvis arkivet er åben for læsning (f.eks. med tilvalgene --list eller --extract).
Kontroller ikke enhedsnumre når inkrementelle arkiver oprettes.
Antag at arkivet ikke er søgbart.
Behandl kun den n. forekomst af hver fil i arkivet. Dette flag er kun gyldigt med en af de følgende underkommandoer: --delete, --diff, --extract eller --list og når en liste af filer angives enten på kommandolinjen eller med flaget -T. Standardværdi for N er 1.
Begræns brugen af potentielt farlige flag.
Angiv version for det rumlige format (indebærer --sparse). Dette tilvalg indebærer --sparse. Gyldige argumentværdier er 0.0, 0.1 og 1.0. For en detaljeret diskussion om rumlige formater, se GNU Tar Manual, appendiks D, »Sparse Formats«. Ved at bruge læseren info, kan den tilgås ved at afvikle den følgende kommando: info tar 'Sparse Formats'.
Håndter rumlige filer effektivt. Nogle filer i filsystemet kan have segmenter der aldrig skrives (ret ofte er disse databasefiler oprettet af systemer som DBM). Når det tilvalg angives vil tar forsøge at bestemme om filen er rumlig før den arkiveres, og hvis ja, så reducere arkivets størrelse ved ikke at dumpe tomme dele af filen.

Kontroller overskrivning

Dise tilvalgkontrollerer tar-handlinger når en fil udtrækkes over en eksisterende kopi på disk.

Erstat ikke eksisterende filer ved udpakning.
Erstat ikke eksisterende filer som er nyere end de, som findes i arkivet.
Bevar eksisterende symlinker til kataloger ved udpakning.
Bevar eksisterende katalogers metadata.
Udtræk alle filer i MAPPE, eller, hvis brugt uden argument, til en undermappe navngivet af basisnavnet for arkivet (minus komprimeringssuffiks genkendt af --auto-compress).
Overskriv eksisterende filer ved udpakning.
Overskriv metadata for eksisterende kataloger ved udpakning (standardværdi).
Fjern rekursivt alle filer i mappen før den udpakkes.
Fjern filer efter de blev tilføjet til arkivet.
Erstat ikke eksisterende filer ved udpakning, skip over dem uden meddelelser.
Fjern hver eksisterende fil inden en ny udpakkes oven i den.
Verificer arkivet efter det blev skrevet.

Vælg uddatastrøm

Behandl slutstatus fra underprocesser bortset fra 0 som fejl (standardværdi).
Udpak filer til standard-ud.
Send udtrukne filer via en datakanal til KOMMANDO. Argumenterne er stinavnet for et eksternt program, valgfrit med kommandolinjeargumenter. Programmet vil blive igangsat og indholdet af filen udtrukket til den på standardud. Yderligere data vil blive angivet via de følgende miljøvariabler:
Filtype. Det er et enkelt bogstav med den følgende betydning:

	f	Normal fil
	d	Mappe
	l	Symbolsk henvisning
	h	Hård lænke
	b	Blokenhed
	c	Tegnenhed

I øjeblikket er kun normale filer understøttet.

Filtilstand, et oktal tal.
Navnet på filen.
Navnet på filen som lagret i arkivet.
Navnet på filejeren.
Navnet på filejergruppen.
Tid for sidste adgang. Det er et decimaltal, der repræsenterer sekunder siden Epoch'en. Hvis arkivet tilbyder tid med nanosekundpræcision så tilføjes nanosekunderne til tidsstemplet efter et decimaltegn.
Tidspunkt for sidste ændring.
Tidspunkt for sidste statusændring.
Størrelsen på filen.
UID'en for filejeren.
GId'en for filejeren.

