Scroll to navigation

GS(1) Ghostscript GS(1)

JMÉNO

gs - Ghostscript (interpretr a prohlížeč jazyka PostScript a PDF)

POUŽITÍ

gs [ volby ] [ soubory ] ...

POPIS

The gs command invokes Ghostscript, an interpreter of Adobe Systems' PostScript(tm) and Portable Document Format (PDF) languages. gs reads "files" in sequence and executes them as Ghostscript programs. After doing this, it reads further input from the standard input stream (normally the keyboard), interpreting each line separately and output to an output device (may be a file or an X11 window preview, see below). The interpreter exits gracefully when it encounters the "quit" command (either in a file or from the keyboard), at end-of-file, or at an interrupt signal (such as Control-C at the keyboard).

Interpretr rozlišuje mnoho přepínačů, z nichž některé jsou popsány níže. Jejich úplný popis je obsažen v uživatelské dokumentaci. Přepínače se mohou objevit kdekoli na příkazové řádce a ovlivní všechny soubory, které jsou jmenovány za nimi. Vyvoláním programu Ghostscript s přepínačem -h nebo -? se získá výpis několika užitečných přepínačů, všech zařízení, která ovládá daná verze programu a nastavení cest, na kterých jsou hledány fonty. V systému Unix také zobrazí umístění podrobné dokumentace.

Ghostscript may be built to use many different output devices. To see which devices your executable includes, run "gs -h".

Unless you specify a particular device, Ghostscript normally opens the first one of those and directs output to it.

If you have installed the ghostscript-x Debian package and are under X, the default device is an X11 window (previewer), else ghostscript will use the bbox device and print on stdout the dimension of the postscript file.

So if the first one in the list is the one you want to use, just issue the command

	gs soubor.ps

Dostupná zařízení je také možné zjistit přímo z programu Ghostscript: spuštěním Ghostscriptu a zadáním

	devicenames ==

ale první zařízení z takto získaného seznamu nemusí být výchozí zařízení, které zjistíte pomocí "gs -h". Zadání určitého zařízení "AbcXyz" jako výchozího výstupního zařízení se provede přidáním přepínače

	-sDEVICE=AbcXyz

Například pro výstup na tiskárnu Epson je možné použít příkazu

	gs -sDEVICE=epson soubor.ps

Přepínač "-sDEVICE=" musí předcházet prvnímu výskytu jména zpracovávaného souboru a jedině jeho první použití má nějaký účinek.

Je možné také specifikovat výchozí zařízení pomocí proměnné prostředí GS_DEVICE. Pořadí priorit těchto alternativ je od nejvyšší do nejnížší takovéto (Ghostscript používá zařízení s nejvyšší prioritou v seznamu):

Některé tiskárny umí tisknout v různých rozlišeních (hustotách tisku). K výběru rozlišení takové tiskárny se používá přepínač "-r":

	gs -sDEVICE=<zařízení> -r<xres>x<yres>

Například na devítijehličkové Epson kompatibilní tiskárně je možné získat mód s nejnižší hustotou (nejrychlejší mód) pomocí

	gs -sDEVICE=epson -r60x72

a mód s nejvyšší hustotou (nejlepší výstupní kvalita) za použití

	gs -sDEVICE=epson -r240x72.

Pokud je jako výstupní zařízení vybrána tiskárna, Ghostscript také umožňuje zvolit, kam se má poslat výstup -- v systémech na bázi Unixu obvykle do dočasného souboru. K přesměrování výstupu do souboru "něco.xyz", se použije přepínač

	-sOutputFile=něco.xyz

Někdy je potřeba tisknout jednotlivé strany odděleně. To je možné udělat pomocí přesměrování výstupu do řady souborů "něco1.xyz, něco2.xyz, ..." pomocí přepínače "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v šabloně pro jméno souboru:

	-sOutputFile=něco%d.xyz

Každý výsledný soubor bude obsahovat jednu stranu výstupu a soubory budou očíslovány popořadě. "%d" je zde standartní formátovací značka funkce printf. Je možné také použít jiné její varianty jako např. "%02d".

You can also send output to a pipe. For example, to pipe output to the "lpr" command (which, on many Unix systems, directs it to a printer), use the option

	-sOutputFile=%pipe%lpr

Také je možné výstup směrovat na standardní výstup přepínačem

	-sOutputFile=-
nebo
	-sOutputFile=%stdout%

V takovém případě je nutné použít zároveň přepínač -q, aby Ghostscript nevypisoval zprávy na standardní výstup.

