Scroll to navigation

wcscasecmp(3) Library Functions Manual wcscasecmp(3)

NAZWA

wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcscasecmp():


Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcscasecmp() jest odpowiednikiem szerokoznakowym funkcji strcasecmp(3). Porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, określane przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice wielkości liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja wcscasecmp() zwraca zero, gdy łańcuchy są sobie równe, nie licząc różnic w rozmiarach liter. Wartość dodatnia zwracana jest, gdy s1 jest większy niż s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest zwracana, jeśli s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcscasecmp() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

STANDARDY

POSIX.1-2008.

HISTORIA

glibc 2.1.

UWAGI

Zachowanie wcscasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE

strcasecmp(3), wcscmp(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01