Scroll to navigation

difftime(3) Library Functions Manual difftime(3)

NAZWA

difftime - oblicza różnicę czasu

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <time.h>
double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

Funkcja difftime() zwraca liczbę sekund, które upłynęły pomiędzy czasem time1 a time0, reprezentowanymi jako wartości typu double. Oba czasy są podane w czasie kalendarzowym, co oznacza, że jego wartość jest mierzona (w sekundach) względem epoki tj. daty 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
difftime() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

W systemach zgodnych z POSIX time_t jest typu arytmetycznego i można po prostu zdefiniować


#define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)

gdy ewentualne przepełnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKŻE

date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

29 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03