Scroll to navigation

XSLTPROC(1) Kullanıcı Komutları XSLTPROC(1)

İSİM

xsltproc - komut satırı xslt işlemcisi

KULLANIM

[ -V | --version ] [ -v | --verbose ] [{ -o | --output } { DOSYA | DİZİN }] [ --timing | --repeat | --debug | --novalid | --noout | --maxdepth DEĞER | --maxvars DEĞER | --maxparserdepth DEĞER| --huge| --seed-rand TOHUM | --html| --encoding KODLAMA | --param İSİM DEĞER| --stringparam İSİM DEĞER | --nonet | --path YOL(LAR)" | --load-trace | --catalogs | --xinclude | --xincludestyle | [ --profile | --norman ]| --dumpextensions | --nowrite | --nomkdir | --writesubtree YOL | --nodtdattr ] [XSL-BETİĞİ] { XML-DOSYA...| - }

GİRİŞ

xsltproc, XML belgelerine XSLT şablonlarını uygulamak için kullanılan bir komut satırı aracıdır. GNOME projesinin XSLT C kütüphanesi olan libxslt(3)’nin bir parçasıdır. GNOME projesinin bir parçası olarak geliştirilmesine rağmen, GNOME masaüstü ortamından bağımsız olarak da kullanılabilir.

xsltproc, komut satırından xslt şablonlarını içeren betiğin adı ve bu şablonların uygulanacağı dosya veya dosyaların adı belirtilerek kullanılır.

Şayet bir XML belge içinde xslt betiği ile ilgili bir işlem komutu varsa, komut satırında xslt betiğinin isminin bildirmesi gerekmez. xsltproc, bu betiği bulur ve onu kullanır.

Öntanımlı olarak, çıktı standart çıktıya yazılır. –o veya –-output seçeneğini kullanarak çıktı için bir dosya belirtebilirsiniz.

SEÇENEKLER

xsltproc şu seçenekleri kabul eder (abecesel sıralıdır):

Harici girdilerin aranacağı yerler için SGML_CATALOG_FILES içinde tanımlanmış SGML kataloglarını kullanır. Öntanımlı olarak, xsltproc XML_CATALOG_FILES içinde belirtilmiş kataloglara bakar. Şayet bu da belirtilmemiş ise /etc/xml/catalog kullanılır.

Hata ayıklama amacıyla, dönüştürülmüş belgenin XML ağacını çıktılar.

Kayıtlı tüm eklentileri standart çıktıya listeler.

Girdi için karakter KODLAMAsı belirtilmesini sağlar.

Girdi olarak verilen belge bir HTML dosyasıdır.

İşlem sırasında yüklenen tüm belgeleri standart hatada gösterir.

libxslt(3)’nin bir sonsuz döngüye girmesini engellemek üzere şablon yığıtının derinliğini sınırlamakta kullanılır. Öntanımlı değeri 3000’dir.

Azami değişken sayısı. Öntanımlı değeri 15000’dir.

Çözümlenecek XML belgenin azami eleman iç içelik derinliği. 256 öntanımlıdır.

XML_PARSE_HUGE çözümleyici seçeneğini ayarlayarak XML çözümleyicinin sabit kodlanmış sınırlarını gevşetir.

Sözde rastgele sayı üretecini TOHUM ile ilklendirir.

Belge DTD’sindeki öntanımlı öznitelikler uygulanmaz.

Dizinlerin oluşturulması reddedilir.

DTD’ler, öğeler ve belgeleri almak için İnternet kullanılmaz.

Sonuçlar çıktılanmaz.

Belge DTD’sinin yüklenmesi adımını atlar.

Herhangi bir dosyanın veya özkaynağın yazıllması reddedilir.

Çıktı DOSYA ile belirtilen dosyaya yazılır. "kümeleme" (chunking) diye bilinen çoğul çıktılar ve kılavuz sayfaları için, dosyalar DİZİN ile belirtilen dizinin altına gönderilir.

Önemli:
Dizin sistemde mevcut olan bir dizin olmalıdır.

DİZİN RFC 2396’nın “URI reference computation” bölümündeki açıklamaya uygun olmalıdır. Yani, örneğin -o dizin belki çalışır ama -o dizin/ kesin çalışacaktır.

