Scroll to navigation

SED(1) Polecenia użytkownika SED(1)

NAZWA

sed - edytor strumieniowy do filtrowania i przekształcania tekstu

SKŁADNIA

sed [-V] [--version] [--help] [-n] [--quiet] [--silent]

[-l N] [--line-length=N] [-u] [--unbuffered]
[-E] [-r] [--regexp-extended]
[-e skrypt] [--expression=skrypt]
[-f plik-skryptu] [--file=plik-skryptu]
[skrypt-jeśli-brak-innego-skryptu]
[plik...]

OPIS

Sed jest edytorem strumieniowym. Edytor strumieniowy jest używany do wykonywania prostych przekształceń tekstu na strumieniu wejściowym (pliku lub strumienia z potoku). Sed jest w jakimś stopniu podobny do edytorów przestrzegających edycji skryptowych (np. ed), jednak działa czyniąc tylko jeden przebieg na strumieniu wejściowym i dlatego jest znacznie wydajniejszy. Możliwość filtrowania tekstu w potoku przez seda jest cechą, która w największym stopniu wyróżnia go spośród innych edytorów innego typu.

-n, --quiet, --silent

hamuje automatyczne wypisywanie bufora tekstowego

--debug

opisuje wykonywanie programu

-e skrypt, --expression=skrypt

dodaje skrypt do poleceń do wykonania

-f plik-skryptu, --file=plik-skryptu

dodaje zawartość pliku-skryptu do poleceń do wykonania

--follow-symlinks

podąża za dowiązaniami symbolicznymi podczas przetwarzania w miejscu

-i[PRZYROSTEK], --in-place[=PRZYROSTEK]

edytuje pliki w miejscu (tworzy kopię zapasową, jeśli podano przyrostek)

-l N, --line-length=N

określa pożądaną długość zawijania wierszy do polecenia l

--posix

wyłącza wszystkie rozszerzenia GNU

-E, -r, --regexp-extended

używa w skrypcie rozszerzonych wyrażeń regularnych (ze względu na kompatybilność z -E z POSIX).

-s, --separate

traktuje pliki jako oddzielne, zamiast jako jeden, ciągły strumień

--sandbox

działa w trybie piaskownicy (wyłącza polecenia e/r/w).

-u, --unbuffered

ładuje minimalną ilość danych z plików wejściowych i opróżnia bufory wyjściowe znacznie częściej

-z, --null-data

oddziela wiersze znakiem NUL
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano żadnej z opcji -e, --expression, -f ani --file, to pierwszy argument niebędący opcją jest interpretowany jako skrypt seda. Wszystkie pozostałe argumenty są nazwami plików wejściowych; jeśli nie podano żadnych, to czytane jest standardowe wejście.

Strona internetowa GNU sed: <https://www.gnu.org/software/sed/>. Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>. Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres: <bug-sed@gnu.org>.

Pakietowanie Debiana — Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>. Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i ponownie dystrybuować. BRAK GWARANCJI, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

SKŁADNIA POLECEŃ

Jest to zwięzłe podsumowanie poleceń sed, przeznaczone jako przypomnienie dla osób znających program sed; aby przeczytać pełniejszy opis konieczne jest sięgnięcie po inny typ dokumentacji (np. texinfo).

„Polecenia” nie przyjmujące adresów

etykieta
Etykieta do poleceń b i t.
#komentarz
Komentarz kończy się wraz ze znakiem nowego wiersza (lub końcem fragmentu skryptu -e).
}
Nawias klamrowy zamykający blok { }.

