Scroll to navigation

update-alternatives(8) dpkg-verktygen update-alternatives(8)

NAMN

update-alternatives - underhåller symboliska länkar för att bestämma standardkommandon

SYNOPS

update-alternatives [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

update-alternatives skapar, tar bort, underhåller och visar information om de symboliska länkar som ingår i Debians alternativsystem.
Det är möjligt för flera kommandon som tillhandahåller identisk eller liknande funktionalitet att vara installerade på ett system samtidigt. Till exempel har många system flera textredigeringsprogram installerade samtidigt, vilket ger användarna på systemet valmöjligheter, var och en kan använda olika textredigeringsprogram om de så önskar, men det gör det svårt för ett program att göra ett bra val av textredigerare att anropa om en användare inte har gjort ett specifikt val.
Debians alternativsystem försöker lösa detta problem. Ett generiskt namn i filsystemet delas av alla filer som tillhandahåller utbytbar funktionalitet. Alternativsystemet och systemadministratören anger tillsammans vilken specifik fil som skall refereras av sitt generiska namn. Till exempel kan alternativsystemet låta det generiska namnet /usr/bin/editor att peka mot /usr/bin/nvi som standard om både textredigeringsprogrammet ed(1) och nvi(1) båda är installerade på systemet. Systemadministratören kan överstyra detta och låta det peka på /usr/bin/ed istället, och alternativsystemet kommer inte ändra denna inställning förrän det ombeds att göra det.
Det generiska namnet är inte en direkt symbolisk länk till det valda alternativet. Istället är det en symbolisk länk till ett namn i katalogen alternatives, vilket i sin tur är en symbolisk länk till den faktiska fil det pekar mot. Detta görs så att systemadministratörens ändringar kan begränsas till katalogen /etc: FHS (se detta) ger orsaker till varför detta är Bra.
När ett paket som tillhandahåller en fil med en specifik funktionalitet installeras, ändras eller tas bort, anropas update-alternatives för att uppdatera information om filen i alternativsystemet. update-alternatives anropas normalt från postinst- (configure) eller prerm-skripten (install) i Debianpaket.
Det är ofta lämpligt för ett antal alternativ att vara synkroniserade, så att de ändras i grupp. Till exempel, om det är flera versioner av textredigeraren vi(1) installerade bör manualsidan som refereras till av /usr/share/man/man1/vi.1 motsvara den binär som refereras till av /usr/bin/vi. update-alternatives hanterar detta genom huvud- och slav-länkar. När huvudlänken uppdateras ändras även anslutna slavlänkar. En huvudlänk och dess anslutna slavar utgör en länkgrupp.
En länkgrupp kan vid varje given tidpunkt vara i ett av två lägen: automatisk eller manuell. När en grupp är i automatiskt läge kommer alternativsystemet automatiskt att bestämma när och hur länkar skall uppdateras då paket installeras eller tas bort. I manuellt läge kommer alternativsystemet att behålla administratörens val och undvika att ändra länkarna (förutom om något är trasigt).
Länkgrupper är i automatiskt läge när de först introduceras på systemet. Om systemadministratören gör ändringar till systemets automatiska inställningar kommer detta att noteras nästa gång update-alternatives körs på den ändrade länkens grupp och gruppen kommer automatiskt att växlas till manuellt läge.
Varje alternativ har en prioritet kopplad till sig. När en länkgrupp är i automatiskt läge kommer det alternativ som medlemmar i gruppen pekar mot vara den med den högsta prioriteten.
När flaggan --config används kommer update-alternatives att visa alla val för länkgruppen där namn är huvudalternativnamnet. Det aktuella valet är markerat med en "*". Du kommer därefter att få välja vad som skall göras med länkgruppen. Beroende på vad du väljer kommer längruppen inte längre att vara i auto-läge. Du måste använda flaggan --auto för att återgå till automatiskt läge (eller köra --config på nytt och välja alternativet som märkts som automatiskt).
Om du vill konfigurera icke-interaktivt kan du använda flaggan --set i stället (se nedan).
Olika paket som tillhandahåller samma fil måste göra så i samförstånd. Det betyder att det är ett krav att alla involverade paket använder sig av update-alternatives. Det är inte möjligt att överstyra en fil ett paket som inte använder update-alternatives-mekanismen.

