Scroll to navigation

PS(1) Polecenia użytkownika PS(1)

NAZWA

ps - zgłasza status procesu

SKŁADNIA

ps [options]

OPIS

ps wyświetla informacje o wybranych aktywnych procesach. Jeśli potrzebujesz powtarzającego się statusu, użyj programu top(1).

Ta wersja programu ps akceptuje kilka rodzajów opcji:

1
Opcje w stylu UNIX, które mogą być grupowane i muszą być poprzedzone myślnikiem.
2
Opcje BSD, które mogą być grupowane i nie mogą być użyte z myślnikiem.
3
Długie opcje GNU, które są poprzedzone dwoma myślnikami.

Różne typy opcji można ze sobą dowolnie mieszać, jednakże mogą pojawić się konflikty. Niektóre opcje są synonimiczne, ich funkcjonalność jest identyczna z powodu mnogości standardów i implementacji ps, z którymi ta wersja programu ps jest zgodna.

Proszę zauważyć, że "ps -aux" to nie jest to samo, co "ps aux". Standardy POSIX i UNIX wymagają, aby "ps -aux" wypisało wszystkie procesy, których właścicielem jest użytkownik o nazwie "x", oraz te procesy, które byłyby wybrane przez podanie opcji -a. Jeżeli użytkownik o nazwie "x" nie istnieje, to ps może zinterpretować tę komendę jako "ps aux" i wypisać ostrzeżenie. To zachowanie ma pomóc w przechodzeniu ze starych skryptów i nawyków. Może się to zmienić, nie należy na tym zachowaniu polegać.

Domyślnie ps wyświetla procesy mające ten sam efektywny identyfikator użytkownika (euid=EUID), co bieżący użytkownik, oraz podłączone do tego samego terminala, do którego podłączona jest osoba uruchamiająca ps. Wyświetlany jest identyfikator procesu (pid=PID), terminal (tty), do którego proces jest podłączony (tname=TTY), łączny czas procesora w formacie [DD-]hh:mm:ss (time=TIME) oraz nazwa pliku wykonywalnego (ucmd=CMD). Domyślnie wyjście nie jest sortowane.

The use of BSD-style options will add process state (stat=STAT) to the default display and show the command args (args=COMMAND) instead of the executable name. You can override this with the PS_FORMAT environment variable. The use of BSD-style options will also change the process selection to include processes on other terminals (TTYs) that are owned by you; alternately, this may be described as setting the selection to be the set of all processes filtered to exclude processes owned by other users or not on a terminal. These effects are not considered when options are described as being "identical" below, so -M will be considered identical to Z and so on.

Poza przypadkiem opisanym poniżej, opcje wyboru procesów są dołączające. Nie bierze się pod uwagę domyślnego wyboru procesów, lecz procesy wybrane przez użytkownika są dołączane do zbioru procesów do wyświetlenia. Tak więc proces będzie pokazany, jeżeli spełnia którekolwiek z kryteriów wyboru podanych przez użytkownika.

PRZYKŁADY

Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając standardowej składni:
ps -e
ps -ef
ps -eF
ps -ely
Aby zobaczyć wszystkie procesy w systemie, używając składni BSD:
ps ax
ps axu
Aby wypisać drzewo procesów:
ps -ejH
ps axjf
Aby wyświetlić informację o wątkach:
ps -eLf
ps axms
Aby wyświetlić informacje związane z bezpieczeństwem:
ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
ps axZ
ps -eM
Aby zobaczyć w formacie użytkownika wszystkie procesy działające jako root (rzeczywiste i efektywne ID):
ps -U root -u root u
Aby wyświetlić wszystkie procesy w formacie zdefiniowanym przez użytkownika:
ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
ps -Ao pid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
Wyświetlenie tylko identyfikatora procesu syslogd:
ps -C syslogd -o pid=
Wyświetlenie tylko nazwy procesu o identyfikatorze 42:
ps -q 42 -o comm=

PROSTY WYBÓR PROCESÓW

a
Uruchamia restrykcję w stylu BSD "tylko własne", która jest nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wypisanie przez ps wszystkich procesów mających przypisany terminal (tty) lub wypisanie wszystkich procesów, jeżeli użyta łącznie z opcją x.
-A
Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -e.
-a
Wybór wszystkich procesów oprócz zarówno liderów sesji (zobacz getsid(2)), jak i procesów niepodłączonych do żadnego terminala.
-d
Wybór wszystkich procesów poza liderami sesji.
--deselect
Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca wybór). Identyczne z -N.
-e
Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -A.
g
Naprawdę wszystkie, nawet liderzy sesji. Ta flaga jest przestarzała i może zniknąć w przyszłych wersjach programu. Jest włączana przez flagę a i jest użyteczna tylko podczas pracy w osobowości sunos4.
-N
Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają określone warunki (odwraca wybór). Identyczne z --deselect.
T
Wybór wszystkich procesów podpiętych do tego terminala. Identyczny z opcją t bez żadnych argumentów.
r
Zawęża wybór tylko do uruchomionych procesów.
x
Uruchamia restrykcję w stylu BSD "musi mieć tty", która jest nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane jakieś opcje w stylu BSD (bez "-"), lub gdy osobowość ps jest z rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób. Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wymienienie wszystkich procesów, których właścicielem jest bieżący użytkownik (EUID taki sam, jak procesu ps), lub wymienienie wszystkich procesów, jeśli użyta łącznie z opcją a.