Polecenia z zerem lub jednym adresem

=
Wypisuje bieżący numer wiersza
Dołącza (dodaje za) tekst, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.
Wstawia (dodaje przed) tekst, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.
Natychmiast wychodzi ze skryptu seda bez przetwarzania dalszego wejścia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie wyłączono automatycznego wypisywania bieżącego bufora tekstowego, który będzie wówczas nadal wypisywany. Argument statusu zakończenia jest rozszerzeniem GNU.
Natychmiast wychodzi ze skryptu seda bez przetwarzania dalszego wejścia. Argument statusu zakończenia jest rozszerzeniem GNU.
Dołącza (dodaje za) tekst odczytany z nazwy-pliku.
Dołącza (dodaje za) tekst odczytany z nazwy-pliku. Każde wywołanie tego polecenia odczytuje jeden wiersz z pliku. Jest to rozszerzenie GNU.

Polecenia, które przyjmują zakresy adresów

{
Rozpoczyna blok poleceń (który kończy się znakiem } ).
Przechodzi do etykiety; jeśli jej nie podano, przechodzi na koniec skryptu.
Zastępuje wybrane wiersze tesktem, w którym każdy ewentualny znak nowego wiersza jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.
Usuwa bufor tekstowy. Rozpoczyna nowy cykl.
Jeśli wzorzec nie zawiera znaku nowego wiersza, rozpoczyna nowy zwykły cykl jak gdyby użyto polecenia d. W przeciwnym razie usuwa bufor tekstowy aż do pierwszego znaku nowego wiersza i rozpoczyna cykl od nowa z powstałym w ten sposób buforem tekstowym, bez odczytywania znaku nowego wiersza z wejścia.
Kopiuje/dołącza bieżący bufor tekstowy do wewnętrznego schowka.
Kopiuje/dołącza wewnętrzny schowek do bufora tekstowego.
Wypisuje bieżący wiersz w formie „wizualnie jednoznacznej”.
szerokość
Wypisuje bieżący wiersz w formie „wizualnie jednoznacznej”, przełamując go po szerokość znaków. Jest to rozszerzenie GNU.
Czyta/dołącza następny wiersz do bufora tekstowego.
Wypisuje bieżący bufor tekstowy.
Wypisuje bieżący bufor tekstowy aż do jego pierwszego znaku nowego wiersza.
Podejmuje próbę dopasowania wyrażenia-regularnego do bieżącego bufora tekstowego. Jeśli się to uda, zastępuje dopasowaną część zamiennikiem. Zamiennik może zawierać znak specjalny &, aby odnieść się do dopasowanej części bufora tekstowego, oraz sekwencje specjalne od \1 do \9, aby odnieść się do odpowiedniej pasującej części wyrażenia w wyrażeniu-regularnym.
Jeśli s/// wykonało pomyślnie zastąpienie od czasu odczytania ostatniego wiersza wejściowego oraz ostatniego polecenia t lub T, przechodzi do etykiety. Jeśli nie podano etykiety, przechodzi do końca skryptu.
Jeśli żadne s/// nie wykonało pomyślnie zastąpienia od czasu odczytania ostatniego wiersza wejściowego oraz ostatniego polecenia t lub T, przechodzi do etykiety. Jeśli nie podano etykiety, przechodzi do końca skryptu. Jest to rozszerzenie GNU.
Zapisuje bieżący bufor tekstowy do nazwy-pliku.
Zapisuje pierwszy wiersz bieżącego bufora tekstowego do nazwy-pliku. Jest to rozszerzenie GNU.
Zamienia zawartość bufora tekstowego i wewnętrznego schowka.
Zamienia znaki w buforze tekstowym, które znajdują się w źródle, na odpowiadające znaki w celu.

Adresy


Polecenia Seda mogą:
* nie zawierać adresów - wtedy polecenia są wykonywane na wszystkich wierszach wejściowych;
* zawierać jeden adres - są wówczas wykonywane na wierszach wejściowych pasujących do tego adresu;
* zawierać dwa adresy - polecenia są wykonywane na wszystkich wierszach wejściowych od pierwszego adresu aż do drugiego adresu.
Należy odnotować trzy rzeczy o zakresach adresów:
* składnia to adres1,adres2 (tzn. adresy są oddzielone przecinkami);
* wiersz z dopasowanym adresem1 jest zawsze akceptowany, nawet jeśli adres2 wybiera wcześniejszy wiersz;
* jeśli adres2 jest wyrażeniem-regularnym, to nie jest testowany w odniesieniu do wiersza, do którego dopasowano adres1.