Ç.N. - Dizin belirtilir ve "I/O error : Is a directory" hatası alınırsa, dizinin sonuna örn. ’beni.sil’ eklenerek hatadan kurtulmak mümkündür. ’beni.sil’ dosyalarınızla birlikte belirttiğiniz dizine yazılacaktır. İçinde muhtemelen çıktılanması unutulan veya çıktılanmaması gereken şeyler olacaktır.

XSLT şablonuna İSİM DEĞER çifti aktarmakta kullanılır. Böyle en fazla 32 İSİM DEĞER çifti belirtebilirsiniz. Değer bir dizge ise dizge ifadelerinde görülen ek tırnak imlerinden kaçınmak için --stringparam seçeneği kullanılmalıdır. XPath ifadesi mutlaka UTF-8 kodlanmış olmalıdır.

DTD’leri, öğeleri ve belgeleri yüklemek için "YOL(LAR)" tarafından belirtilen dosya sistemi yollarının (boşluk veya iki nokta üst üste ile ayrılmış) listesi kullanılır. Boşluk ayraçlı yollar tırnak içine alınmalıdır.

XSLT şablonlarının her bir bölümü için harcanan zaman hakkında kısa bir bilgi verir. XSLT şablonlarının başarımını eniyilemek için faydalı olabilir.

Dönüşümü 20 kere gerçekleştirir. Zaman sınamaları için kullanılır.

Çıktı dizinleri oluşturulmaz.

Çıktı herhangi bir dosya veya kaynağa yazılmaz.

Değerin bir düğüm tanımlayıcısı değil de bir dizge olduğu durumlarda, XSLT şablonunun İSİM değişkenine DEĞER değerini aktarmakta kullanılır. Dizge mutlaka UTF-8 kodlanmış olmalıdır.

XML belgenin ve XSLT şablon dosyasının çözümlenmesi ve belgeye şablonların uygulanması ile sonuçların kaydedilmesi sırasında geçen süreyi görüntüler. Sonuç milisaniye cinsindendir.

XML belgenin ve XSLT dosyasının işlenmesi sırasında xsltproc tarafından gerçekleştirilen bütün adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

libxml(3) ve libxslt(3)’nin sürüm numaralarını gösterir.

Dosyalar sadece YOL dizinine ve alt dizinlerine yazılır.

Belgeyi Xinclude belirtimini kullanarak işler. Xinclude belirtimi hakkkında ayrıntılı bilgi için: http://www.w3.org/TR/xinclude/

XSLT şablonunu Xinclude belirtimini kullanarak işler.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

SGML kataloğunun davranışı, sorgular kullanıcının kendi katalog listesine yönlendirilerek değiştirilebilir. Bu, katalog listesi SGML_CATALOG_FILES ortam değişkenine atanarak yapılabilir. Boş değer belirtilirse sorgular /etc/sgml/catalog dosyasının içeriğindeki kataloglara yönlendirilir.

XML kataloğunun davranışı, sorgular kullanıcının kendi katalog listesine yönlendirilerek değiştirilebilir. Bu, katalog listesi XML_CATALOG_FILES ortam değişkenine atanarak yapılabilir. Boş değer belirtilirse sorgular /etc/xml/catalog dosyasının içeriğindeki kataloglara yönlendirilir.

ÇIKIŞ DURUMU

xsltproc çıkış kodları, betiklerden çağrılırken kullanılabilecek bilgileri sağlar.

0
Hata yok (normal işlem).

1
Hiç girdi yok.

2
Çok fazla girdi var.

3
Bilinmeyen seçenek.

4
XSL şablonu çözümlenemedi.

5
XSL şablonunda hata.

6
Belgelerden birinde hata.

7
Desteklenmeyen xsl:output yöntemi

8
Hem tek hem de çift tırnak içeren dizge girdi.

9
Dahili işlem hatası.

10
İşlem bir sonlandırma iletisi ile durduruldu.

11
Sonuç çıktı dosyasına yazılamadı.

İLGİLİ BELGELER

libxml sanalyöresi: http://www.xmlsoft.org/
W3C XSLT belirtimi (Türkçe): http://belgeler.org/recs/xslt/

YAZAN

John Fleck tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

© 2004 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

17 Ağustos 2022 libxslt 1.1.36