K volbě určité velikosti papíru se z příkazové řádky používá přepínač

	-sPAPERSIZE=<známá_velikost_papíru>

například

	-sPAPERSIZE=a4
nebo
	-sPAPERSIZE=legal

Ghostscript umí rozeznává většinu ISO a US velikostí papíru. Další informace jsou v uživatelské dokumentaci nebo v inicializačním souboru "gs_statd.ps".

Ghostscript umí mnoho dalších věcí než jen tisk nebo prohlížení souborů formátu PostScript nebo PDF. Například, pokud je potřeba zjistit velikost ohraničujícího obdélníku nějakého souboru formátu PostScript (nebo EPS), nabízí program Ghostscript speciální "zařízení", které nedělá nic jiného, než že vypíše tuto informaci.

Například použití s jedním vzorovým souborem dodávaným v balíku Ghostscript,

	gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

vypíše toto:

	%%BoundingBox: 0 25 583 732
	%%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

VOLBY

Použije další argument jako jméno souboru obvyklým způsobem, ale všechny následující argumenty (i když mají syntaxi přepínačů) vezme a definuje jméno "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v "systemdict") jako pole řetězců s jednotlivými argumenty. To provede ještě před spuštěním daného souboru. Po zpracování souboru se Ghostscript ukončí.

Definuje "jméno" v "systemdict" podle dané definice. Token musí být právě jeden token (jak je definováno operátorem "token") a nesmí obsahovat žádné prázdné znaky (mezery, tabelátory ...).

Definuje "jméno" v "systemdict" s hodnotou=null.

Definuje "jméno" v "systemdict" s daným řetězcem jako hodnotou. Toto se liši od -d. Například -djméno=35 je stejné jako takováto část programu
/jméno 35 def
zatímco -sname=35 představuje
/jméno (35) def
Makes Ghostscript to look first in the current directory for library files. By default, Ghostscript no longer looks in the current directory, unless, of course, the first explicitly supplied directory is "." in -I. See also the INITIALIZATION FILES section below, and bundled Use.htm for detailed discussion on search paths and how Ghostcript finds files.
Tichý start: potlačí obvyklé počáteční zprávy. Je stejné jako -dQUIET.
Stejné jako -dDEVICEWIDTH=číslo1 a -dDEVICEHEIGHT=číslo2. Slouží jako podpora zařízení (jako např. X11 windows), která požadují (nebo povolují) nastavení šírky a výšky.

Stejné jako -dDEVICEXRESOLUTION=číslo1 a -dDEVICEYRESOLUTION=číslo2. Slouží jako podpora takových zařízení jako např. tiskárny, které podporují vícero rozlišení v ose X a Y. Pokud je zadáno jen jedno číslo, bude použito pro nastavení rozlišení v obou směrech, X i Y.
Přídá dvojtečkou oddělený seznam adresářů na začátek seznamu cest pro soubory knihoven.
-
Toto není skutečný přepínač, ale značí pro GhostScript, že standartní vstup přichází ze souboru nebo roury a není tedy interaktivně zadáván z příkazové řádky. Ghostscript čte standartní vstup, dokud nedosáhne konce souboru a zpracovává jej jako každý jiný soubor. Poté pokračuje se zpracováním ostatních parametrů zadaných z příkzové řádky. Když jsou všechny parametry zpracovány, Ghostscript se ukončí a nepřepíná se už do svého interaktivního módu.

Standartní inicializační soubor "gs_init.ps" nastaví "systemdict" pouze pro čtení, takže hodnoty klíčů definované pomocí -D, -d, -S nebo -s nemohou být změněny (přestože mohou být samozřejmě nahrazeny definicemi v "userdict" nebo jiných slovnících).

SPECIÁLNÍ JMÉNA

Zakáže používání vyrovnávací paměťi pro znaky. Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
Zakáže operátor "bind". Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
Potlačí normální inicializaci výstupního zařízení. Užitečné pouze pro ladění a odstraňování chyb.
Zakáže čekání na konci každé strany. To může být žádoucí v aplikacích kde jiný program řídí Ghostscript.
Zakáže použití fontů nabízených danou platformou (například X Windows). To může být vhodné, pokud fonty dané platformy vypadají příliš odlišně než fonty s nastavitelnou velikostí.
Restricts file operations the job can perform. Now the default mode of operation.
Leaves "systemdict" writable. This is necessary when running special utility programs, but is strongly discouraged as it bypasses normal Postscript security measures.
Vybere jiné počáteční výstupní zařízení, jak bylo popsáno výše.
Vybere výstupní soubor (nebo rouru) pro počáteční výstupní zařízení, jak bylo výše popsáno.

