Scroll to navigation

dysize(3) Library Functions Manual dysize(3)

NAZWA

dysize - podaje liczbe dni zadanego roku

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <time.h>
int dysize(int rok);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

dysize():


Od glibc 2.19:
_DEFAULT_SOURCE
glibc 2.19 i wcześniejsze:
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja zwraca 365 dla zwykłego roku, a 366 dla roku przestępnego. Określenie, czy rok jest przestępny, odbywa się według formuły:


(rok) %4 == 0 && ((rok) %100 != 0 || (rok) %400 == 0)

Wzór ten jest zdefiniowany jako makro __isleap(rok), które można również znaleźć w <time.h>.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
dysize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

Funkcja ta pojawiła się w SunOS 4.x.

UWAGI

Ta funkcja powstała jedynie dla celów zgodności. Nie należy jej używać w nowych programach.

ZOBACZ TAKŻE

strftime(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

5 lutego 2023 r. Linux man-pages 6.03