Derudover indeholde de følgende variabler information om operationstilstanden for tar og arkivet under behandling:

Versionnummer for GNU tar.
Navnet på arkivet som tar behandler.
Nuværende blokerende faktor, dvs. nummeret for 512-byte blokke i en post.
Ordinal nummer for volumeen som tar behandler (angiv hvis et arkiv med flere volumeer læses).
Formatet for arkivet under behandling. En af: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.
Et kort tilvalg (med en foranstillet streg) der beskriver operationen tar udfører.

Håndtering af filattributter

Bevar accesstider på arkiverede filer, enten ved at genskabe tiderne efter læsning (METODE=replace, standardværdi) eller ved at ikke sætte tiderne overhovedet (METODE=system)
Udsæt angivelse af modifikationstider og rettigheder på udpakkede mapper til slutningen på arkivudpakningen. Brug dette tilvalg når der udtrækkes fra et arkiv, der har en usædvanlig medelemsrækkefølge.
Tvangssæt NAVN som gruppe for tilføjede filer. Hvis GID ikke er angivet, kan NAVN enten være et brugernavn eller en numerisk GID. I dette tilfælde vil den manglende del (GID eller navn) blive arvet fra den nuværende værts gruppedatabase.

Når brugt med --group-map=FIL, påvirker kun de filer hvis ejergruppe ikke er anført i FIL.

Læs gruppeoversættelseskort fra FIL. Tomme linjer ignoreres. Kommentarer introduceres med tegnet # og udvides til slutningen af linjen. Hver linje, der ikke er tom, i FIL definerer oversættelse for en enkel gruppe. Den skal indholde mindst to felter, afgrænset af mellemrum:

GMLGRP NYGRP[:NYGID]
    

GMLGRP er enten et gyldigt gruppenavn eller en GID med præfikset +. Med mindre at NYGID er angivet, så skal NYGRP også være enten et gyldigt gruppenavn eller en +GID. Ellers må både NYGRP og NYGID ikke være anført i systemgruppedatabasen.

Det medfører at hver fil med ejergruppe GMLGRP vil blive lagret i arkivet med ejergruppe NYGRP og GID NYGID.

Sæt symbolske RETTIGHEDER for tilføjede filer.
Angiv mtime (ændringstidspunkt) på tilføjede filer. DATO-ELLER-FIL er enten en dato eller et tidspunkt i næsten arbitrært format, eller navne på en eksisternede fil. I det sidste tilfælde vil mtime for den fil blive anvendt.
Udpak ikke filers modificeringstid.
Fjern effekten af flaget --delay-directory-restore.
Udpak filer med dig selv som ejer (standardværdi for almindelige brugere).
Anvend brugerens umask når rettigheder udpakkes fra arkivet (standardværdi for almindelige brugere).
Brug altid tal for bruger- og gruppnavn.
Tvangssæt NAVN som ejer for tilføjede filer. Hvis UID ikke er angivet, kan NAVN være enten et brugernavn eller en numerisk UID. I dette tilfælde vil den manglende del (UID eller navn) blive arvet fra den nuværende værts brugerdatabase.

Når brugt med --owner-map=FIL, så påvirkes kun de filer, hvis ejer ikke er angivet i FIL.

Læs ejeroversættelseskort fra FIL. Tomme linjer ignoreres. Kommentarer introduceres med tegnet # og udvides til slutningen af linjen. Hver linje, der ikke er tom, i FIL definerer oversættelse for en enkel UID. Den skal bestå at mindst to felter, afgrænset af mellemrum:

GMLBRUGER NYBRUGER[:NYUID]
    

GMLBRUGER er enten et gyldigt brugernavn eller en UID med præfikset +. Med mindre NYUID angives skal NYBRUGER også enten været et gyldigt brugernavn eller en +UID. Ellers skal både NYBRUGER og NYUID ikke være angivet i systembrugerdatabasen.

