Scroll to navigation

lrint(3) Library Functions Manual lrint(3)

NAZWA

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
long lrint(double x);
long lrintf(float x);
long lrintl(long double x);
long long llrint(double x);
long long llrintf(float x);
long long llrintl(long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

Wszystkie funkcje powyżej:


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zaokrąglają przekazany im parametr do najbliższej wartości całkowitej, zgodnie z bieżącym kierunkiem zaokrąglania (patrz fesetround(3)).

Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do rodziny funkcji rint(3), typ wartości zwracanej przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

Funkcje te dodano w glibc 2.1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
lrint(), lrintf(), lrintl(), llrint(), llrintf(), llrintl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03