Scroll to navigation

dpkg-deb(1) dpkg suite dpkg-deb(1)

NAMN

dpkg-deb - Debians manipuleringsverktyg för paketarkiv (.deb)

SYNOPS

dpkg-deb [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

dpkg-deb packar, packar upp och tillhandahåller information om Debianarkiv.

Använd dpkg för att installera och ta bort paket från ditt system.

Du kan även starta dpkg-deb genom att anropa dpkg med de flaggor du vill sända till dpkg-deb. dpkg kommer upptäcka att du ville åt dpkg-deb och kör det åt dig.

För de flesta kommandon som tar ett indataarkiv som argument kan arkivet läsas från standard in om arkivnamnet anges som ett ensamt minustecken (”-”); om det inte stöds kommer det dokumenteras i respektive kommandobeskrivning.

KOMMANDON

Skapar ett Debianarkiv från filsystemsträdet som lagras i binärkatalog. binärkatalog måste innehålla underkatalogen DEBIAN, vilken innehåller styrinformationsfiler såsom själv styrfilen control. Katalogen kommer inte att visas i binärpaketets filsystemsarkiv, utan istället kommer filerna läggas i binärpaketets styrinformationsområde.

Såvida du inte anger --nocheck kommer dpkg-deb att läsa DEBIAN/control och tolka den. Den kommer leta efter syntaxfel och andra problem i filen, och visa namnet på det binärpaket som byggs. dpkg-deb kommer även att kontrollera behörigheten på paketskripten och andra filer som hittas i styrinformationskatalogen DEBIAN.

Om inget arkiv anges kommer dpkg-deb skriva paketet till filen binärkatalog.deb.

Om arkivet som ska skapas redan finns kommer det skrivas över.

Om den andra argumentet är en katalog kommer dpkg-deb skriva till filen directory/paket_version_arkitektur.deb. När en målkatalog anges, istället för en fil, kan inte flaggan --nocheck användas (eftersom dpkg-deb måste läsa och tolka paketets styrfil control för att ta reda på vilket filnamn som ska användas).

Tillhandahåller information om ett binärt paketarkiv.

Om inga control-filnamn anges kommer det att visa en sammanfattning av innehållet i paketet tillsammans med dess styrfil.

Om ett eller flera control-filnamn anges kommer dpkg-deb att skriva ut dem i den ordning de anges. Om några av komponenterna inte fanns kommer ett felmeddelande för vart och ett skrivas ut på standard fel, och programmet avslutar med felstatus 2.

Ger information om ett binärt paketarkiv i det format som anges med flaggan --showformat. Det förvalda formatet visar paketets namn och version på en rad, avdelade med tabulatortecken.
Extraherar styrfilsinformation från ett binärt paketarkiv.

Om du inte anger några control-fältnamn visas hela styrfilen.

Om några anges kommer dpkg-deb att visa deras innehåll, i den ordning de förekommer i styrfilen. Om mer än ett control-fältnamn anges kommer dpkg-deb visa varje med ett inledande fältnamn (och ett kolon och blanksteg).

Inga felmeddelande rapporteras för fält som efterfrågas men inte hittas.

Visar innehåller i filsystemsträdsarkivsdelen av paketarkivet. Det visas för närvarande i det format som genereras av tars pratsamma visning.
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen.

Observera att en extrahering av ett paket till rotkatalogen inte resulterar i en korrekt installation! Använd dpkg för att installera paket.

katalog (men inte dess föräldrar) kommer skapas om nödvändigt, och dess behörighet kommer att ändras till att motsvara innehållet i paketet.

Är som --extract (-x) med --verbose (-v) som visar en lista över filer som extraheras under tiden.
Extraherar filsystemsträdet från ett paketarkiv till den angivna katalogen och styrinformationsfilerna till underkatalogen DEBIAN i den angivna katalogen (sedan dpkg 1.16.1).

Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.

Indataarkivet hanteras (för närvarande) inte sekventiellt, så att läsa det från standard in (”-”) stöds ej.

Extraherar styrinformation från ett binärt paket och sänder det till standard ut i tar-format (sedan dpkg 1.17.14). Tillsammans med tar(1) kan det användas för att hämta ut en specifik styrfil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de anges.
Extraherar filsystemsträdsdata från ett binärt paket och sänder det till standard ut i tar-format. Tillsammans med tar(1) kan det användas för att hämta ut en enskild fil från ett paketarkiv. Indataarkiven behandlas alltid i den ordning de anges.
Extraherar styrinformationsfilerna från paketarkivet till den angivna katalogen.

Om ingen katalog anges kommer en underkatalog vid namn DEBIAN i den aktuella katalogen att användas.

Målkatalogen (men inte dess föräldrar) kommer att skapas om nödvändigt.

-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i listan.