Som et resultat vil hver fil ejet af GMLBRUGER blive lagret i arkivet med ejernavnet NYBRUGER og UID NYUID.

udpak information om filrettigheder (standardværdi for superbrugeren)
Forsøg at udpakke filer til samme ejere som i arkivet (standardværdi for superbrugeren).
Sorter navne som skal udpakkes, så de passer med arkivet
Når et arkiv oprettes, sorter mappeelementer jævnfør ORDER, der er en af none, name eller inode.

Standarden er --sort=none, der lagrer arkivmedlemmer i den samme rækkefølge som returneret af operativsystemet.

Brug af --sort=name sikrer at medlemsrækkefølgen i det oprettede arkiv er ensartet og reproducerbar.

Brug af --sort=inode reducerer antallet af disksøgninger lavet når arkivet oprettes og kan derfor øge hastigheden på arkiveringen. Denne sorteringsrækkefølge er kun understøttet hvis det underliggende system tilbyder den nødvendige information.

Udvidede filattributter

Aktiver understøttelse for POSIX ACL-er.
Deaktiver understøttelse for POSIX ACL-er.
Aktiver understøttelse for SELinux kontekster.
Deaktiver understøttelse for SELinux kontekster.
Aktiver understøttelse for udvidede filattributter.
Deaktiver understøttelse for udvidede filattributter.
Angiv ekskluderingsmønsteret for xattr-nøgler. MØNSTER er et POSIX-regulært udtryk, f.eks. --xattrs-exclude='^user.', for at ekskludere attributter fra brugernavnerummet.
Angiv inkluderingsmønsteret for xattr-nøgler. MØNSTER er et POSIX-regulært udtryk.

Enhedsvalg og enhedsskift

Brug arkivfil eller enhed ARKIV. Hvis dette tilvalg ikke er angivet, vil tar først undersøge mijøvariablen »TAPE«. Hvis denne er oplyst, vil dens værdi blive brugt som arkivnavnet. Ellers vil tar antage den indkompilerede standard. Standardværdien kan inspiceres enten via tilvalget --show-defaults, eller i slutningen af resultatet for tar --help.

Et arkivnavn der har et kolon i sig, der specificerer en fil eller en enhed på en ekstern maskine. Delen før kolonnet bruges som maskinnavnet eller IP-adressen, og delen efter kolonnet som filen eller enhedsstinavnet, f.eks.:

--file=remotehost:/dev/sr0
    

Et valgfrit brugernavn kan foranstilles til værtsnavnet, med placering af et @-tegn mellem dem.

Som standard tilgås den eksterne vært via rsh(1)-kommandoen. Nutildags er det normalt at bruge ssh(1) i stedet for. Du kan gøre dette ved at angive det følgende tilvalg på kommandolinjen:

--rsh-command=/usr/bin/ssh
    

Den eksterne maskine skal have rmt(8)-kommandoen installeret. Hvis dets stinavn ikke matcher tars standard, så kan du informere tar om det korrekte stinavn via tilvalget --rmt-command.

Arkivfilen er lokal selv om navnet har et kolon.
Afvikl KOMMANDO i slutningen af hvert bånd (indebærer -M). Kommandoen kan inkludere argumenter. Når startet vil den arve tar's miljø samt de følgende variabler:
Versionnummer for GNU tar.
Navnet på arkivet som tar behandler.
Nuværende blokerende faktor, dvs. nummeret for 512-byte blokke i en post.
Ordinal nummer for volumeen som tar behandler (angiv hvis et arkiv med flere volumeer læses).
Formatet for arkivet under behandling. En af: gnu, oldgnu, posix, ustar, v7.
Et kort tilvalg (med en foranstillet streg) der beskriver operationen tar udfører.
Fildeskriptor der kan bruges til at kommunikere det nye delarkivnavn til tar.

Hvis info-skriptet fejler afsluttes tar; ellers begynder det at skrive næste delarkiv.

Skift bånd efter skrivning af Nx1024 byte. Hvis N følges af et størrelsessuffiks (se underafsnittet Size suffixes nedenfor), suffikset angiver den multiplikative faktor, der bruges i stedet for 1024.