WYBÓR PROCESÓW PRZEZ PODANIE LISTY

Te opcje akceptują pojedynczy argument w postaci listy rozdzielonej spacjami bądź przecinkami. Mogą być używane wiele razy. Przykład: ps -p "1 2" -p 3,4
-123
Identyczne z --pid 123.
123
Identyczne z --pid 123.
-C cmdlist
Select by command name. This selects the processes whose executable name is given in cmdlist. NOTE: The command name is not the same as the command line. Previous versions of procps and the kernel truncated this command name to 15 characters. This limitation is no longer present in both. If you depended on matching only 15 characters, you may no longer get a match.
-G grplist
Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę grupy (RGID). Wybiera nazwy procesów, których rzeczywista nazwa grupy bądź identyfikator występuje w liście grplist. Rzeczywisty identyfikator grupy określa grupę użytkownika, który utworzył proces, patrz getgid(2).
-g grplist
Wybór przez podanie sesji LUB nazwy efektywnej grupy. Wiele standardów określa wybór przez podanie sesji, ale wybór przez podanie efektywnej nazwy grupy jest logicznym zachowaniem, używanym przez wiele systemów operacyjnych. Ta wersja programu ps wyszuka po sesjach, jeżeli lista zawiera tylko liczby (którymi są sesje). Numeryczne identyfikatory grup będą działać tylko wtedy, gdy podane zostaną również jakieś nazwy grup. Patrz opcje -s i --group.
--Group grplist
Wybór przez podanie rzeczywistego ID grupy (RGID) bądź nazwy. Identyczne z -G.
--group grplist
Wybór przez efektywne ID lub nazwę grupy (EGID). Wybiera procesy, których efektywna nazwa grupy lub ID występuje w grouplist. Efektywny identyfikator grupy określa grupę, której prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz getegid(2)). Opcja -g jest często alternatywą dla --group.
p pidlist
Wybór przez podanie identyfikatorów procesów. Identyczne z -p i --pid.
-p pidlist
Wybór przez PID. Wybiera procesy, których identyfikatory pojawiają się w pidlist. Identyczne z p i --pid.
--pid pidlist
Wybór przez ID procesu. Identyczne z -p i p.
--ppid pidlist
Wybór przez ID procesu nadrzędnego. Wybiera procesy, których ID procesu nadrzędnego występuje w pidlist. To znaczy, że wybiera procesy, których dzieci określono w pidlist.
q pidlist
Wybór przez podanie identyfikatorów procesów (tryb szybki). Identyczne z -q i --quick-pid.
-q pidlist
Select by PID (quick mode). This selects the processes whose process ID numbers appear in pidlist. With this option ps reads the necessary info only for the pids listed in the pidlist and doesn't apply additional filtering rules. The order of pids is unsorted and preserved. No additional selection options, sorting and forest type listings are allowed in this mode. Identical to q and --quick-pid.
--quick-pid pidlist
Wybór przez ID procesu (tryb szybki). Identyczne z -q i q.
-s sesslist
Wybór przez ID sesji. Wybiera procesy mające identyfikator sesji podany w sesslist.
--sid sesslist
Wybór przez ID sesji. Identyczne z -s.
t ttylist
Wybór przez tty. Prawie identyczne z -t i --tty, jednak może być także użyte z pustą listą ttylist, aby określić terminal skojarzony z ps. Używanie opcji T jest uważane za lepsze niż podanie opcji t z pustą ttylist.
-t ttylist
Wybór przez tty. Wybiera procesy podłączone do terminali podanych w liście ttylist. Terminale (tty lub ekrany dla wyjścia tekstowego) mogą być podane na różne sposoby: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Można użyć "-", aby określić procesy niepodłączone do żadnego terminala.
--tty ttylist
Wybór przez podanie terminala. Identyczne z -t i t.
U userlist
Wybór przez efektywną ID lub nazwę użytkownika (EUID). Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz geteuid(2)). Identyczne z -u i --user.
-U userlist
Wybór przez rzeczywiste ID lub nazwę użytkownika (RUID). Wybiera procesy, których rzeczywista nazwa użytkownika lub ID jest w userlist. Rzeczywiste ID użytkownika opisuje użytkownika, który utworzył proces (patrz getuid(2)).
-u userlist
Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID jest w userlist.

Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika, którego prawa dostępu do plików są używane przez proces (patrz geteuid(2)). Identyczne z U i --user.

--User userlist
Wybór przez podanie rzeczywistego ID użytkownika (RUID) bądź nazwy. Identyczne z -U.
--user userlist
Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź nazwy. Identyczne z -u i U.

KONTROLOWANIE FORMATU WYJŚCIA

Poniższe opcje są używane do wyboru informacji wyświetlanych przez ps. Wyjście może zależeć od osobowości.
-c
Wyświetla inne informacje schedulera, w połączeniu z opcją -l.
--context
Wyświetla format kontekstu bezpieczeństwa (dla SELinuksa).
-f
Do full-format listing. This option can be combined with many other UNIX-style options to add additional columns. It also causes the command arguments to be printed. When used with -L, the NLWP (number of threads) and LWP (thread ID) columns will be added. See the c option, the format keyword args, and the format keyword comm.
-F
Format ekstrapełny. Patrz opcja -f, którą włącza -F.
--format format
Format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i o.
j
Format kontroli zadań BSD.
-j
Format zadań.
l
Długi format BSD.
-l
Długi format. Opcja -y jest często przydatna w połączeniu z tą opcją.
-M
Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z Z (dla SELinuksa).
O format
jest predefiniowanym o (nadpisanym). Opcja BSD O może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo może być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (np. jako -O lub --sort). Używana jako opcja formatowania jest identyczna z -O, z osobowością BSD.
-O format
Jak -o, ale z paroma kolumnami domyślnie predefiniowanymi. Identyczne z -o pid,format,state,tname,time,command lub -o pid,format,tname,time,cmd, patrz -o niżej.
o format
Określa format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i --format.
-o format
Format definiowany przez użytkownika. format jest pojedynczym argumentem w formie listy rozdzielonej spacjami bądź przecinkami, określającej poszczególne kolumny wyjścia. Rozpoznawane słowa kluczowe opisano poniżej, w sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. Można zmienić nazwę nagłówków (ps -o pid,ruser=RzeczywistyUżytkownik -o comm=Polecenie), jeśli jest to pożądane. Jeśli wszystkie nagłówki kolumn są puste (ps -o pid= -o comm=), linia nagłówka nie jest wyświetlana. Szerokość kolumn jest zwiększana w razie potrzeby dla szerokich nagłówków; może być to użyte do poszerzania kolumn takich jak WCHAN (ps -o pid,wchan=SZEROKA-KOLUMNA-WCHAN -o comm). Oferowana jest także bezpośrednia kontrola szerokości kolumn (ps opid,wchan:42,cmd). Zachowanie polecenia ps -o pid=X,comm=Y zależy od osobowości: wyjściem może być jedna kolumna o nazwie "X,comm=Y" lub dwie kolumny nazwane "X" i "Y". W razie wątpliwości, prosimy użyć wielu opcji -o. W razie potrzeby, w zmiennej środowiskowej PS_FORMAT można podać domyślny format. DefSysV i DefBSD to makra, których można użyć, aby wybrać domyślne kolumny w stylu Uniksa lub BSD.
s
Wyświetla format sygnałów.
u
Wyświetla format zorientowany na użytkownika
v
Wyświetla format pamięci wirtualnej.
X
Format rejestru.
-y
Nie pokazuje flag, wyświetla rss zamiast addr. Może być użyta tylko z -l.
Z
Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Identyczne z -M (dla SELinuksa).