Po adresie (lub zakresie adresu), a przed poleceniem, można wstawić znak !, który powoduje, że polecenie powinno być wykonane tylko na adresie (lub zakresie adresu), który nie pasuje.

Obsługiwane są następujące typy adresów:

Dopasowuje jedynie wiersz o podanym numerze (zwiększającym się wraz z kolejnymi plikami, chyba że podano też opcję -s).
Dopasowuje co krok wiersz, zaczynając od wiersza o numerze pierwszy. Na przykład "sed -n 1~2p" wypisuje wszystkie nieparzyste wiersze w strumieniu wejściowym, a adres 2~5 dopasuje co piąty wiersz, zaczynając od drugiego. Pierwszy może wynosić zero, w takim przypadku sed działa identycznie, gdyby wynosił on tyle co krok (jest to rozszerzenie).
$
Dopasowuje ostatni wiersz.
/wyrażenie-regularne/
Dopasowuje wiersze pasujące do wyrażenia regularnego wyrażenie-regularne. Dopasowanie jest dokonywane w bieżącej przestrzeni dopasowania, którą można zmodyfikować poleceniem takim jak „s///”.
Dopasowuje wiersze pasujące do wyrażenia regularnego wyrażenie-regularne. Za z można podstawić dowolny znak.

GNU sed obsługuje również specjalne formy dwuadresowe:

0,adres2
Rozpoczyna w stanie „dopasowany pierwszy adres”, aż do momentu znalezienia adresu2. Jest to podobne do 1,adres2 , z wyjątkiem tego, że gdy adres2 zostanie dopasowany do pierwszego wiersza wejścia, to forma 0,adres2 będzie na końcu swojego zakresu, podczas gdy forma 1,adres2 będzie wciąż na początku swojego zakresu. Działa to tylko gdy adres2 jest wyrażeniem regularnym.
Dopasowuje adres1 do N-tego wiersza znajdującego się za adresem1
Dopasowuje adres1 i wiersze za adresem1 do następnego wiersza wejściowego, którego numer wiersza jest wielokrotnością N.

WYRAŻENIA REGULARNE

Podstawowe wyrażenia regularne (BRE) określone przez POSIX.2 powinny być obsługiwane, ale nie są obsługiwane całkowicie, ze względu na problemy z wydajnością. Sekwencja \n w wyrażeniu regularnym pasuje do znaku nowego wiersza, podobnie dla wyrażeń \a, \t i innych sekwencji. Opcja -E przełącza w celu korzystania z rozszerzonych wyrażeń regularnych; było to obsługiwane już od wielu lat w GNU sed, a obecnie jest również objęte normą POSIX.

USTERKI

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres bug-sed@gnu.org (po angielsku). Proszę również umieścić wynik polecenia "sed --version" w treści wiadomości, jeśli to możliwe.

AUTOR

Napisane przez Jaya Fenlasona, Toma Lorda, Kena Pizziniego, Paolo Bonziniego, Jima Meyeringa, i Assafa Gordona.

Niniejszy program sed zbudowano bez obsługi SELinux. SELinux jest wyłączony w tym systemie.

Strona internetowa GNU sed: <https://www.gnu.org/software/sed/>. Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>. Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres: <bug-sed@gnu.org>.

ZOBACZ TAKŻE

awk(1), ed(1), grep(1), tr(1), perlre(1), sed.info, dowolna z wielu książek o sedzie, FAQ seda (http://sed.sf.net/grabbag/tutorials/sedfaq.txt), http://sed.sf.net/grabbag/.

Pełna dokumentacja sed jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i sed są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info sed

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2023 GNU sed 4.9