Dette tilvalg indebærer -M.

Opret/vis/udpak et flerdelarkiv.
Brug COMMAND i stedet for rmt når eksterne arkiver tilgås. Se beskrivelsen af tilvalget -f ovenfor.
Brug KOMMANDO i stedet for rsh når eksterne arkiver tilgås. Se beskrivelsen af tilvalget -f ovenfor.
Når dette tilvalg bruges sammen med --multi-volume, vil tar holde styr på hvilke delarkiver for et flerdelarkiv det arbejder på i FIL.

Blokhåndtering

Angiv poststørrelse som BLOKKEx512 byte.
Når der vises eller udtrækkes, så accepter ufuldstændige poster efter slut-på-fil-markør.
Ignorer nulstillede blokke i arkivet. Normalt vil to fortløbende 512-blokke fyldt med nuller betyde at EOF og tar stopper med at læse efter de er mødt. Dette tilvalg gør, at programmet læser videre og er nyttigt til at læse i arkiver oprettet med tilvalget -A.
Angiv poststørrelse. NUMMER er antallet af byte per post. Det skal gå op i 512. Det kan have et suffiks med size suffix, f.eks. --record-size=10K, for 10 kilobyte. Se underafsnittet Size suffixes, for en liste over gyldige suffikser.

Valg af arkivformat

Opret et arkiv med det angivne format. Gyldige formater er:
Format fra GNU tar 1.13.x
GNU-format for tar <= 1.12.
POSIX 1003.1-2001 (pax) format.
POSIX 1003.1-1988 (ustar) format.
Gammelt V7-format.
Samme som --format=v7.
Kontroller pax-nøgleord når PAX-arkiver oprettes (-H pax). Dette tilvalg svarer til tilvalget -o for redskabet pax(1).
Samme som --format=posix.
Opret et arkiv med delarkivnavnet TEKST. Ved visning/udpakning er TEKST et skalmønster (»globbing«) for delarkivnavn.

Komprimeringsflag

Brug arkivsuffix til at bestemme komprimeringsprogrammet.
Filtrer data med KOMMANDO. Skal acceptere tilvalget -d), for dekompression. Argumentet kan indeholde kommandolinjetilvalg.
Filtrer arkivet igennem bzip2(1).
Filtrer arkivet igennem xz(1).
Filtrer arkivet igennem lzip(1).
Filtrer arkivet igennem lzma(1).
Filtrer arkivet igennem lzop(1).
Brug ikke arkivsuffix til at bestemme komprimeringsprogrammet.
Filtrer arkivet igennem gzip(1).
Filtrer arkivet igennem compress(1).
Filtrer arkivet igennem zstd(1).

Lokalt filvalg

Tilføj angivet FIL til arkivet (brugbart hvis FIL begynder med "-").
Lav sikkerhedskopier før fjernelse. Argumentet KONTROL, hvis angivet, kontrollerer sikkerhedskopieringens politik. Dets gyldige værdier er:
Lav aldrig sikkerhedskopier.
Lav nummererede sikkerhedskopier.
Nummererede, dersom nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers simple.
Lav altid simple sikkerhedskopier

Hvis KONTROL ikke er angivet, så tages værdien fra miljøvariablen VERSION_CONTROL. Hvis denne ikke er angivet, så bruges existing.

