Scroll to navigation

FUSER(1) Polecenia użytkownika FUSER(1)

NAZWA

fuser - podaje procesy korzystające z plików lub gniazd

SKŁADNIA

fuser [-fuv] [-a|-s] [-4|-6] [-c|-m|-n space] [ -k [-i] [-M] [-w] [-SIGNAL] ] name ..."
fuser -l
fuser -V

OPIS

fuser wyświetla PID-y procesów, które korzystają z podanych plików lub systemów plików. W domyślnym trybie wyświetlania po każdej nazwie pliku występuje litera, oznaczająca rodzaj dostępu:

bieżący katalog.
uruchomiony plik wykonywalny.
otwarty plik. f jest pomijane w domyślnym trybie wyświetlania.
plik otwarty do zapisu. F jest pomijane w domyślnym trybie wyświetlania.
katalog główny.
mmap-owany plik lub biblioteka dzielona.
.
Placeholder, omitted in default display mode.

fuser zwraca niezerowy kod, jeśli nie można było dostać się do żadnego z plików lub po błędzie krytycznym. Jeśli udał się dostęp do choćby jednego pliku, to fuser zwraca zero.

Aby móc wyszukać procesy używające gniazd TCP lub UDP, trzeba za pomocą opcji -n wybrać odpowiednią przestrzeń nazw. Domyślnie fuser będzie szukać gniazd zarówno IPv6, jak i IPv4. Aby to zmienić, należy użyć opcji -4 i -6. Gniazda mogą być określone przez podanie portów lokalnego i zdalnego oraz zdalnego adresu. Wszystkie pola są nieobowiązkowe, trzeba jednak podać przecinki poprzedzające opuszczone pola:

[lcl_port][,[rmt_host][,[rmt_port]]]

Adresy IP oraz numery portów mogą być podane albo w postaci symbolicznej, albo jako numery.

fuser wyświetla na standardowym wyjściu tylko identyfikatory procesów, wszystko inne jest wysyłane na standardowe wyjście błędów.

OPCJE

Pokazuje wszystkie pliki podane w linii komend. Domyślnie pokazywane są tylko pliki, do których dostęp uzyskał przynajmniej jeden proces.
To samo co opcja -m. Używane w celu zachowania kompatybilności z POSIX-em.
Ignorowane. Używane w celu zachowania kompatybilności z POSIX-em.
Kill processes accessing the file. Unless changed with -SIGNAL, SIGKILL is sent. An fuser process never kills itself, but may kill other fuser processes. The effective user ID of the process executing fuser is set to its real user ID before attempting to kill.
Ask the user for confirmation before killing a process. This option is silently ignored if -k is not present too.
For the name space file let all comparisons be based on the inodes of the specified file(s) and never on the file names even on network based file systems.
Wyświetla wszystkie znane nazwy sygnałów.
NAZWA określa plik na zamontowanym systemie plików lub zamontowane urządzenie blokowe. Wszystkie korzystające z niego procesy zostaną wypisane. Jeśli podany plik jest katalogiem, to zmieniany jest automatycznie na NAZWA/., aby używać dowolnego systemu plików, który mógłby być zamontowany w tym katalogu.
Request will be fulfilled only if NAME specifies a mountpoint. This is an invaluable seat belt which prevents you from killing the machine if NAME happens to not be a filesystem.
Zabija tylko te procesy, które mają dostęp w trybie do zapisu. Opcja ta jest ignorowana, jeżeli nie podano opcji -k.
Select a different name space. The name spaces file (file names, the default), udp (local UDP ports), and tcp (local TCP ports) are supported. For ports, either the port number or the symbolic name can be specified. If there is no ambiguity, the shortcut notation name/space (e.g., 80/tcp) can be used.
Ciche działanie. -u i -v są w tym trybie ignorowane. -a nie może być użyta z -s.
Use the specified signal instead of SIGKILL when killing processes. Signals can be specified either by name (e.g., -HUP) or by number (e.g., -1). This option is silently ignored if the -k option is not used.
Do każdego PID-a dodaj nazwę użytkownika, który jest jego właścicielem.

Verbose mode. Processes are shown in a ps-like style. The fields PID, USER and COMMAND are similar to ps. ACCESS shows how the process accesses the file. Verbose mode will also show when a particular file is being accessed as a mount point, knfs export or swap file. In this case kernel is shown instead of the PID.

Wyświetla informacje o wersji.
-4, --ipv4
Wyszukuje tylko gniazda IPv4. Ta opcja nie może być używana łącznie z opcją -6, a używanie jej ma efekt tylko z przestrzeniami nazw tcp i udp.
-6, --ipv6
Wyszukuje tylko gniazda IPv6. Ta opcja nie może być używana łącznie z opcją -4, a używanie jej ma efekt tylko z przestrzeniami nazw tcp i udp.
-
Resetuje wszystkie opcje i ustawia sygnał z powrotem na SIGKILL.

PLIKI

/proc
położenie systemu plików proc

PRZYKŁADY

zabija wszystkie procesy, które w jakikolwiek sposób korzystają z systemu plików /home.
wywołuje coś, jeśli żaden inny proces nie używa /dev/ttyS1.
pokazuje wszystkie procesy nasłuchujące na (lokalnym) porcie TELNET.

OGRANICZENIA

Procesy korzystające z tych samych plików lub systemu plików kilkukrotnie są wyświetlane tylko raz.

Jeśli ten sam obiekt jest podany kilka razy w linii poleceń, to niektóre z tych wpisów mogą zostać zignorowane.

fuser jest w stanie uzyskać tylko częściowe dane, chyba że ma się odpowiednie uprawnienia. Dlatego otwarte pliki należące do innych użytkowników mogą nie być wymienione, a pliki wykonywalne mogą być sklasyfikowane jako tylko zmapowane.

fuser cannot report on any processes that it doesn't have permission to look at the file descriptor table for. The most common time this problem occurs is when looking for TCP or UDP sockets when running fuser as a non-root user. In this case fuser will report no access.

Instalowanie fuser z SUID root zapobiegłoby problemom z częściowymi danymi, lecz mogłoby być niepożądane z przyczyn bezpieczeństwa.

Przestrzenie nazw udp i tcp oraz gniazda domeny UNIX nie mogą być wyszukiwane, jeżeli wersja jądra jest mniejsza niż 1.3.78.

Informacje o tym, że to jądro systemu używa jakiegoś pliku, są wyświetlane tylko wtedy, gdy podano opcję -v.

Opcja -k dotyczy tylko procesów. Jeżeli dany system plików używany jest przez jądro systemu, to fuser wypisze ostrzeżenia, ale nie podejmie żadnej akcji.

BŁĘDY

fuser -m /dev/sgX pokaże (lub zabije, jeśli podano opcję -k) wszystkie procesy, nawet jeśli to urządzenie nie zostało skonfigurowane. Mogą istnieć inne urządzenia, które zachowają się podobnie.

The mount -m option will match any file within the same device as the specified file, use the -M option as well if you mean to specify only the mount point.

ZOBACZ TAKŻE

kill(1), killall(1), lsof(8), pkill(1), ps(1), kill(2).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Damian Szeluga <damjanek@gentoo.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

4 kwietnia 2016 r. psmisc