Scroll to navigation

APT-LISTCHANGES(1) Debian APT-LISTCHANGES(1)

NAZWA

apt-listchanges - Wyświetla nowe wpisy zmian pakietów Debiana

STRESZCZENIE

apt-listchanges [[opcje...]] {[--apt] | [pakiet.deb...]}

OPIS

apt-listchanges jest narzędziem pokazującym zmiany pomiędzy nową wersją pakietu Debiana a wersją obecnie zainstalowaną w systemie.

Narzędzie wyciąga odpowiednie wpisy z plików zarówno NEWS.Debian, jak i changelog[.Debian], które zazwyczaj znajdują się w katalogu /usr/share/doc/pakiet pakietów pochodzących z archiwów Debiana.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że według domyślnych ustawień instalacji jeśli apt-listchanges jest uruchamiany podczas aktualizacji pakietów jako plugin APT, to wyświetla tylko i wyłącznie wpisy pochodzące z plików NEWS.Debian. Można to zmienić, używając opcji --which.

Jeśli wyświetlane są wpisy dzienników zmian i pakiet nie zawiera pliku changelog[.Debian], to apt-listchanges uruchamia apt-get changelog w celu pobrania dziennika zmian przez sieć. Można to wyłączyć, używając opcji --no-network.

apt-listchanges przegląda pliki (które powinny być pakietami Debiana) podane w linii poleceń (lub odczytane z apt, jeżeli użyto --apt) w poszukiwaniu odpowiednich wpisów w plikach zmian, a potem wyświetla te wpisy, grupując je po pakietach źródłowych. Grupy są sortowane najpierw po ważności zmian, zaczynających od tych najbardziej istotnych, a następnie po nazwie pakietu. Zmiany w każdej grupie pakietów są wyświetlane w takiej kolejności, w jakiej się pojawiają w plikach zmian, to jest od najnowszej do najstarszej, ale kolejność tę można zmienić za pomocą opcji --reverse.

OPCJE

apt-listchanges zawiera następujące opcje wpływające na jego zachowanie. Większość z nich ma swoje odpowiedniki w pliki konfiguracyjnym, szczegółowe informacje o tym zawiera rozdział "PLIK KONFIGURACYJNY" poniżej.

--apt

Czyta nazwy plików z odpowiednio sformatowanego potoku (dostarczanego przez apt), a nie z argumentów linii poleceń. Uwzględnia pewne specyficzne dla apt opcje konfiguracyjne. Potok musi być w wersji 2, co jest określane w konfiguracji apt.

-v, --verbose

Wyświetla informacje dodatkowe (najczęściej niepożądane). Na przykład wyświetla komunikat o tym, że jest już zainstalowany pakiet w tej samej lub starszej wersji, albo o tym, że pakiet jest nowo instalowany.

-f, --frontend

Pozwala na wybranie interfejsu wyświetlania informacji użytkownikowi. Obecnie obsługiwane interfejsy to:

pager

Używa programu sensible-pager(1) do wyświetlania informacji. Program ten korzysta ze zmiennej środowiskowej PAGER, w której można podać ulubiony pager (program do wyświetlania wyjścia z podziałem na strony). W wartości opcji "pager" pliku konfiguracyjnego można także podać pager, którego ma używać apt-listchanges.

browser

Wyświetla pliki zmian sformatowane w HTML-u i zawierające łącza do adresów raportów o błędach i adresów e-mail opiekunów, używając do tego programu sensible-browser(1), który na podstawie wartości zmiennej środowiskowej BROWSER uruchamia ulubioną przeglądarkę www użytkownika. W opcji "browser" pliku konfiguracyjnego można także podać przeglądarkę www, której ma używać apt-listchanges.

xterm-pager

Używa ulubionego pagera do wyświetlania wyjścia, ale robi to w X terminalu (uruchamiając program x-terminal-emulator) w tle. Pozwala to na kontynuowanie aktualizacji pakietów i jednoczesne przeglądanie list zmian. Używany emulator terminala X można nadpisać w opcji "xterm" pliku konfiguracyjnego.