Ændr til MAPPE før udførelse af en operation. Dette tilvalg er sensitiv for rækkefølgen, dvs. det påvirker alle efterføglende tilvalg.
Udelad filer som matcher MØNSTER, et jokertegnmønster i glob(3)-stil.
Udelad sikkerhedskopier og låsefiler.
Udelad indholdet i kataloger som indeholder CACHEDIR.TAG, undtagen mærkefilen CACHEDIR.TAG selv.
Udelad mapper indeholdende fil CACHEDIR.TAG og selve filen.
Udelad alt i kataloger som indeholder CACHEDIR.TAG
Før dumpning af en mappe, se om den indeholder FIL. Hvis det er tilfældet, så læs undtagelsesmønstre fra denne fil. Mønstrene påvirker kun selve mappen.
Samme som --exclude-ignore, med undtagelse af at mønstre fra FIL påvirker både mappen og alle dens undermapper.
Udelad indholdet i kataloger som indeholder FIL, undtagen FIL selv.
Udelad kataloger som indeholder FIL.
Udelad alting i kataloger som indeholder FIL.
Udelad kataloger fra versionshåndteringssystemer.
Udeluk filer der matcher mønstre læst fra VCS-specifikke ignore-filer. Understøttede filer er: .cvsignore, .gitignore, .bzrignore og .hgignore.
Følg symbolske lænker, arkiver filerne de peger på.
Følg hårde lænker, arkiver filerne de peger på.
Begynd ved det angivne medlem i arkivet.
Arbejde på filer hvis data ændrede sig efter DATO. Hvis DATO starter med / eller . så antages det at være et filnavn; mtime for den fil bruges som datoen.
Fjern effekten af foregående --null flag.
Gå ikke ned i kataloger automatisk.
Afciter ikke inddata fil eller medlemsnavne.
Opfat hver læst linje fra en filliste som den blev leveret via kommandolinjen. Det vil sige foranstillede og bagvedstillede mellemrum fjernes og, hvis strengen begynder med en skråstreg derefter, så opfattes den som et tar-kommandolinjetilvalg.

Dette er standardopførelsen. Tilvalget --no-verbatim-files-from leveres som en måde at gendanne den efter tilvalget --verbatim-files-from.

Dette tilvalg er afhængig af position: Det påvirker alle --files-from-tilvalg der fremgår efterfølgende, indtil --verbatim-files-from-tilvalget eller linjeslut, hvad der nu kommer først.

Det er underforstået af tilvalget --no-null.

Instruer efterfølgende -T-tilvalg til at læse null-afsluttede navne ordret (deaktiverer speciel håndtering af navne, der starter med en bindestreg).

Se også --verbatim-files-from.

Lagr kun filer nyere end DATO. Hvis DATO starter med / eller . så antages det for at være et filnavn; mtime for den fil bruges som datoen.
Skift ikke filsystem når arkivet oprettes.
Fjern ikke indledende skråstreger fra filnavne, når arkiver oprettes.
Gå rekursivt ned i kataloger (standardværdi).
Lav sikkerhedskopier før fjernelse, erstat den normale sikkerhedskopiendelse. Standardendelsen er ~, hvis ikke ændret med miljøvariablen SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.
Hent navne at udpakke eller oprette fra FIL.

Med mindre angivet på anden vis, så skal FIL indeholde en liste med navne adskilt af ASCII LF (det vil sige et navn per linje). Navnene læst håndteres på samme måde som kommandolinjeargumenter. De gennemgår fjernelse af citation og ordopdeling, og enhver streng der starter med en - håndteres som et kommandolinjetilvalg for tar.

Hvis denne opførsel ikke ønskes, så kan den fjernes via tilvalget --verbatim-files-from.

Tilvalget --null instruerer tar om at navnene i FIL er adskilt af ASCII NUL-tegn, i stedet for LF. Det er nyttigt hvis listen er oprettet af find(1) -print0-prædikat.

Fjern citat fra fil eller medlemsnavne (standard).
Opfat hver linje hentet fra en filliste som et filnavn, selv hvis den starter med en bindestreg. Fillister angives med tilvalget --files-from (-T). Standardopførelsen er at håndtere navne angivet i fillister, som var de tastet på kommandolinjen, dvs. ethvert navn startende med en bindestreg opfattes som et tilvalg for tar. Tilvalget --verbatim-files-from deaktiverer denne opførsel.

