Scroll to navigation

POPEN(3) Podręcznik programisty Linuksa POPEN(3)

NAZWA

popen, pclose - pipe stream to or from a process

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
FILE *popen(const char *command, const char *type);
int pclose(FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

popen(), pclose():


_POSIX_C_SOURCE >= 2
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja popen() otwiera proces, tworząc łącze, rozwidlając się przez fork() i wywołując powłokę. Ponieważ łącze jest z definicji jednokierunkowe, argument type może określać tylko odczyt albo tylko zapis, nie oba naraz. Otrzymany w wyniku tego strumień będzie tylko do odczytu albo tylko do zapisu.

Argument command jest wskaźnikiem do zakończonego znakiem NUL łańcucha, zawierającego wiersz poleceń powłoki. Polecenie to jest przekazywane do /bin/sh przy użyciu opcji -c; wszelka interpretacja jest dokonywana przez powłokę.

The type argument is a pointer to a null-terminated string which must contain either the letter 'r' for reading or the letter 'w' for writing. Since glibc 2.9, this argument can additionally include the letter 'e', which causes the close-on-exec flag (FD_CLOEXEC) to be set on the underlying file descriptor; see the description of the O_CLOEXEC flag in open(2) for reasons why this may be useful.

The return value from popen() is a normal standard I/O stream in all respects save that it must be closed with pclose() rather than fclose(3). Writing to such a stream writes to the standard input of the command; the command's standard output is the same as that of the process that called popen(), unless this is altered by the command itself. Conversely, reading from the stream reads the command's standard output, and the command's standard input is the same as that of the process that called popen().

Należy zauważyć, że strumienie wyjściowe powstałe z popen() są domyślnie w pełni buforowane.

Funkcja pclose() oczekuje na zakończenie stowarzyszonego procesu i zwraca jego kod zakończenia, podobnie jak to czyni wait4(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

popen(): on success, returns a pointer to an open stream that can be used to read or write to the pipe; if the fork(2) or pipe(2) calls fail, or if the function cannot allocate memory, NULL is returned.

pclose(): on success, returns the exit status of the command; if wait4(2) returns an error, or some other error is detected, -1 is returned.

On failure, both functions set errno to indicate the error.

BŁĘDY

The popen() function does not set errno if memory allocation fails. If the underlying fork(2) or pipe(2) fails, errno is set to indicate the error. If the type argument is invalid, and this condition is detected, errno is set to EINVAL.

Jeżeli nie będzie możliwe otrzymanie kodu zakończenia procesu potomnego przez pclose(), to errno zostanie ustawione na ECHILD.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
popen(), pclose() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

The 'e' value for type is a Linux extension.

UWAGI

Note: carefully read Caveats in system(3).

BŁĘDY

Ponieważ offset standardowego wejścia polecenia otwartego dla odczytu jest taki sam dla tego polecenia i dla procesu, który wywołał popen(), więc jeśli oryginalny proces wykona buforowany odczyt, to pozycja na wejściu polecenia może być inna niż oczekiwano. Podobnie, wyjście polecenia otwartego dla zapisu może zostać wymieszane z wyjściem procesu oryginalnego. Temu ostatniemu można zapobiec, wołając przed popen() funkcję fflush(3).

Błąd w wywołaniu powłoki jest nieodróżnialny od błędu powłoki przy wywoływaniu polecenia, czy od natychmiastowego zakończenia polecenia. Jedynym śladem jest kod zakończenia równy 127.

ZOBACZ TAKŻE

sh(1), fork(2), pipe(2), wait4(2), fclose(3), fflush(3), fopen(3), stdio(3), system(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU