Scroll to navigation

FORMAIL(1) General Commands Manual FORMAIL(1)

NAZWA

formail - program do zmiany formatu listów (e-mail)

SKŁADNIA

formail [+skip] [-total] [-bczfrktedqBY] [-p prefiks] [-D max_dług idcache] [-l folder] [-x pole_nagłówka] [-X pole_nagłówka] [-a pole_nagłówka] [-A pole_nagłówka] [-i pole_nagłówka] [-I pole_nagłówka] [-u pole_nagłówka] [-U pole_nagłówka] [-R stare_pole nowe_pole] [-n [max_proc ]] [-m min_pól] [-s [polecenie [arg ...]]]
formail -v

OPIS

formail jest filtrem, który może być użyty do zmiany listu do formatu skrzynki pocztowej, komentowania "From ", generowania nagłówków automatycznej odpowiedzi, robienia prostego włączania i wyłączania pól nagłówka, dzielenia pliku z listami lub artykułami. Streszczenie (ang. digest)/skrzynka pocztowa/artykuł pobierane są ze standardowego wejścia.

Jeśli oczekiwane jest, że formail określi nadawcę listu, a nie może tego zrobić, to użyje "foo@bar".

Jeśli formail zostanie uruchomiony bez żadnych opcji, zmieni format listu pobranego ze standardowego wejścia na format skrzynki pocztowej i poprzedzi wszystkie niepotrzebne pola "From " znakiem ">".