MODYFIKATORY WYJŚCIA

c
Wyświetla prawdziwą nazwę polecenia. Bazuje ona na nazwie pliku wykonywalnego, a nie na wartości tablicy argumentów procesu (argv). Dlatego też argumenty i ich modyfikacje nie są wyświetlane. Ta opcja efektywnie przekształca słowo kluczowe args na comm i jest użyteczna w połączeniu z opcją formatowania -f i z różnymi opcjami formatowania w stylu BSD, które wszystkie wyświetlają argumenty poleceń. Patrz opis opcji -f i słów kluczowych formatowania args oraz comm.
--cols n
Ustawia szerokość ekranu.
--columns n
Ustawia szerokość ekranu.
--cumulative
Dołącza kilka danych zmarłych procesów-dzieci (jako sumę z rodzicem).
e
Wyświetla środowisko za poleceniem.
f
Hierarchia procesów jako ASCII-art (las).
--forest
Drzewo procesów jako ASCII-art.
h
Brak nagłówka (lub - w osobowości BSD - jeden nagłówek na ekran). Opcja h sprawia problemy. Standardowe ps z BSD używa tej opcji do wyświetlenia nagłówka na każdej stronie wyjścia, ale starsze ps z Linuksa używa tej opcji do całkowitego wyłączenia nagłówka. Ta wersja programu ps zachowuje się jak wersja linuksowa i nie wypisuje nagłówka, chyba że wybrano osobowość BSD - w tym przypadku wypisuje nagłówek na każdej stronie wyjścia. Niezależnie od osobowości, można użyć opcji --headers i --no-headers, aby - odpowiednio - włączyć wypisywanie nagłówka na każdej stronie bądź całkowicie wyłączyć wypisywanie nagłówka.
-H
Pokazuje hierarchię procesów (las).
--headers
Powtarza linie nagłówka, po jednej na stronę wyjścia.
k spec
Specify sorting order. Sorting syntax is [+|-]key.RB [,[ + | - ].IR key [,...]]. Choose a multi-letter key from the STANDARD FORMAT SPECIFIERS section. The "+" is optional since default direction is increasing numerical or lexicographic order. Identical to --sort.
Przykłady:
ps jaxkuid,-ppid,+pid
ps axk comm o comm,args
ps kstart_time -ef
--lines n
Ustawia wysokość ekranu.
n
Wyjście liczbowe dla kolumn WCHAN i USER (włączając wszystkie typu UID i GID).
--no-headers
Nie wyświetla żadnej linii nagłówka. --no-heading jest aliasem tej opcji.
O order
Porządek sortowania (nadpisana). Opcja BSD O albo może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi), albo może być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (na przykład jako -O lub --sort).
For sorting, obsolete BSD O option syntax is O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]. It orders the processes listing according to the multilevel sort specified by the sequence of one-letter short keys k1,k2, ..." described in the OBSOLETE SORT KEYS section below. The "+" is currently optional, merely re-iterating the default direction on a key, but may help to distinguish an O sort from an O format. The "-" reverses direction only on the key it precedes.
--rows n
Ustawia wysokość ekranu.
S
Sumuje niektóre informacje, jak użycie CPU, od umarłych procesów-dzieci do ich rodziców. Użyteczne przy badaniu systemu, w którym proces-rodzic do wykonania zadania wielokrotnie uruchamia krótko żyjące dzieci.
--sort spec
Specify sorting order. Sorting syntax is [+|-]key[,[+|-]key[,...]]. Choose a multi-letter key from the STANDARD FORMAT SPECIFIERS section. The "+" is optional since default direction is increasing numerical or lexicographic order. Identical to k. For example: ps jax --sort=uid,-ppid,+pid
w
Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość wyjścia.
-w
Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać nielimitowaną szerokość wyjścia.
--width n
Ustawia szerokość ekranu.

WYŚWIETLANIE WĄTKÓW

H
Wyświetla wątki tak, jakby były procesami
-L
Wyświetla wątki, być może z kolumnami LWP i NLWP.
m
Wyświetla wątki za procesami.
-m
Wyświetla wątki za procesami.
-T
Wyświetla wątki, być może z kolumną SPID.

INNE INFORMACJE

--help sekcja
Print a help message. The section argument can be one of simple, list, output, threads, misc, or all. The argument can be shortened to one of the underlined letters as in: s|l|o|t|m|a.
--info
Wyświetla informacje przydatne przy debugowaniu.
L
Wyświetla listę wszystkich specyfikatorów formatu.
V
Wyświetla wersję pakietu procps-ng.
-V
Wyświetla wersję pakietu procps-ng.
--version
Wyświetla wersję pakietu procps-ng.

UWAGI

Ta wersja ps używa do działania wirtualnych plików z katalogu /proc. To ps do działania nie wymaga uprawnień "setuid kmem " ani żadnych innych przywilejów. Nie należy dawać tej wersji ps żadnych specjalnych uprawnień.

Użycie CPU jest obecnie wyrażone jako procent czasu spędzonego na wykonywaniu procesu podczas całego czasu życia procesu. Nie jest to idealne i nie jest zgodne ze standardami, z którymi ps jest zgodne, poza tym przypadkiem. Jest mało prawdopodobne, aby użycie CPU dodało się dokładnie do 100%.

The SIZE and RSS fields don't count some parts of a process including the page tables, kernel stack, struct thread_info, and struct task_struct. This is usually at least 20 KiB of memory that is always resident. SIZE is the virtual size of the process (code+data+stack).

Procesy oznaczone jako <defunct> są procesami zmarłymi (tak zwane "zombi"), które pozostały, ponieważ ich rodzic nie zniszczył ich odpowiednio. Te procesy będą zniszczone przez init(8), gdy ich rodzic zakończy działanie.

If the length of the username is greater than the length of the display column, the username will be truncated. See the -o and -O formatting options to customize length.

Używanie opcji poleceń takich jak ps -aux nie jest zalecane, ponieważ jest to pomieszanie dwóch różnych standardów. Zgodnie ze standardami POSIX i UNIX powyższe polecenie prosi o wyświetlenie wszystkich poleceń mających przypisany terminal, czyli ogólnie wszystkich poleceń wykonywanych przez użytkowników, oraz wszystkich poleceń należących do użytkownika o nazwie "x". Jeśli taki użytkownik nie istnieje, to ps założy, że tak naprawdę chodziło o ps aux.

