Scroll to navigation

TAIL(1) Användarkommandon TAIL(1)

NAMN

tail — skriv ut den sista delen av filer

SYNOPSIS

tail [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv de sista 10 raderna från varje FIL till standard ut. Vid fler än en FIL, inled varje med ett huvud med filnamnet.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv ut de ANT sista byten; eller använd -c +ANT för att skriva ut byte med början på den ANT:e i varje fil.
Skriv ut nya rader i takt med att filen växer;
ett utelämnat argument betyder ”filidentifierare”.
Samma som --follow=name --retry.
Skriv ut de sista ANT raderna istället för de sista 10; eller använd -n +ANT för att skriva ut rader med början från rad ANT.
Med --follow=name, återöppna en FIL som inte har
ändrat storlek efter N (standard 5) iterationer för att se om den har tagits bort eller fått nytt namn (detta är det vanliga för roterade loggfiler); med inotify är denna flagga sällan meningsfull.
Med -f, avsluta efter att process-id PID dör.
Skriv aldrig ut huvuden med filnamn.
Fortsätt försöka öppna en fil om den är oåtkomlig.
Med -f, sov i ungefär N sekunder (standard 1,0) mellan iterationer; med inotify och --pid=P, kontrollera process P åtminstone var N:e sekund.
Skriv alltid ut huvuden med filnamn.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

ANT kan ha en multiplikativ ändelse: b 512, kB 1000, K 1024, MB 1000·1000, M 1024·1024, GB 1000·1000·1000, G 1024·1024·1024, och så vidare för T, P, E, Z, Y. Binära prefix kan också användas: KiB=K, MiB=M, och så vidare.

Med --follow (-f), följer tail som standard filidentifieraren, vilket betyder att även om man byter namn på en tail:ad fil kommer tail fortsätta att följa dess slut. Detta standardbeteende är inte önskvärt när du verkligen vill följa det faktiska namnet på filen, inte filidentifieraren (t.ex. roterade loggfiler). --follow=name i så fall. Det gör att tail följer den namngivna filen på ett sätt som hanterar att dess namn ändras, eller att filen tas bort eller skapas.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin, David MacKenzie, Ian Lance Taylor och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

head(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tail>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tail invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1