Scroll to navigation

wcsdup(3) Library Functions Manual wcsdup(3)

NAZWA

wcsdup - duplikuje łańcuch szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcsdup(const wchar_t *s);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcsdup():


Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcsdup() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strdup(3). Alokuje wymaganą ilość pamięci i zwraca nowy łańcuch szerokich znaków, o zawartości początkowej będącej duplikatem łańcucha s.

Pamięć dla nowego łańcucha jest uzyskiwana z pomocą malloc(3) i powinna być zwalniana funkcją free(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli się powiedzie, funkcja wcsdup() zwraca wskaźnik do nowego łańcucha szerokich znaków. W przypadku błędu zwraca NULL i ustawia errno, wskazując błąd.

BŁĘDY

Nie można przydzielić dostatecznej ilości pamięci potrzebnej dla kopii łańcucha.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcsdup() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

libc5, glibc 2.0.

ZOBACZ TAKŻE

strdup(3), wcscpy(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8