Strängen kan referera till statusfält på formen ”${field-name}”, en förteckning över giltiga fält kan enkelt skapas genom att använda -I på samma paket. En fullständig förklaring av formateringsflaggorna (inklusive ersättningssekvenser och fälttabulering) finns i förklaringen för flaggan --showformat i dpkg-query(1).

Förvalet för fältet är ”${Package}\t${Version}\n”.

Ange vilken komprimeringsnivå som ska användas i komprimeringsfunktionen när ett paket byggs (standard är 9 för gzip, 6 för xz, 3 för zstd). Giltiga värden är specifika för packaren. För gzip, 0-9 där 0 mappas mot komprimeraren ingen. För xz 0-9. För zstd 0-22, där nivåerna 20 till 22 aktiverar dess ultraläge. Före dpkg 1.16.2 var nivå 0 komprimeraren ingen för alla komprimerare.
Anger vilken komprimeringsstrategi som ska användas i komprimeringsfunktionen när paketet byggs (sedan dpkg 1.16.2). Tillåtet värde är none (sedan dpkg 1.16.4), filtered, huffman, rle och fixed för gzip (sedan dpkg 1.17.0) och extreme för xz.
Ange vilken komprimeringstyp som ska användas när ett paket byggs. Tillåtna värden är gzip, xz (Sedan dpkg 1.15.6), zstd (sedan dpkg 1.21.18) och none (förval är xz).
--[no-]uniform-compression
Ange att samma komprimeringsparametrar ska användas för alla arkivmedlemmar (dvs. control.tar och data.tar; sedan dpkg 1.17.6). I annat fall kommer endast medlemmen data.tar att använda parametrarna. De enda komprimeringstyper som kan användas enhetligt är none, gzip, xz och zstd. Flaggan --no-uniform-compression inaktiverar enhetlig komprimering (sedan dpkg 1.19.0). Enhetlig komprimering är förval (sedan dpkg 1.19.0).
Anger det maximala antalet trådar som tillåts för komprimerare som stöder flertrådad körning (sedan dpkg 1.21.9).
Sätt ägare och grupp för alla posterna i filsystemsträdet till root med ID 0 (sedan dpkg 1.19.0).

Observera: Flaggan är användbar för root-lösa byggen (se rootless-builds.txt), men bör inte användas när posterna har en ägare eller grupp som inte är root. Stöd för detta kommer läggas till senare i form av ett metamanifest.

Väljer vilket arkivformat som skal användas i bygget (sedan dpkg 1.17.0). Tillåtna värden är 2.0 för det nya formatet och 0.939000 för det gamla (förval är 2.0).

Det gamla arkivformatet är mer svårtolkat av icke-Debianverktyg och är nu utgånget; dess enda användningsområde är för att bygga paket som ska tolkas av versioner av dpkg äldre än 0.93.76 (september 1995), vilka endast släpptes som i386-a.out.

Förhindrar dpkg-deb --build s normala tester på det föreslagna innehållet i arkivet. Du kan bygga vilket arkiv du än vill, oavsett hur trasigt, på det här sätt.
Aktiverar pratsam utdata (sedan dpkg 1.16.1). Påverkar för närvarande bara --extract, vilket får det att bete sig som --vextract.
Aktiverar felsökningsutdata. Denna är inte speciellt intressant.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
2
Ödesdigert eller irreparabelt fel på grund av felaktig användning på kommandoraden, eller interaktioner med systemet, såsom databasåtkomst, minnesallokeringer, osv.

MILJÖVARIABLER

Anger det maximala antalet trådar som tillåts för komprimerare som stöder flertrådad körning (sedan dpkg 1.21.9).

Flaggan --threads-max överstyr denna variabel.

Ange packartyp att använda (sedan dpkg 1.21.10).

Flaggan -Z överstyr denna variabel.

Anger pakarnivå att använda (sedan dpkg 1.21.10).

Flaggan -z överstyr denna variabel.

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt kommer dpkg-deb att använda det som katalogen där temporära filer och kataloger skapas.
Om satt kommer det användas som tidsstämpel (som sekunder sedan epoken) i deb(5):s ar(5)-behållare och användas för att tvinga mtime i tar(5)-filposterna.

ANTECKNINGAR

Försök inte använda bara dpkg-deb för att installera programvara! Du måste använda normala dpkg för att se till att alla filer läggs på korrekt plats och att paketets skript körs och dess status och innehåll sparas.

PROGRAMFEL

dpkg-deb -I paket1.deb paket2.deb gör fel.

Det finns inte någon autentisering av .deb-filer. Faktiskt finns det inte ens någon enkel kontrollsumma. (Verktyg som arbetar på en högre nivå, som APT, stöder autentisering av .deb-paket som hämtas från ett givet arkiv, och de flesta paket har nu för tiden en md5sum-kontrollfil som skapas av debian/rules. Filen stöds dock inte direkt av lågnivåverktygen.)

SE ÄVEN

/usr/share/doc/dpkg/spec/rootless-builds.txt, deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-05-11 1.21.22