Dette tilvalg påvirker alle tilvalg for --files-from, der fremgår efterfølgende på kommandolinjen. Dets effekt vendes om med tilvalget --no-verbatim-files-from}.

Dette tilvalg er underforstået af tilvalget --null.

Se også --add-file.

Udelad filer som matcher mønster listet i FIL.

Filnavnstransformationer

Fjern ANTAL indledende komponenter fra filnavne ved udpakning.
Brug sed's erstatnings-UDTRYK for at transformere filnavne.

Flag for match af filnavne

Påvirker både ekskluderings- og inkluderingsmønstre.

Mønstre skal matche med begyndelsen på filnavne.
Ingen forskel på store og små bogstaver.
Mønstre matches efter alle /-er (standardværdi ved ekskludering).
Match store og små bogstaver forskelligt (standardværdi).
Ordret strengsammenligning.
Jokertegn matcher ikke /.
Brug jokertegn (standardværdi for ekskludering).
Jokertegn matcher / (standardværdi for ekskludering).

Informativ udskrift

Vis forløbsmeddelelser efter hver gruppe af ANTAL poster (standardværdi 10).
Udfør HANDLING ved hvert kontrolpunkt.
Sæt kun tid når filen er nyere end hvad der er givet med --mtime.
Vis fuld opløsning på filtider.
Send informative meddelelser til FIL.
Vis en meddelelse hvis ikke alle lænker bliver arkiveret.
Citer ikke tegn fra STRENG.
Citer også tegn i STRENG.
Sæt citatstil for fil og medlemsnavne. Gyldige værdier for STIL er literal, shell, shell-always, c, c-maybe, escape, locale, clocale.
Vis bloknummer i arkivet for hver meddelelse.
Ved visning eller udpakning vises hvert katalog som ikke matcher søgekriterium.
Vis fil- eller arkivnavne efter transformering af tilvalgene --strip og --transform.
Skriv samlet antal byte efter arkivet er blevet behandlet. Med et argument - skrives totalt antal byte, når SIGNAL er angivet. Tilladte signaler er: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 og SIGUSR2. The SIG-præfikset kan udelades.
Vis filers modificeringstid i UTC.
Vis på uddybende måde filer behandlet. Hver instans af denne indstilling på kommandolinjen øger uddybningsniveaet med en. Det maksimale niveau for uddybning er 3. For en detaljeret diskussion om hvordan de forskellige niveauer for uddybning påvirker tar's resultat, så se GNU Tar Manual, underafsnit 2.5.1 "The --verbose Option".
Aktiver eller deaktiver advarselsbeskeder identificeret af NØGLEORD. Beskederne undertrykkes hvis NØGLEORD har præfikset no- og er ellers aktiveret.

Flere --warning-beskeder akkumuleret.

Nøgleord der kontrollerer generel tar-operation:

Aktiver alle advarselsbeskeder. Dette er standarden.
Deaktiver alle advarselsbeskeder.
"%s: filnavnet som læstes indeholder nultegn"
"En enkeltstående nulblok ved %s"

Nøgleord gældende for tar --create:

"%s: indeholder et cachekatalog-mærke %s; %s"
"%s: Filen formindsket med %s byte, fylder ud med nul"
"%s: fil er på et andet filesystem; ikke arkiveret"
"%s: Ukendt filtype; filen blev ignoreret"
"%s: sokkel ignoreret"
"%s: dør ignoreret"
"%s: fil er uændret; ikke arkiveret"
"%s: fil er det samme som arkivet; ikke arkiveret"
"%s: Fil fjernet før vi læste den"
"%s: Fil ændredes mens vi læste den"
Undertryk advarsler om filer eller mapper, der ikke kan læses. Dette nøgleord gælder kun hvis brugt sammen med tilvalget --ignore-failed-read.