TERMINOLOGI

Efter update-alternatives aktiviteter är ganska komplexa blir det enklare att förstå hur det fungerar genom att vi förklarar några specifika termer.
generiskt namn (eller alternativlänk).
Ett namn, till exempel /usr/bin/editor, som via alternativsystemet pekar på en av flera filer med liknande funktionalitet.
alternativnamn
Namnet på en symbolisk länk i alternativkatalogen.
alternativ (eller alternativsökväg)
Namnet på en specifik fil i filsystemet, som kan vara tillgänglig via ett generiskt namn med hjälp av alternativsystemet.
alternativkatalog
En katalog, som standard /etc/alternatives, som innehåller de symboliska länkarna.
administrativ katalog
En katalog, som standard /var/lib/dpkg/alternatives, som innehåller tillståndsinformation för update-alternatives.
länkgrupp
En uppsättning relaterade symboliska länkar, avsedda att uppdateras som en grupp.
huvudlänk
Alternativlänken i en länkgrupp som bestämmer hur de andra länkarna i gruppen ställs in.
slavlänk
En alternativlänk i en länkgrupp som styrs av hur huvudlänken ställs in.
automatiskt läge
När en länkgrupp är i automatiskt läge försäkrar alternativsystemet att länkarna i gruppen pekar på det högstprioriterade alternativet som är lämpligt för gruppen.
manuellt läge
När en grupp är i manuellt läge kommer inte alternativsystemet att utföra några ändringar till systemadministratörens inställningar.

KOMMANDON

--install länk namn sökväg prioritet [ --slave länk namn sökväg]...
Lägg till en grupp med alternativ till systemet. länk är det generiska namnet för huvudlänken, namn är namnet på dess symboliska länk i alternativkatalogen och sökväg är alternativet som introduceras för huvudlänken. Argumenten efter --slave är det generiska namnet, namnet på den symboliska länken i alternativkatalogen och alternativet för slavlänken. Noll eller flera --slave-flaggor kan anges, där alla följs av tre argument. Observera att om ett slavalternativ inte finns kommer motsvarande slavlänk helt enkelt inte att installeras (en varning kommer fortfarande att visas). Om en verklig fil är installerad där en alternativlänk måste installeras behålls den såvida inte --force används.
Om det angivna alternativnamnet redan finns i alternativsystemets databas kommer informationen som anges att läggas in som en ny uppsättning av alternativ för gruppen. Om inte kommer en ny grupp, inställd på automatiskt läge, att läggas till med given information. Om gruppen är i automatiskt läge och det alternativ som läggs in har högre prioritet än alla andra installerade alternativ för gruppen kommer de symboliska länkarna att uppdateras så att de pekar på de nyligen tillagda alternativen.
--set namn sökväg
Sätt programmet sökväg som ett alternativ till namn. Detta motsvarar --config men är icke-interaktivt och kan därmed användas i ett skript.
--remove namn sökväg
Ta bort ett alternativ och alla dess anknutna slavlänkar. namn är ett namn i alternativkatalogen och sökväg är ett absolut filnamn till vilket namn kunde länkas. Om namn faktiskt är länkat till sökväg kommer namn att uppdateras till att peka på ett annat lämpligt alternativ (och gruppen ställs tillbaka till automatiskt läge), eller att tas bort om det inte finns något alternativ kvar. Anknutna slavlänkar kommer uppdateras eller tas bort på motsvarande vis. Om länken inte för tillfället pekar på sökväg kommer inga länkar att uppdateras, endast informationen om alternativet tas bort.
--remove-all namn
Tar bort alla alternativ och alla deras anslutna slavlänkar. namn är ett namn i alternativkatalogen.
--all
Anropar --config på alla alternativ. Kan med framgång kombineras med --skip-auto för att gå igenom och konfigurera alla alternativ som inte är ställda i automatiskt läge. Trasiga alternativ visas också. Ett enkelt sätt att fixa alla trasiga alternativ är därmed att anropa yes '' | update-alternatives --force --all.
--auto namn
Ställ in länkgruppen bakom alternativet för namn till automatiskt läge. Detta får till följd att den huvudsakliga symboliska länken och dess slavar uppdateras till att peka på det högst prioriterade installerade alternativet.
--display namn
Visa information om länkgruppen. Information som visas är gruppens läge (automatiskt eller manuellt), vilket alternativ den huvudsakliga länken just nu pekar på, vilka andra alternativ som är tillgängliga (och deras motsvarande slavalternativ), samt det högst prioriterade alternativ som för närvarande är installerat.
--get-selections
Visa alla huvudalternativnamn (de som styr en länkgrupp) och deras status. Varje rad innehåller upp till tre fält (avdelade med ett eller flera blanksteg). Det första fältet är alternativnamnet, det andra är status (antingen "auto" eller "manuell"), och det sista innehåller det nuvarande valet för alternativet (observera: detta är ett filnamn och kan därmed innehålla blanksteg).
--set-selections
Läs en alternativkonfiguration från standard in på formatet som skapas av update-alternatives --get-selections och konfigurera om dem på motsvarande sätt.
--query namn
Visa information om länkgruppen på samma sätt som --display, men i ett maskintolkbart sätt (se stycket FRÅGEFORMAT nedan).
--list namn
Visar alla mål för länkgruppen.
--config namn
Visa tillgängliga alternativ för en länkgrupp och låt användaren att interaktivt välja vilken som skall användas. Länkgruppen uppdateras.
--help
Visar hjälpskärm och avslutar.
--version
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

--altdir katalog
Anger alternativkatalogen om detta inte skall vara standardvärdet.
--admindir katalog
Anger den administrativa katalogen om detta inte skall vara standardvärdet.
--log fil
Anger loggfilen, om det skall vara en annan än standard (/var/log/alternatives.log).
--force
Låt update-alternatives ersätta eller ta bort en verklig fil som installerats där en alternativlänk måste installeras eller tas bort.
--skip-auto
Hoppa över konfigureringsfrågor för alternativ som är korrekt konfigurerade i automatiskt läge. Denna flagga är endast relevant för --config och --all.
--verbose
Visa fler kommentarer om vad update-alternatives gör.
--quiet
Skriv inte några kommentarer såvida det inte uppstår ett fel.