FLAGI PROCESU

Suma poniższych wartości jest wyświetlana w kolumnie "F", dostarczanej przez specyfikator wyjścia flags:

1
sforkowany, ale nie wykonał exec.
4
używał uprawnień superużytkownika.

KODY STANU PROCESU

Here are the different values that the s, stat and state output specifiers (header "STAT" or "S") will display to describe the state of a process:

D
Nieprzerywalnie uśpiony (zazwyczaj wejście/wyjście)
I
Idle kernel thread
R
Wykonywany lub możliwy do wykonania (w kolejce do wykonania)
S
Przerywalnie uśpiony (czekający na zakończenie zdarzenia)
T
Zatrzymany przez sygnał kontroli zadań
t
Zatrzymany przez program debugujący podczas śledzenia
W
Stronicowany (niepoprawne od wersji jądra 2.6.xx)
X
Zmarły (nigdy nie powinno wystąpić)
Z
Proces niefunkcjonujący ("zombie"), zakończony, ale nieusunięty przez rodzica

Dla formatów BSD, jeżeli użyto słowa kluczowego stat, mogą zostać wyświetlone dodatkowe znaki:

<
O wysokim priorytecie (niemiły dla innych użytkowników)
N
O niskim priorytecie (miły dla innych użytkowników)
L
Mający zablokowane strony w pamięci (dla czasu rzeczywistego lub IO)
s
Będący liderem sesji
l
Wielowątkowy (używając CLONE_THREAD, jak to robi NPTL pthreads)
+
Będący w pierwszoplanowej grupie procesów

PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA

Te klucze są używane przez opcję O BSD (jeśli jest używana do sortowania). Opcja GNU --sort nie używa tych kluczy, lecz specyfikatorów opisanych poniżej w sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATOWANIA. Proszę zauważyć, że wartości używane do sortowania są wewnętrznymi wartościami programu ps, a nie gotowymi wartościami używanymi w którymś z wyjściowych pól formatu (tj. sortowanie po tty posortuje po numerze urządzenia, a nie zgodnie z wyświetlaną nazwą terminala). Proszę przepuścić wyjście ps przez polecenie sort(1), aby posortować po gotowych wartościach.
KLUCZ DŁUGI OPIS
c cmd Sama nazwa programu wykonywalnego
C pcpu Wykorzystanie procesora
f flags Flagi jak w polu F długiego listingu
g pgrp ID grupy procesu
G tpgid Id grupy procesu kontrolującego tty
j cutime Łączny czas użytkownika
J cstime Łączny czas systemu
k utime Czas użytkownika
m min_flt Liczba mniejszych błędów stron
M maj_flt Liczba większych błędów stron
n cmin_flt Łączne mniejsze błędy stron
N cmaj_flt Łączne większe błędy stron
o session ID sesji
p pid ID procesu
P ppid ID procesu rodzicielskiego
r rss Wartość "resident set size"
R resident Wartość "resident pages"
s size Rozmiar pamięci w kilobajtach
S share Wielkość stron dzielonych
t tty Numer urządzenia terminala kontrolującego
T start_time Czas uruchomienia procesu
U uid Id użytkownika
u user Nazwa użytkownika
v vsize Całkowity rozmiar VM (pamięci) w KiB
y priority Priorytet w schedulerze jądra

SPECYFIKATORY FORMATU AIX

Ta wersja ps wspiera specyfikatory formatu AIX, które działają trochę jak kody formatujące printf(1) i printf(3). Na przykład, normalne domyślne wyjście można uzyskać za pomocą: ps -eo "%p %y %x %c". ZWYKŁE kody opisano w następnym rozdziale.
KOD ZWYKŁY NAGŁÓWEK
%C pcpu %CPU
%G group GROUP
%P ppid PPID
%U user USER
%a args COMMAND
%c comm COMMAND
%g rgroup RGROUP
%n nice NI
%p pid PID
%r pgid PGID
%t etime ELAPSED
%u ruser RUSER
%x time TIME
%y tty TTY
%z vsz VSZ

STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU

Here are the different keywords that may be used to control the output format (e.g., with option -o) or to sort the selected processes with the GNU-style --sort option.

Przykład: ps -eo pid,user,args --sort user

Ta wersja ps próbuje rozpoznawać większość słów kluczowych używanych w innych implementacjach ps.

The following user-defined format specifiers may contain spaces: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

Niektóre słowa kluczowe mogą nie być dostępne przy sortowaniu.