xterm-browser

Kombinacja logiczna interfejsów xterm-pager i browser. Właściwa tylko do użycia z tekstowymi przeglądarkami www.

text

Wyświetla wyjście na stdout, bez przerywania.

syslog

Dumps output to syslog. Disabling the titled option is recommended.

log

Appends output to a log file, with an optional filter process. Disabling the titled option is recommended.

mail

Wysyła e-mail do odbiorców podanych w opcji --email-address. Nie wyświetla zmian na standardowym wyjściu.

gtk

Otwiera okno gtk w celu wyświetlenia w nim listy zmian. Wymaga zainstalowanego pakietu python3-gi.

none

Nic nie robi. Można tego użyć, aby apt-listchanges nie wyświetlał zmian, gdy jest skonfigurowany tak, że się automatycznie uruchamia przez apt.

Należy zwrócić uwagę na to, że przed uruchomieniem jakichkolwiek poleceń przez interfejsy "browser", "xterm-browser" oraz "xterm-pager" apt-listchanges będzie próbował pozbyć się uprawnień administratora. Nie dotyczy to jednak interfejsu "pager". Patrz także "ZMIENNE ŚRODOWISKOWE" poniżej.

--email-address=adres

Oprócz wyświetlania zmian, wysyłany także jest e-mail do podanych odbiorców. Aby tylko wysłać e-mail, bez wyświetlania zmian, należy użyć tej opcji ze specjalnym interfejsem "mail".

--email-format={text|html}

Jeśli włączono wysyłanie e-maili (patrz --email-address powyżej), to ta opcja pozwala wybrać ich format: text - stary, dobry niesformatowany tekst (co jest domyślnym zachowaniem); html - dane z klikalnymi odnośnikami, co może być wygodniejsze, gdy się używa graficznych programów do wyświetlania e-maili.

-c, --confirm

Po wyświetleniu listy zmian pyta użytkownika o zgodę na kontynuowania instalacji. Jeśli użytkownik się nie zgodzi, to apt-listchanges zwróci niezerowy kod wyjścia i apt przerwie działanie.

-a, --show-all

Wyświetla wszystkie zmiany, zamiast tylko nowszych niż obecnie zainstalowana wersja pakietu. Może być użyteczne do przeglądania pełnych list zmian pliku .deb przed jego rozpakowaniem.

-n, --no-network

W rzadkich przypadkach kiedy pakiet binarny (albo żeby być bardziej precyzyjnym: żaden z pakietów binarnych budowanych z tego samego źródła i przetwarzanych jako grupa pakietów) nie zawiera pliku dziennika zmian, to domyślnie apt-listchanges uruchamia polecenie apt-get changelog w celu pobrania dziennika zmian z serwerów sieciowych zazwyczaj utrzymywanych przez dystrybutora systemu operacyjnego. Za pomocą tej opcji można wyłączyć to zachowanie, co może być użyteczne na przykład w systemach znajdujących się za firewallem.

--save-seen=plik

Ta opcja powoduje, że apt-listchanges trzyma informacje o ostatnich wersjach pakietów, dla których już wyświetlił listy zmian, tak aby w przyszłości uniknąć ponownego wyświetlania tych samych zmian. Informacje te są przechowywane w pliku, którego nazwa jest podana jako wartość tej opcji. Podanie "none" spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności.

--dump-seen

Wypisuje na standardowym wyjściu zawartość bazy danych o wyświetlonych zmianach w postaci listy linii składających się z nazwy pakietu i ostatniej wersji, dla której wyświetlono listy zmian. Opcja ta wymaga znajomości ścieżki do pliku bazy danych: należy ją albo podać za pomocą opcji --save-seen, albo użyć --profile=apt, aby ta ścieżka została odczytana z pliku konfiguracyjnego.

--since=wersja

Ta opcja spowoduje, że apt-listchanges wyświetli wpisy starsze niż podana wersja pakietu. Jeśli podano tę opcję, to jedynym dopuszczalnym innym argumentem jest ścieżka do pliku .deb.

--latest=N

This option will cause apt-listchanges to show only the latest N entries. With this option, the only other argument you can pass is the path to a .deb file.

--which={news|changelogs|both}

Pozwala na wybranie typu wyświetlanych zmian: news (z plików NEWS.Debian), changelogs (z changelog.Debian itp.) lub both (oba). Wartość domyślna to "news".

--help

Wyświetla informacje o składni programu.

-h, --headers

Te opcje spowodują, że apt-listchanges wyświetli linię nagłówka przed listą zmian pakietu. Linia ta zawiera nazwę pakietu źródłowego oraz nazwy pakietów binarnych (jeśli jest więcej niż jeden lub gdy nazwa pakietu binarnego różni się od nazwy pakietu źródłowego), które są aktualizowane.

--debug

Wyświetla informacje przydatne podczas debugowania.

--profile=nazwa

Wybiera profil opcji. Nazwa odpowiada nazwie sekcji w pliku /etc/apt/listchanges.conf. Wartością domyślną jest "apt", jeśli program został uruchomiony przez apt, lub "cmdline" w przeciwnym wypadku.

--log=file

Select the file appended to by the log frontend. The default is /var/log/apt/listchanges.log. The filter command option can be used to modify the output before it is appended to the log file. Please ensure that you setup log rotation for this file.

--filter=command

Select the command used to filter output before it is appended to the log file by the log frontend. stdin will receive the apt-listchanges output and stdout will be appended to the log file. Separate arguments with spaces and quote arguments containing spaces. The command will not be run using the shell unless the shell is included in the command: sh -c 'date ; cat'

--reverse

Wyświetla wpisy pliku dziennika zmian w odwrotnej kolejności.

--ignore-apt-assume, --ignore-debian-frontend

Wyłącza niektóre z przypadków przełączania interfejsu na nieinteraktywny opisanych powyżej w rozdziale "AUTOMATYCZNE NADPISYWANIE INTERFEJSU".

--titled, --untitled

Enable or disable the title at the beginning of the output.

--select-frontend

Interaktywnie wybiera interfejs. Ta opcja jest przeznaczona głównie do celów testowania programu, prosimy o jej nieużywanie.

AUTOMATYCZNE NADPISYWANIE INTERFEJSU

apt-listchanges w celu lepszej integracji z istniejącymi narzędziami do zarządzania pakietami stara się wykryć, czy aktualizacje pakietów są przeprowadzane w trybie nieinteraktywnym, i automatycznie przełącza interfejs na "text", jeśli zajdzie którykolwiek z następujących warunków:

•standardowe wyjście nie jest podpięte do terminalu;

•opcja --quiet (-q) została przekazana do apt-get(8) (lub aptitude(8)); jeśli jednakże podano tę opcję więcej niż raz, to apt-listchanges przełączy interfejs na "mail";

•opcja --assume-yes (-y) jest przekazana do apt-get(8);

•zmienna środowiskowa DEBIAN_FRONTEND jest ustawiona na "noninteractive", a APT_LISTCHANGES_FRONTED nie jest ustawiona.

W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami apt-listchanges ostatnie dwa spośród powyższych sprawdzeń można wyłączyć albo za pomocą wpisów "ignore_apt_assume=true" lub "ignore_debian_frontend=true" w pliku konfiguracyjnym (patrz poniżej "PLIK KONFIGURACYJNY"), albo za pomocą opcji linii poleceń --ignore-apt-assume lub --ignore-debian-frontend.

Należy także zwrócić uwagę na to, że interfejs "mail" zawsze jest nieinteraktywny, więc nigdy nie zostanie przełączony na interfejs "text".

Dodatkowo apt-listchanges zamienia interfejsy graficzne oparte na X11 ("gtk", "xterm-pager", "xterm-browser") na interfejs "pager" (lub "browser" w przypadku "xterm-browser"), jeżeli nie jest ustawiona zmienna środowiskowa DISPLAY.

