Scroll to navigation

wcscpy(3) Library Functions Manual wcscpy(3)

NAZWA

wcscpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcscpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src);

OPIS

The wcscpy() function is the wide-character equivalent of the strcpy(3) function. It copies the wide-character string pointed to by src, including the terminating null wide character (L'\0'), to the array pointed to by dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscpy() zwraca dest.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C99.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcpcpy(3), wcscat(3), wcsdup(3), wmemcpy(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01