KOD NAGŁÓWEK OPIS
%cpu %CPU cpu utilization of the process in "##.#" format. Currently, it is the CPU time used divided by the time the process has been running (cputime/realtime ratio), expressed as a percentage. It will not add up to 100% unless you are lucky. (alias pcpu).
%mem %MEM ratio of the process's resident set size to the physical memory on the machine, expressed as a percentage. (alias pmem).
args COMMAND command with all its arguments as a string. Modifications to the arguments may be shown. The output in this column may contain spaces. A process marked <defunct> is partly dead, waiting to be fully destroyed by its parent. Sometimes the process args will be unavailable; when this happens, ps will instead print the executable name in brackets. (alias cmd, command). See also the comm format keyword, the -f option, and the c option. When specified last, this column will extend to the edge of the display. If ps can not determine display width, as when output is redirected (piped) into a file or another command, the output width is undefined (it may be 80, unlimited, determined by the TERM variable, and so on). The COLUMNS environment variable or --cols option may be used to exactly determine the width in this case. The w or -w option may be also be used to adjust width.
blocked BLOCKED mask of the blocked signals, see signal(7). According to the width of the field, a 32 or 64-bit mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig_block, sigmask).
bsdstart START time the command started. If the process was started less than 24 hours ago, the output format is " HH:MM", else it is " Mmm:SS" (where Mmm is the three letters of the month). See also lstart, start, start_time, and stime.
bsdtime TIME accumulated cpu time, user + system. The display format is usually "MMM:SS", but can be shifted to the right if the process used more than 999 minutes of cpu time.
c C processor utilization. Currently, this is the integer value of the percent usage over the lifetime of the process. (see %cpu).
caught CAUGHT mask of the caught signals, see signal(7). According to the width of the field, a 32 or 64 bits mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig_catch, sigcatch).
cgname CGNAME display name of control groups to which the process belongs.
cgroup CGROUP display control groups to which the process belongs.
class CLS scheduling class of the process. (alias policy, cls). Field's possible values are: +9n - nieraportowany TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? unknown value
cls CLS scheduling class of the process. (alias policy, cls). Field's possible values are: +9n - nieraportowany TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? unknown value
cmd CMD see args. (alias args, command).
comm COMMAND command name (only the executable name). Modifications to the command name will not be shown. A process marked <defunct> is partly dead, waiting to be fully destroyed by its parent. The output in this column may contain spaces. (alias ucmd, ucomm). See also the args format keyword, the -f option, and the c option. When specified last, this column will extend to the edge of the display. If ps can not determine display width, as when output is redirected (piped) into a file or another command, the output width is undefined (it may be 80, unlimited, determined by the TERM variable, and so on). The COLUMNS environment variable or --cols option may be used to exactly determine the width in this case. The w or -w option may be also be used to adjust width.
command COMMAND See args. (alias args, command).
cp CP per-mill (tenths of a percent) CPU usage. (see %cpu).
cputime TIME cumulative CPU time, "[DD-]hh:mm:ss" format. (alias time).
cputimes TIME cumulative CPU time in seconds (alias times).
drs DRS data resident set size, the amount of physical memory devoted to other than executable code.
egid EGID effective group ID number of the process as a decimal integer. (alias gid).
egroup EGROUP effective group ID of the process. This will be the textual group ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise. (alias group).
eip EIP instruction pointer.
esp ESP stack pointer.
etime ELAPSED elapsed time since the process was started, in the form [[DD-]hh:]mm:ss.
etimes ELAPSED elapsed time since the process was started, in seconds.
euid EUID effective user ID (alias uid).
euser EUSER effective user name. This will be the textual user ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise. The n option can be used to force the decimal representation. (alias uname, user).
f F flags associated with the process, see the PROCESS FLAGS section. (alias flag, flags).
fgid FGID filesystem access group ID. (alias fsgid).
fgroup FGROUP filesystem access group ID. This will be the textual group ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise. (alias fsgroup).
flag F see f. (alias f, flags).
flags F see f. (alias f, flag).
fname COMMAND first 8 bytes of the base name of the process's executable file. The output in this column may contain spaces.
fuid FUID filesystem access user ID. (alias fsuid).
fuser FUSER filesystem access user ID. This will be the textual user ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise.
gid GID see egid. (alias egid).
group GROUP see egroup. (alias egroup).
ignored IGNORED mask of the ignored signals, see signal(7). According to the width of the field, a 32 or 64 bits mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig_ignore, sigignore).
ipcns IPCNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
label LABEL security label, most commonly used for SELinux context data. This is for the Mandatory Access Control ("MAC") found on high-security systems.
lstart STARTED time the command started. See also bsdstart, start, start_time, and stime.
lsession SESSION displays the login session identifier of a process, if systemd support has been included.
luid LUID displays Login ID associated with a process.
lwp LWP light weight process (thread) ID of the dispatchable entity (alias spid, tid). See tid for additional information.
lxc LXC The name of the lxc container within which a task is running. If a process is not running inside a container, a dash ('-') will be shown.
machine MACHINE displays the machine name for processes assigned to VM or container, if systemd support has been included.
maj_flt MAJFLT The number of major page faults that have occurred with this process.
min_flt MINFLT The number of minor page faults that have occurred with this process.
mntns MNTNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
netns NETNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
ni NI nice value. This ranges from 19 (nicest) to -20 (not nice to others), see nice(1). (alias nice).
nice NI see ni.(alias ni).
nlwp NLWP number of lwps (threads) in the process. (alias thcount).