Nøgleord gældende for tar --extract:

"%s: skipper eksisterende fil"
"%s: usandsynligt gammelt tidsstempel %s"
"%s: tidsstempel %s er %s sekunder ud i fremtiden"
"Udpakker sammenhængende filer som almindelige filer"
"Forsøger at udpakke symbolske lænker som hårde lænker"
"%s: Ukendt filtype '%c', udpakket som en almindelig fil"
"Nuværende %s er nyere eller lige så gammel"
"Ignorerer nøgleord '%s' i udvidet hoved"
Kontrollerer uddybende beskrivelse af fejl, der opstår, når der afvikles alternative dekompressionsprogrammer. Denne advarsel er deaktiveret som standard (med mindre --verbose anvendes). Et gængs eksempel på, hvad du kan få med denne advarsel er:

$ tar --warning=decompress-program -x -f archive.Z
tar (child): kan ikke afvikle compress: Ingen sådan fil eller mappe
tar (child): prøver gzip
    

Dette betyder at tar først forsøget at dekomprimere archive.Z via compress, og, da det fejlede, skiftede til gzip.

"Poststørrelse = %lu blok"

Nøgleord der kontrollerer trinvis udtrækning:

"%s: Kataloget er blevet omdøbt fra %s"
"%s: Kataloget er blevet omdøbt"
"%s: Kataloget er nyt"
"%s: fil er på et andet filesystem: sletter ikke"
"Fejlagtigt dumpkatalog: "X" bruges aldrig"
Bed om bekræftelse for hver handling.

Kompatibilitetsflag

Ved oprettelse det samme som --old-archive; ved udpakning det samme som --no-same-owner.

Størrelsessuffikser

	Suffiks	Enheder	Tilsvarende byte
	b	Blokke	SIZE x 512
	B	Kilobyte	SIZE x 1024
	c	Byte	SIZE
	G	Gigabyte	SIZE x 1024^3
	K	Kilobyte	SIZE x 1024
	k	Kilobyte	SIZE x 1024
	M	Megabyte	SIZE x 1024^2
	P	Petabyte	SIZE x 1024^5
	T	Terabyte	SIZE x 1024^4
	w	Ord	SIZE x 2

RETURVÆRDI

Tar-afslutningskode indikerer om den var i stand til med succes at udføre den anmodte operation, og hvis ikke, hvilken fejl der så opstod.

0
Succesfuld afslutning.
1
Nogle filer er forskellige. Hvis tar blev igangsat med kommandolinjetilvalget --compare (--diff, -d), så betyder det, at nogle filer i arkivet er forskellige fra deres modpart på disken. Hvis tar modtog et af tilvalgene --create, --append eller --update, så betyder denne afslutningskode, at nogle filer blev ændret, mens de blev arkiveret og arkivet derfor ikke indeholder den præcise kopi af filsættet.
2
Fatal fejl. Dette betyder at en fatal, uoprettelig fejl opstod.

Hvis en underproces igangsat af tar blev afsluttet med en afslutningskode anderledes end nul så vil selve tar også afsluttes med denne kode. Dette kan ske, for eksempel, hvis et kompressionstilvalg (f.eks. -z) blev brugt og det eksterne kompressionsprogram fejlede. Et andet eksempel er rmt-fejl under sikkerhedskopiering til en ekstern enhed.

SE OGSÅ

bzip2(1), compress(1), gzip(1), lzma(1), lzop(1), rmt(8), symlink(7), xz(1), zstd(1).

Fuldstændig tar-manual: afvikl info tar eller brug info-tilstanden i emacs(1) til at læse den.

Internetkopier af GNU tar-dokumentationen i diverse formater kan findes på:


http://www.gnu.org/software/tar/manual

FEJLRAPPORTER

Rapporter programfejl til <bug-tar@gnu.org>. Oversættelsesfejl rapporteres til <dansk@dansk-gruppen.dk>.

OPHAVSRET

Copyright © 2013-2019 Free Software Foundation, Inc.
Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

13 juli 2020 TAR