MILJÖVARIABLER

DPKG_ADMINDIR
Om satt och flaggan --admindir inte har angivits används det som bas-administrativ katalog.

FILER

/etc/alternatives/
Den förvalda alternativkatalogen. Kan överstyras med flaggan --altdir.
/var/lib/dpkg/alternatives/
Den förvalda administrativa katalogen. Kan överstyras med flaggan --admindir.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
2
Problem uppstod vid tolkning av kommandoraden eller när funktionen skulle utföras.

FRÅGEFORMAT

Formatet för update-alternatives --query använder ett RFC822-liknande platt format. Det består av n + 1 block där n är antalet tillgängliga alternativ i den efterfrågade länkgruppen. Det första blocket innehåller följande fält:
Namn: namn
Alternativets namn i den alternativa katalogen.
Link: länk
Generiskt namn för alternativet.
Slaves: lista-över-slavar
När detta fält är tillgängligt innehåller next-raderna alla slavlänkar som kopplas till huvudlänken för alternativet. Varje rad beskriver en slav. Varje rad innehåller ett blanksteg, det generiska namnet på slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och sökvägen till slavalternativet.
Status: status
Status för alternativet (auto eller manual).
Best: bästa-val
Sökvägen till det bästa alternativet i länkgruppen. Tas inte med om inget alternativ är tillgängligt.
Value: för-närvarande-valt-alternativ
Sökvägen till det för närvarande valda alternativet. Kan även ta det magiska värdet none (inget). Det används om det inte finns någon länk.
Övriga block beskriver tillgängliga alternativ i den efterfrågade länkgruppen:
Alternative: sökväg-till-alternativet
Sökväg till alternativet som beskrivs i blocket.
Priority: prioritetsvärde
Värdet för prioriteten på alternativet.
Slaves: lista-över-slavar
När denna rubrik är tillgänglig innehåller next-raderna alla slavalternativ som kopplas till huvudlänken för alternativet. Varje rad beskriver en slav. Varje rad innehåller ett blanksteg, det generiska namnet på slavalternativet, ytterligare ett blanksteg, och sökvägen till slavalternativet.
Exempel
$ update-alternatives --query editor
Name: editor
Link: /usr/bin/editor
Slaves:
 editor.1.gz /usr/share/man/man1/editor.1.gz
 editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/editor.1.gz
 editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/editor.1.gz
 editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/editor.1.gz
 editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/editor.1.gz
Status: auto
Best: /usr/bin/vim.basic
Value: /usr/bin/vim.basic
Alternative: /bin/ed Priority: -100 Slaves: editor.1.gz /usr/share/man/man1/ed.1.gz
Alternative: /usr/bin/vim.basic Priority: 50 Slaves: editor.1.gz /usr/share/man/man1/vim.1.gz editor.fr.1.gz /usr/share/man/fr/man1/vim.1.gz editor.it.1.gz /usr/share/man/it/man1/vim.1.gz editor.pl.1.gz /usr/share/man/pl/man1/vim.1.gz editor.ru.1.gz /usr/share/man/ru/man1/vim.1.gz

DIAGNOSTIK

Med --verbose kommer update-alternatives att beskriva i det oändliga vad det gör på sin standard ut-kanal. Om ett fel uppstår skriver update-alternatives ut felmeddelanden på sin standard fel-kanal och avslutar med felkoden 2. Diagnostikinformationen bör vara självförklarande, sänd in en felrapport om du inte tycker att den är det.

EXEMPEL

Det är flera paket som tillhandahåller en textredigerare kompatibel med vi, till exempel nvi och vim. Vilken bestäms via länkgruppen vi, vilken innehåller länkar både för själva programmet och dessa anknutna manualsida.
För att visa vilka tillgängliga paket som tillhandahåller vi, samt dess aktuella inställning, använd kommandot --display:
update-alternatives --display vi
För att välja en specifik implementation av vi, utför detta kommando som root och välj sedan ett tal från listan:
update-alternatives --config vi
För att återgå till att vi-implementationen väljs automatiskt, utför detta som root:
update-alternatives --auto vi

PROGRAMFEL

Om du hittar ett fel ber vi dig rapportera det via Debians felrapporteringssystem.
Om du hittar några diskrepanser mellan vad update-alternatives gör och vad som står i manualsidan så är detta ett fel, antingen i implementationen eller i dokumentationen; rapportera det.

SE ÄVEN

ln(1), FHS, Filesystem Hierarchy Standard.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2012-07-31 Debianprojektet