OPCJE

Formail wypisze informacje o wersji i zakończy działanie
Nie usuwa pól nagłówka uważanych za niepotrzebne (np. linii zaczynających się od "From ").
Zmiana znaku komentarza na prefiks. Jeżeli nie podano, formail używa ">".
Przyjmuje tradycyjny (Berkeley) format skrzynki, ignorując wszelkie pola Content-Length:.
Łączy podzielone w nagłówku pola. Może być wygodne przy późniejszej edycji listu standardowym (zorientowanym liniowo) narzędziem tekstowym.
Zapewnia odstęp pomiędzy nazwą i zawartością pola. Usuwa pola zawierające tylko pojedynczy biały znak. Usuwa początkową i końcową twardą spację w polach wyciągniętych przy użyciu -x.
Zmusza formail do pominięcia formatu innego niż skrzynka pocztowa (np. nie generuje "From " jako pierwszej linii).
Generuje nagłówek automatycznej odpowiedzi. Polega to zwykle na odrzuceniu wszystkich istniejących pól z oryginalnej wiadomości (oprócz X-Loop:). Pola, które mają być zachowane, muszą zostać podane w opcji -i. Jeśli zostanie użyte w połączeniu z -k, można zapobiec komentowaniu treści przez użycie -b.
W czasie tworzenia nagłówka automatycznej odpowiedzi lub wyciągania pól, zachowuje treść listu.
Ufa nadawcy, że podał właściwy adres zwrotny. Ta opcja powoduje, że formail wybierze do odpowiedzi nadawcę z nagłówka maila (tj. nagłówka określonego przez nadawcę) zamiast nadawcę z koperty maila (tj. nagłówka utworzonego automatycznie przez serwer pocztowy). Opcja powinna być używana podczas tworzenia nagłówków automatycznej odpowiedzi na artykuły z grup dyskusyjnych (news) albo gdy nadawca wiadomości spodziewa się odpowiedzi.
Treść na wejściu programu zostanie podzielona na oddzielne listy, a potem przekazana pojedynczo potokiem do programu (dla każdej części zostanie uruchomiony nowy program). -s musi być ostatnią podaną opcją. Pierwszy argument po tej opcji powinien być nazwą programu. Każdy następny zostanie przekazany programowi jako opcja. Jeśli pominie się nazwę programu, formail połączy wszystkie listy w stdout. Zobacz także FILENO.
Mówi formailowi, aby nie czekał na zakończenie każdego programu przed uruchomieniem następnego (sprawia, że poszczególne części są obrabiane równolegle). Opcjonalny parametr max_proc określa górny limit liczby jednocześnie uruchomionych procesów,
Nie wymaga pustych linii przed początkiem nagłówka kolejnego listu (np. list może zaczynać się w każdej linii).
Mówi formailowi, że wiadomości, które mają być podzielone, nie muszą być w sztywnym formacie skrzynki pocztowej (pozwala to na dzielenie artykułów/streszczeń lub skrzynek w niestandardowych formatach). Ta opcja wyłącza rozpoznawanie pola Content-Length:
Tworzy plik z logiem w takim samym formacie jak procmail. Zawiera on całą linię "From ", nagłówek "Subject:", nazwę folderu poczty oraz rozmiar wiadomości w bajtach. Poleceniem mailstat(1) można wyświetlić podsumowanie logów w tym formacie.
Sprawia, że formail przyjmuje, że będzie dzielił plik w formacie "BABYL rmail".
Pozwala na podanie minimalnej liczby pól nagłówka przed stwierdzeniem, że może szukać początku kolejnej wiadomości. Standardowo ustawione na 2.
Formail nie będzie wypisywał (ale nadal będzie wykrywał) błędów zapisu, takich samych wiadomości, błędnych pól Content-Length:. Ta opcja jest standardowo włączona. Aby wyświetlać te informacje należy użyć -q-.
Formail będzie sprawdzał, czy Message-ID aktualnej wiadomości był już widziany - używając pliku idcache o maksymalnej długości max_dług bajtów.Jeżeli nie dzieli wiadomości, zwróci wartość oznaczającą powodzenie operacji po znalezieniu duplikatu. Jeżeli dzieli, nie wypisze wiadomości, które już wystąpiły. Jeżeli zostanie użyte w połączeniu z opcją -r, formail popatrzy na adres pocztowy nadawcy zamiast na Message-ID wiadomości.
Wyciąga z nagłówka zawartość pola pole_nagłówka. Kontynuowane linie nagłówka nie będą łączone; aby wartość z pola nagłówka została wyświetlona w jednej linii, należy użyć opcji -c.
Takie samo jak -x, ale zostawia także nazwę pola.
Dodaje pole pole_nagłówka do nagłówka; ale tylko wtedy, gdy podobne pole jeszcze nie istnieje. Jeżeli jako nazwę pola zostanie podane Message-ID: lub Resent-Message-ID: bez zawartości, wtedy formail utworzy niepowtarzalny message-ID.
Dodaje pole pole_nagłówka do nagłówka bez względu na już istniejące.
Takie jak -A, poza tym, że we wszystkich podobnych, istniejących polach zostanie dodane "Old-" na początku. Jeśli pole_nagłówka składa się tylko z nazwy pola, nie zostanie dodane.
Takie jak -i, poza tym, że wszystkie podobne pola zostaną usunięte. Jeśli pole_nagłówka składa się tylko z nazwy pola, pole to zostanie całkowicie usunięte.
Robi pierwsze wystąpienie tego pola niepowtarzalnym, usuwając wszystkie jego kolejne wystąpienia.
Robi ostatnie wystąpienie tego pola niepowtarzalnym, usuwając wszystkie jego poprzednie wystąpienia.
Zmienia wszystkie nazwy pola stare_pole na nowe_pole.
+skip
Pomija pierwszych skip wiadomości w czasie dzielenia.
Wypisuje co najwyżej total podzielonych wiadomości.

UWAGI

Podczas zmieniania nazwy, usuwania lub wyciągania pól można użyć częściowych nazw pól, aby dopasować wszystkie pola, których nazwy zaczynają się od podanego łańcucha znaków.

Domyślnie, podczas generowania nagłówka automatycznej odpowiedzi, formail wybiera nadawcę z koperty wiadomości. Jest to zachowanie poprawne w wypadku wysyłania informacji o przebywaniu odbiorcy na wakacjach i innych automatycznych odpowiedzi dotyczących drogi przesłania lub dostarczenia oryginalnej wiadomości. Jeżeli nadawca oczekuje odpowiedzi lub jeśli odpowiedź jest generowana na podstawie zawartości oryginalnej wiadomości, to powinno się użyć opcji -t.

