Scroll to navigation

CP(1) Användarkommandon CP(1)

NAMN

cp — kopiera filer och kataloger

SYNOPSIS

cp [FLAGGA]... [-T] KÄLLA DEST
cp [FLAGGA]... KÄLLA... KATALOG
cp [FLAGGA]... -t KATALOG KÄLLA...

BESKRIVNING

Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Samma som -dR --preserve=all.
Kopiera inte fildata, bara attributen.
Gör en säkerhetskopia av varje befintlig destinationsfil.
Som --backup men tar inget argument.
Kopiera innehåll i specialfiler när rekursivt.
Samma som --no-dereference --preserve=links.
förklara hur en fil kopieras. Implicerar -v
Om en befintlig destinationsfil inte kan öppnas, ta bort den och försök igen (denna flagga ignoreras om -n också används).
Fråga innan något skrivs över (åsidosätter en tidigare flagga -n).
Följ symboliska länkar på kommandoraden i KÄLLA.
Hårdlänka filer istället för att kopiera.
Följ alltid symboliska länkar i KÄLLA.
skriv inte över en befintlig fil och misslyckas inte (åsidosätter en flagga -u eller tidigare -i). Se även --update; ekvivalent med --update=none.
Följ aldrig symboliska länkar i KÄLLA.
Samma som --preserve=mode,ownership,timestamps.
bevara de angivna attributen
Bevara inte de angivna attributen.
Lägg till källsökvägen till KATALOG.
Kopiera kataloger rekursivt.
Styr klon-/CoW-kopior. Se nedan.
Ta bort varje befintlig destinationsfil före försök att öppna den (jämför med --force).
Styr skapande av glesa filer. Se nedan.
Ta bort eventuella avslutande snedstreck från varje KÄLL-argument.
Gör symboliska länkar istället för att kopiera.
Ersätt den vanliga ändelsen för säkerhetskopior.
Flytta alla KÄLLOR till KATALOG.
Behandla DEST som en vanlig fil.
bestäm vilka befintliga filer som uppdateras; UPPDATERA={all,none,older(standard)}. Se nedan
detsamma som --update[=older]
Berätta vad som görs.
Stanna inom detta filsystem.
Sätt SELinux-säkerhetskontext på destinationsfilen till standardtypen.
Som -Z, eller om KTX anges, sätt då SELinux- eller SMACK-säkerhetskontext till KTX.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

ATTR_LISTA är en kommaseparerad lista av attribut. Attribut är ”mode” för rättigheter (inklusive eventuella ACL:er och xattr-rättigheter), ”ownership” för användare och grupp, ”timestamps” för tidsstämplar, ”links” för hårda länkar, ”context” för säkerhetskontext, ”xattr” för uttökade attribut och ”all” för alla attribut.

Normalt upptäcks en gles KÄLLA med en grov heuristik och motsvarande DEST görs likaledes gles. Det beteendet väljs av --sparse=auto. Ange --sparse=always för att alltid göra DEST gles när KÄLLA innehåller tillräckligt långa nollbytesekvenser. Ange --sparse=never för att hindra skapandet av glesa filer.

UPPDATERA styr vilka befintliga filer i målet som ersätts. ”all” är standardåtgärden när flaggan --update inte anges, och resulterar i att alla befintliga filer i målet ersätts. ”none” liknar flagga --no-clobber, på så sätt att inga filer i målet ersätts, men också att överhoppade filer inte orsakar ett fel. ”older” är standardåtgärden när --update anges, och medför att filer ersätts om de är äldre än den motsvarande källfilen.

Utför, när --reflink[=always] anges, en lättviktskopiering, där datablocken endast kopieras när de ändras. Om detta inte är möjligt misslyckas kopieringen eller, om --reflink=auto anges, faller tillbaka till en standardkopiering. Använd --reflink=never för att vara säker på att en standardkopiering görs.

Ändelsen på säkerhetskopior är ”~” om inte annat anges av --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionshanteringen kan styras med --backup-flaggan eller med miljövariabeln VERSION_CONTROL. Den kan ha följande värden:

Gör aldrig säkerhetskopior (ens om --backup anges).
Gör numrerade säkerhetskopior.
Numrerade om det redan finns numrerade, annars enkla.
Gör alltid enkla säkerhetskopior.

Som ett specialfall gör cp en säkerhetskopia av KÄLLA när force- och backup-flaggorna är givna, och KÄLLA och DEST är samma namn på en befintlig normal fil.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Torbjorn Granlund, David MacKenzie och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

install(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cp invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

mars 2024 GNU coreutils 9.4