Scroll to navigation

j0(3) Library Functions Manual j0(3)

NAZWA

j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl - funkcje Bessela pierwszego rodzaju

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double j0(double x);
double j1(double x);
double jn(int n, double x);
float j0f(float x);
float j1f(float x);
float jnf(int n, float x);
long double j0l(long double x);
long double j1l(long double x);
long double jnl(int n, long double x);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

j0(), j1(), jn():


_XOPEN_SOURCE
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

j0f(), j0l(), j1f(), j1l(), jnf(), jnl():


_XOPEN_SOURCE >= 600
|| (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcje j0() i j1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędu n.

Funkcje j0f(), jif() i jnf() są wersjami przyjmującymi i zwracającymi wartości float. j01(), j1l() i jnl() są wersjami funkcji przyjmującymi i zwracającymi wartości long double.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odpowiednie wartości funkcji Bessela pierwszego rodzaju dla argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest za duży lub wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 0.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

errno jest ustawiane na ERANGE.

Funkcje nie rzucają wyjątków dla fetestexcept(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
j0(), j0f(), j0l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
j1(), j1f(), j1l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe
jn(), jnf(), jnl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

Funkcje zwracające wartość typu double są zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-200 i POSIX.1-2008. Pozostałe funkcje są funkcjami niestandardowymi istniejącymi także w systemach BSD.

BŁĘDY

There are errors of up to 2e-16 in the values returned by j0(), j1(), and jn() for values of x between -8 and 8.

ZOBACZ TAKŻE

y0(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03