Scroll to navigation

ldconfig(8) System Manager's Manual ldconfig(8)

NAZWA

ldconfig - konfiguruje powiązania konsolidacyjne czasu uruchamiania

SKŁADNIA

/sbin/ldconfig [-nNvVX] [-C cache] [-f conf] [-r root] directory ...
/sbin/ldconfig -l [-v] library ...
/sbin/ldconfig -p

OPIS

ldconfig tworzy potrzebne dowiązania i bufor do najnowszych bibliotek dzielonych, które znajdzie w katalogach podanych w linii poleceń, w pliku /etc/ld.so.conf oraz w zaufanych katalogach /lib i /usr/lib. Na niektórych architekturach 64-bitowych, takich jak x86-64, /lib i /usr/lib są zaufanymi katalogami dla bibliotek 32-bitowych, a /lib64 i /usr/lib64 są używane dla bibliotek 64-bitowych.

Bufor jest używany przez konsolidator czasu uruchamiania: ld.so lub ld-linux.so. ldconfig sprawdza nagłówki i nazwy plików badanych bibliotek, aby określić, które wersje powinny mieć odnowione linki. ldconfig powinien być zwykle uruchomiony przez supeużytkownika, jako że może wymagać uprawnień zapisu do pewnych plików i katalogów będących własnością roota.

ldconfig będzie szukał plików nazwanych lib*.so* (gdy chodzi o zwykłe obiekty współdzielone) lub ld-*.so* (gdy chodzi o samego dynamicznego konsolidatora). Pozostałe pliki są ignorowane. ldconfig będzie również oczekiwał określonego wzorca konfiguracji linków symbolicznych, jak w poniższym przykładzie, gdzie środkowy plik (tu libfoo.so.1) jest SONAME dla biblioteki:


libfoo.so -> libfoo.so.1 -> libfoo.so.1.12

W przypadku niekorzystania z tego wzorca, można napotkać problemy z kompatybilnością po aktualizacji.

OPCJE

(od glibc 2.2) Używa bufora w formacie format, który może być jednym z: old, new lub compat. Od glibc 2.32 domyślny jest new. Wcześniejszą wartością domyślną było compat.
Używa bufora zamiast /etc/ld.so.cache.
Używa pliku-konfiguracyjnego zamiast /etc/ld.so.conf.
(od glibc 2.7) Ignoruje dodatkowy plik bufora.
(od glibc 2.2) Interpretuje każdy argument jako nazwę biblioteki i konfiguruje jej linkowania. Przeznaczone tylko dla ekspertów.
Przetwarza wyłącznie katalogi podane w linii poleceń; nie przetwarza katalogów zaufanych ani tych, podanych w /etc/ld.so.conf. Wymusza -N.
Nie przebudowuje bufora. O ile nie podano -X, linki są wciąż odnawiane.
Wyświetla listę katalogów i biblioteki, przechowywane w bieżącym buforze.
Zmienia katalog główny na katalog-główny i używa go.
Tryb szczegółowy. Wyświetla bieżący numer wersji, nazwę każdego skanowanego katalogu i każdy tworzony link. Unieważnia tryb cichy.
Wyświetla wersję programu.
Nie odnawia linków. O ile nie podano -N, bufor jest wciąż przebudowywany.

PLIKI

/lib/ld.so
jest konsolidatorem czasu uruchamiania.
/etc/ld.so.conf
zawiera listę katalogów, po jednym w wierszu, wskazujących, gdzie szukać bibliotek.
/etc/ld.so.cache
zawiera uporządkowaną listę bibliotek, znalezionych w katalogach wymienionych w /etc/ld.so.conf oraz w zaufanych katalogach.

ZOBACZ TAKŻE

ldd(1), ld.so(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

7 stycznia 2023 r. Linux man-pages 6.03