Please note that these silent frontends are not subject to the overrides: syslog log

PLIK KONFIGURACYJNY

apt-listchanges reads its configuration from the /etc/apt/listchanges.conf. The file consists of sections with names enclosed in the square brackets. Each section should contain lines in the key=value format. Lines starting with the "#" sign are treated as comments and ignored. Files named name.conf in the /etc/apt/listchanges.conf.d directory are also read in the same way and override values set in the main configuration file.

Sekcja jest nazwą profilu, którego można użyć jako parametr opcji --profile.

Konfiguracja sekcji "apt" może być zarządzana przez program debconf(7) i większość ustawień tej sekcji można zmienić za pomocą polecenia dpkg-reconfigure apt-listchanges.

Klucz jest nazwą którejś z opcji linii poleceń (z wyjątkiem --apt, --profile, --help) z pominiętymi początkowymi myślnikami oraz z pozostałymi myślnikami zastąpionymi przez znaki podkreślenia, na przykład: "email_format" lub "save_seen".

Wartość jest wartością odpowiadającej opcji. W przypadku opcji linii poleceń nieprzyjmujących argumentów, jak na przykład "confirm" lub "headers", wartością powinno być albo "1", "yes", "true" lub "on", aby włączyć tę opcję, albo "0", "no", "false" lub "off", aby ją wyłączyć.

Ponadto kluczem może być każde z następujących słów: "browser", "pager" lub "xterm". Wartością takiego wpisu konfiguracyjnego powinna być nazwa odpowiedniego polecenia z jego ewentualnymi parametrami, na przykład "pager=less -R".

Przykład 1. Przykładowy plik konfiguracyjny

[cmdline]
frontend=pager
[apt]
frontend=xterm-pager
email_address=root
confirm=1
[custom]
frontend=browser
browser=mozilla

Powyższy plik konfiguracyjny określa że w trybie linii poleceń domyślnym interfejsem jest "pager". W trybie apt domyślnym interfejsem jest "xter-pager", kopia wpisów zmian powinna zostać wysłana e-mailem do użytkownika root, a apt-listchanges powinien pytać o potwierdzenia kontynuowania. Jeśli apt-listchanges zostanie uruchomiony z opcją --profile=custom, to zostanie użyty interfejs "browser", który uruchomi program mozilla.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

APT_LISTCHANGES_FRONTEND

Używany interfejs.

APT_LISTCHANGES_USER, SUDO_USER, USERNAME

Wartość pierwszej istniejącej spośród wyżej wymienionych zmiennych zostanie użyta jako nazwa użytkownika, na którego apt-listchanges, jeśli zostało uruchomione z uprawnieniami administratora, przełączy się podczas wykonywania poleceń uruchamianych przez interfejsy "browser", "xterm-browser" oraz "xterm-pager".

DEBIAN_FRONTEND

Jeśli jest ustawiona na "noninteractive", to wymusza na apt-listchanges użycie nieinteraktywnego interfejsu. Szczegóły można znaleźć w rozdziale "AUTOMATYCZNE NADPISYWANIE INTERFEJSU".

BROWSER

Używana przez interfejs "browser", powinna być ustawiona na ścieżkę do polecenia pozwalającego wyświetlić URL file: lub plik HTML.

PAGER

Używana przez interfejs "pager".

APT_HOOK_INFO_FD

Deskryptor pliku, z którego będą odczytane nazwy pakietów w trybie --apt. (Apt powinno ustawić tę zmienną na numer odpowiedniego deskryptora pliku).

PLIKI

/etc/apt/listchanges.conf

Plik konfiguracyjny.

/etc/apt/listchanges.conf.d/*.conf

Configuration file override files.

/etc/apt/apt.conf.d/20listchanges

Plik używany do zarejestrowania programu apt-listchanges w systemie apt.

/var/lib/apt/listchanges.db

Baza danych o wyświetlonych wersjach pakietów.

AUTOR

apt-listchanges napisał Matt Zimmerman <mdz@debian.org>

Obecnym opiekunem jest Robert Luberda <robert@debian.org>

ZOBACZ TAKŻE

sensible-pager(1), sensible-browser(1), apt-get(8), aptitude(8)

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <robert@debian.org>

2017-07-08 apt-listchanges