SAFER MODE

The -dSAFER option restricts file system accesses to those files and directories allowed by the relevant environment variables (such as GS_LIB) or by the command line parameters (see https://ghostscript.com/doc/current/Use.htm for details).

SAFER mode is now the default mode of operation. Thus when running programs that need to open files or set restricted parameters you should pass the -dNOSAFER command line option or its synonym -dDELAYSAFER.

Running with NOSAFER/DELAYSAFER (as the same suggests) loosens the security and is thus recommended ONLY for debugging or in VERY controlled workflows, and strongly NOT recommended in any other circumstances.

SOUBORY

The locations of many Ghostscript run-time files are compiled into the executable when it is built. Run "gs -h" to find the location of Ghostscript documentation on your system, from which you can get more details. On a Debian system they are in /usr.

/usr/share/ghostscript/[0-9]*.[0.9]*/*
Startup files, utilities, and basic font definitions (where [0-9]*.[0.9]* is the ghostscript version)
/usr/share/fonts/type1/gsfonts/*
More font definitions from the gsfonts package
/usr/share/doc/ghostscript/examples/*
Ghostscript demonstration files (if ghostscript-doc package is installed)
/usr/share/doc/ghostscript/*
Diverse document files (may need to install ghostscript-doc package)

INICIALIZAČNÍ SOUBORY

When looking for the initialization files "gs_*.ps", the files related to fonts, or the file for the "run" operator, Ghostscript first tries to open the file with the name as given, using the current working directory if no directory is specified. If this fails, and the file name doesn't specify an explicit directory or drive (for instance, doesn't contain "/" on Unix systems), Ghostscript tries directories in this order:

1.
adresáře udané přepínači -I z příkazové řádky (pokud byly nějaké zadány)
2.
adresáře udané v proměnné prostředí GS_LIB (pokud je nastavena)
3.
the directories specified by the GS_LIB_DEFAULT macro in the Ghostscript makefile when the executable was built. GS_LIB_DEFAULT is "/usr/share/ghostscript/[0-9]*.[0-9]*/lib" on a Debian system where "[0-9]*.[0-9]*" represents the Ghostscript version number

Každý z těchto parametrů (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) může být buď jeden adresář, anebo seznam adresářů oddělených znakem ":".

PROSTŘEDÍ

Řetězec voleb, které se mají zpracovat před volbami z příkazové řádky.
Používá se k zadání výstupního zařízení.
Cesty na kterých se mají hledat fonty.
Cesty, na kterých se mají hledat inicializační soubory a fonty.
Kam se mají ukládat dočasné soubory.

X RESOURCES

Ghostscript používá následující resources pod jménem "Ghostscript":

Šířka okraje udaná v bodech (default = 1).
Jméno barvy okraje (default = black).
Velikost okna a jeho umístění, WxH+X+Y (default je NULL).
Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z WidthOfScreen a WidthMMOfScreen).
Počet bodů v ose x na jeden palec (default je vypočítán z HeightOfScreen a HeightMMOfScreen).
Rozhodne, jestli je použit backing store na uložení původního obsahu okna (default = true).

Kompletní seznam resources je obsažen v uživatelské dokumentaci. Nastavení těchto parametrů se v Unixových systémech provádí přidáním do souboru, jako je např. "~/.Xresources", v následujícím tvaru:

	Ghostscript*geometry:	 612x792-0+0
	Ghostscript*xResolution: 72
	Ghostscript*yResolution: 72

Poté je potřeba vmísit tato nastavení do X server's resource database:

	% xrdb -merge ~/.Xresources

DALŠÍ INFORMACE

The various Ghostscript document files (above), especially Use.htm. On Debian you may need to install ghostscript-doc before reading the documentation.

CHYBY

Viz http://bugs.ghostscript.com/ a Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 10.00.0.

AUTOR

Artifex Software, Inc. jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Russell J. Lang, gsview at ghostgum.com.au, je autorem většiny MS Windows kódu Ghostscriptu.

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Michal Ambrož <Michal.Ambroz@post.cz>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

21. září 2022 10.00.0