RFC 822, oryginalny standard dotyczący formatu internetowych wiadomości, nie określał, czy nagłówki Resent (te, które zaczynają się od "Resent-", np. "Resent-From:") powinny być brane pod uwagę podczas generowania odpowiedzi. Od tego czasu rekomendowane użycie nagłówków Resent ewoluowało i obecnie mają one znaczenie tylko informacyjne i nie są używane do generowana odpowiedzi. Zostało to opisane w RFC 2822, nowym standardzie formatu wiadomości internetowych, który zawiera m.in. tę informację:

Pola Resent identyfikują, jak wiadomość została powtórnie wprowadzona do systemu transportującego przez użytkownika. Celem używania nagłówków Resent jest, aby wiadomość, która dotarła do odbiorcy, była taka sama, jakby została bezpośrednio wysłana przez oryginalnego nadawcę, z niezmienionymi wszystkimi oryginalnymi polami nagłówka.... Pola te NIE MOGĄ być używane podczas zwykłego odpowiadania lub innych podobnych automatycznych akcji na wiadomościach.

Obecnie formail ignoruje nagłówki Resent przy generowaniu nagłówków odpowiedzi, jednakże wersje formaila wcześniejsze niż 3.14 dawały takim nagłówkom większy priorytet. Jeżeli pewna aplikacja wymaga starego zachowania formaila, można je zasymulować przez wywołanie formaila z opcją "-a Resent-" dodaną do opcji -r i -t. To użycie jest przestarzałe i nie powinno być stosowane w nowych aplikacjach.

ŚRODOWISKO

W czasie dzielenia, formail dodaje numer wiadomości do tej zmiennej. Ustawiając FILENO, można zmienić numer pierwszej wiadomości oraz szerokość danych wyjściowych (dopełnianych zerami). Jeśli FILENO nie jest ustawione, przyjmie standardowo wartość 000. Jeśli FILENO nie jest puste i nie zawiera liczby, tworzenie FILENO zostanie wyłączone.

PRZYKŁADY

Aby podzielić pierwsze streszczenie zwykle można użyć:

formail +1 -ds >> twoja_skrzynka_pocztowa

lub

formail +1 -ds procmail

Aby usunąć z nagłówka wszystkie pola Received:

formail -I Received:

Aby usunąć z nagłówka wszystkie pola oprócz From: i Subject:

formail -k -X From: -X Subject:

Aby zastąpić wszystkie pola Reply-To:

formail -i "Reply-To: foo@bar"

Aby zmienić niestandardową skrzynkę pocztową na standardową można użyć:

formail -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

Lub jeśli korzysta się z bardzo tolerancyjnego programu pocztowego:

formail -a Date: -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

Aby wyciągnąć nagłówek z wiadomości:

formail -X ""

lub

sed -e '/^$/ q'

Aby wyciągnąć treść wiadomości:

formail -I ""

lub

sed -e '1,/^$/ d'

ZOBACZ TAKŻE

mail(1), sendmail(8), procmail(1), sed(1), sh(1), RFC 822, RFC 2822, RFC 1123

DIAGNOSTYKA

Zbyt wiele procesów na tym komputerze.
Pole Content-Length: w nagłówku jest ustawione na długość większą niż właściwa treść. To sprawia, że wiadomość wchłania następne wiadomości w tej samej skrzynce pocztowej.
Program, do którego formail przekazywał dane używając potoku, nie przyjął wszystkich wysłanych danych: tę wiadomość można zlikwidować opcją -q.
Message-ID lub nadawca x tej wiadomości został znaleziony w idcache; tę wiadomość można zlikwidować opcją -q.
Program nie znajduje się w ścieżce lub nie jest wykonywalny.
Zbyt wiele otwartych plików.
Nazwa pola "x" zawiera znaki sterujące lub nie może być częściowym polem dla tej opcji.

OSTRZEŻENIA

Możesz zaoszczędzić nerwów sobie i innym jeżeli postarasz się unikać używania automatycznych odpowiedzi na listy przychodzące z list dyskusyjnych. Zależnie od formatu przychodzących listów (który zależy od programu pocztowego nadawcy i konfiguracji listy) formail może zdecydować o tworzeniu nagłówka automatycznej odpowiedzi skierowanego na listę.