numa NUMA The node assocated with the most recently used processor. A -1 means that NUMA information is unavailable.
nwchan WCHAN address of the kernel function where the process is sleeping (use wchan if you want the kernel function name). Running tasks will display a dash ('-') in this column.
ouid OWNER displays the Unix user identifier of the owner of the session of a process, if systemd support has been included.
pcpu %CPU see %cpu. (alias %cpu).
pending PENDING mask of the pending signals. See signal(7). Signals pending on the process are distinct from signals pending on individual threads. Use the m option or the -m option to see both. According to the width of the field, a 32 or 64 bits mask in hexadecimal format is displayed. (alias sig).
pgid PGID process group ID or, equivalently, the process ID of the process group leader. (alias pgrp).
pgrp PGRP see pgid. (alias pgid).
pid PID a number representing the process ID (alias tgid).
pidns PIDNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
pmem %MEM see %mem. (alias %mem).
policy POL scheduling class of the process. (alias class, cls). Possible values are: +9n - nieraportowany TS SCHED_OTHER FF SCHED_FIFO RR SCHED_RR B SCHED_BATCH ISO SCHED_ISO IDL SCHED_IDLE DLN SCHED_DEADLINE ? unknown value
ppid PPID parent process ID.
pri PRI priority of the process. Higher number means lower priority.
psr PSR processor that process is currently assigned to.
rgid RGID real group ID.
rgroup RGROUP real group name. This will be the textual group ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise.
rss RSS resident set size, the non-swapped physical memory that a task has used (in kilobytes). (alias rssize, rsz).
rssize RSS see rss. (alias rss, rsz).
rsz RSZ see rss. (alias rss, rssize).
rtprio RTPRIO realtime priority.
ruid RUID real user ID.
ruser RUSER real user ID. This will be the textual user ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise.
s S minimal state display (one character). See section PROCESS STATE CODES for the different values. See also stat if you want additional information displayed. (alias state).
sched SCH scheduling policy of the process. The policies SCHED_OTHER (SCHED_NORMAL), SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_BATCH, SCHED_ISO, SCHED_IDLE and SCHED_DEADLINE are respectively displayed as 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
seat SEAT displays the identifier associated with all hardware devices assigned to a specific workplace, if systemd support has been included.
sess SESS session ID or, equivalently, the process ID of the session leader. (alias session, sid).
sgi_p P processor that the process is currently executing on. Displays "*" if the process is not currently running or runnable.
sgid SGID saved group ID. (alias svgid).
sgroup SGROUP saved group name. This will be the textual group ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise.
sid SID see sess. (alias sess, session).
sig PENDING see pending. (alias pending, sig_pend).
sigcatch CAUGHT see caught. (alias caught, sig_catch).
sigignore IGNORED see ignored. (alias ignored, sig_ignore).
sigmask BLOCKED see blocked. (alias blocked, sig_block).
size SIZE approximate amount of swap space that would be required if the process were to dirty all writable pages and then be swapped out. This number is very rough!
slice SLICE displays the slice unit which a process belongs to, if systemd support has been included.
spid SPID see lwp. (alias lwp, tid).
stackp STACKP address of the bottom (start) of stack for the process.
start STARTED time the command started. If the process was started less than 24 hours ago, the output format is "HH:MM:SS", else it is "  Mmm dd" (where Mmm is a three-letter month name). See also lstart, bsdstart, start_time, and stime.
start_time START starting time or date of the process. Only the year will be displayed if the process was not started the same year ps was invoked, or "MmmDD" if it was not started the same day, or "HH:MM" otherwise. See also bsdstart, start, lstart, and stime.
stat STAT multi-character process state. See section PROCESS STATE CODES for the different values meaning. See also s and state if you just want the first character displayed.
state S see s. (alias s).
suid SUID saved user ID. (alias svuid).
supgid SUPGID group ids of supplementary groups, if any. See getgroups(2).
supgrp SUPGRP group names of supplementary groups, if any. See getgroups(2).
suser SUSER saved user name. This will be the textual user ID, if it can be obtained and the field width permits, or a decimal representation otherwise. (alias svuser).
svgid SVGID see sgid. (alias sgid).
svuid SVUID see suid. (alias suid).
sz SZ size in physical pages of the core image of the process. This includes text, data, and stack space. Device mappings are currently excluded; this is subject to change. See vsz and rss.
tgid TGID a number representing the thread group to which a task belongs (alias pid). It is the process ID of the thread group leader.
thcount THCNT see nlwp. (alias nlwp). number of kernel threads owned by the process.
tid TID the unique number representing a dispatchable entity (alias lwp, spid). This value may also appear as: a process ID (pid); a process group ID (pgrp); a session ID for the session leader (sid); a thread group ID for the thread group leader (tgid); and a tty process group ID for the process group leader (tpgid).
time TIME cumulative CPU time, "[DD-]HH:MM:SS" format. (alias cputime).
times TIME cumulative CPU time in seconds (alias cputimes).
tname TTY controlling tty (terminal). (alias tt, tty).
tpgid TPGID ID of the foreground process group on the tty (terminal) that the process is connected to, or -1 if the process is not connected to a tty.
trs TRS text resident set size, the amount of physical memory devoted to executable code.
tt TT controlling tty (terminal). (alias tname, tty).
tty TT controlling tty (terminal). (alias tname, tt).
ucmd CMD see comm. (alias comm, ucomm).
ucomm COMMAND see comm. (alias comm, ucmd).
uid UID see euid. (alias euid).
uname USER see euser. (alias euser, user).
unit UNIT displays unit which a process belongs to, if systemd support has been included.
user USER see euser. (alias euser, uname).
userns USERNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
utsns UTSNS Unique inode number describing the namespace the process belongs to. See namespaces(7).
uunit UUNIT displays user unit which a process belongs to, if systemd support has been included.
vsize VSZ see vsz. (alias vsz).
vsz VSZ virtual memory size of the process in KiB (1024-byte units). Device mappings are currently excluded; this is subject to change. (alias vsize).
wchan WCHAN name of the kernel function in which the process is sleeping, a "-" if the process is running, or a "*" if the process is multi-threaded and ps is not displaying threads.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

