Scroll to navigation

SCHED_SETPARAM(2) Podręcznik programisty Linuksa SCHED_SETPARAM(2)

NAZWA

sched_setparam, sched_getparam - ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

SKŁADNIA

#include <sched.h>
 
int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p );
 
int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);
 
struct sched_param {
	...
	int sched_priority;
	...
};

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań, związane z właściwą dla procesu określonego przez pid polityką szeregowania zadań. Jeśli pid ma wartość zero, to ustawiane są parametry procesu bieżącego. Interpretacja parametru p zależy od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.
 
sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane są parametry procesu bieżącego.
 
sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadań dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się w zakresie określonym przez sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.
 
Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.
 

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH
Nie znaleziono procesu o ID równym pid.
EPERM
Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający sched_setparam musi mieć efektywny uid równy euid lub uid procesu określonego przez pid, lub musi być procesem superużytkownika.
EINVAL
Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_get_priority_max(2), sched_get_priority_min(2), nice(2), setpriority(2), getpriority(2),
sched_setscheduler(2) zawiera opis zasad szeregowania zadań w Linuksie.
Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
 
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
 
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_setparam
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1996-04-10 Linux 1.3.81