Zgodnie z tradycją narzędzi UN*X-owych, formail zrobi dokładnie to o co go poprosisz, nawet jeżeli wynikowa wiadomość nie będzie zgodna ze standardem opisanym w RFC 822. W szczególności formail pozwoli wygenerować pola nagłówka, które kończą się spacją zamiast dwukropkiem. Chociaż jest to poprawne dla początkowej linii "From ", jednak ta linia nie jest polem nagłówka, ale bardziej separatorem wiadomości w pliku o formacie mbox. Wielokrotne wystąpienia tej linii bądź jakiegokolwiek innego pola nagłówka pozbawionego dwukropka, będą uważane przez wiele programów pocztowych, w tym również przez formail, za początki nowych wiadomości. Inne programy mogą uważać takie wiadomości za uszkodzone. Z tego powodu nie powinieneś używać opcji -i z linią "From ", gdyż powstałe w wyniku tej opcji pole "Old-From " nie jest prawdopodobnie tym, o co chodzi. Aby zachować oryginalną linię "From ", należy użyć opcji -R do zmienienia jej nazwy na poprawne pole nagłówka, takie jak "X-From_:".

USTERKI

Kiedy formail tworzy poprzedzającą linię z "From ", zwykle będzie ona zawierała datę. Jeżeli formail dostanie opcję "-a Date:", użyje daty z pola "Date:" nagłówka (jeżeli będzie istniało). Jednak, ponieważ formail kopiuje zawartość tego pola, jego format będzie się różnił od tego, który jest oczekiwany przez większość programów pocztowych.

Jeśli formail zostanie poinformowany, aby kasować lub zmieniać nazwę linii "From ", nie odtworzy jej jak zwykle automatycznie. Aby zmusić go do tego w tym wypadku, należy dodać -a 'From '.

Jeśli formail nie jest wywoływany jako pierwszy program w potoku i każe mu się dzielić wejście na kilka wiadomości, to nie zakończy działania dopóki program, od którego otrzymuje dane, nie zamknie potoku.

Jeśli formail ma wygenerować automatyczną odpowiedź, to nigdy nie umieści więcej niż jednego adresu w polu "To:".

RÓŻNE

Formail przekazuje czyste 8 bitów.

Kiedy formail musi stwierdzić adres nadawcy, dozwolony jest każdy adres zgodny z RFC 822. Formail będzie zawsze obcinał adres do jego najkrótszej formy (usuwając komentarze i spacje).

Wyrażenie, które jest używane, aby znaleźć znaczniki początku wiadomości ma postać:

"\n\nFrom [\t ]*[^\t\n ]+[\t ]+[^\n\t ]"

Jeśli pole Content-Length: zostanie znalezione w nagłówku, formail skopiuje określoną liczbę bajtów, przed ponownym zaczęciem szukania początków wiadomości (poza dzieleniem streszczeń lub skrzynek Berkeley, kiedy format jest przybrany).

Jakiekolwiek linie nagłówka bezpośrednio następujące po początkowej linii "From ", które zaczynają się od ">From " są uważane za kontynuację linii "From ". Jeżeli formail miałby zmienić nazwę linii "From ", to zmieni również każde początkowe ">" na spację, transformując tym samym te linie w normalne kontynuacje określone w RFC 822.

UWAGI

Wywołanie formaila z opcjami -h lub -? spowoduje wyświetlenie stron pomocy.

SOURCE

Ten program jest częścią procmaila - pakietu do przetwarzania listów (v3.24) dostępnego na http://www.procmail.org/ lub na ftp.procmail.org w katalogu pub/procmail/.

MAILINGLIST

Istnieje lista dyskusyjna poświęcona pytaniom związanym z dowolnym programem pakietu procmail:

<procmail-users@procmail.org>

w celu zadania pytań i uzyskania odpowiedzi.

<procmail-users-request@procmail.org>
w celu zapisania się.


Aby być informowanym o nowych wersjach i oficjalnych łatach, wyślij mail do

procmail-announce-request@procmail.org

(jest to lista tylko do odczytu).

AUTORZY

Stephen R. van den Berg

<srb@cuci.nl>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Jarek Wołoszyn <yossa@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

BuGless