Następujące zmienne środowiska mogą mieć wpływ na ps:
COLUMNS
Nadpisuje domyślną szerokość wyjścia.
LINES
Nadpisuje domyślną wysokość wyjścia.
PS_PERSONALITY
Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).
CMD_ENV
Set to one of posix, old, linux, bsd, sun, digital... (see section PERSONALITY below).
I_WANT_A_BROKEN_PS
Wymusza przestarzałą interpretację linii poleceń.
LC_TIME
Format daty.
PS_COLORS
Obecnie nieobsługiwana.
PS_FORMAT
Default output format override. You may set this to a format string of the type used for the -o option. The DefSysV and DefBSD values are particularly useful.
POSIXLY_CORRECT
Nie ignoruje złych opcji.
POSIX2
Ustawione na "on", działa tak, jak POSIXLY_CORRECT.
UNIX95
Nie ignoruje złych opcji.
_XPG
Wyłącza niestandardowe zachowanie CMD_ENV=irix.

Ogólnie, ustawianie tych zmiennych jest złym pomysłem. Jedynym wyjątkiem jest CMD_ENV lub PS_PERSONALITY, które dla normalnych systemów mogą być ustawione na wartość "Linux". Bez tego ustawienia, ps jest zgodny z nieużytecznymi i złymi częściami standardu Unix98.

OSOBOWOŚĆ

390 jak ps z S/390 OpenEdition
aix jak ps z AIX
bsd jak ps z FreeBSD (zupełnie niestandardowy)
compaq jak ps z Digital Unix
debian jak ps ze starego Debiana
digital jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)
gnu jak ps ze starego Debiana
hp jak ps z HP-UX
hpux jak ps z HP-UX
irix jak ps z Irix
linux ***** zalecany *****
old jak ps z oryginalnego Linuksa (zupełnie niestandardowy)
os390 jak ps z OS/390 Open Edition
posix standardowy
s390 jak ps z OS/390 Open Edition
sco jak ps z SCO
sgi jak ps z Irix
solaris2 jak ps z Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4 jak ps z SunOS 4 (Solaris 1) (zupełnie niestandardowy)
svr4 standardowy
sysv standardowy
tru64 jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)
unix standardowy
unix95 standardowy
unix98 standardowy

ZOBACZ TAKŻE

pgrep(1), pstree(1), top(1), proc(5).

STANDARDY

Ta wersja programu ps jest zgodna z:

1
Wersją drugą Single Unix Specification
2
The Open Group Technical Standard Base Specifications, Issue 6
3
IEEE Std 1003.1, 2004 Edition
4
X/Open System Interfaces Extension [UP XSI]
5
ISO/IEC 9945:2003

AUTOR

ps was originally written by Branko Lankester. Michael K. Johnson re-wrote it significantly to use the proc filesystem, changing a few things in the process. Michael Shields added the pid-list feature. Charles Blake added multi-level sorting, the dirent-style library, the device name-to-number mmaped database, the approximate binary search directly on System.map, and many code and documentation cleanups. David Mossberger-Tang wrote the generic BFD support for psupdate. Albert Cahalan rewrote ps for full Unix98 and BSD support, along with some ugly hacks for obsolete and foreign syntax.

Please send bug reports to procps@freelists.org. No subscription is required or suggested.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

8 sierpnia 2018 r. procps-ng