Scroll to navigation

nan(3) Library Functions Manual nan(3)

NAZWA

nan, nanf, nanl - zwraca wartość „nie jest liczbą”

BIBLIOTEKA

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

SKŁADNIA

#include <math.h>
double nan(const char *tagp);
float nanf(const char *tagp);
long double nanl(const char *tagp);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

nan(), nanf(), nanl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości NaN, funkcje te zwracają zero.

Wywołanie nan("ciąg-znaków") jest równoważne z


strtod("NAN(ciąg-znaków)", NULL);

Podobnie wywołania nanf() i nanl() są równoważne analogicznym wywołaniom strtof(3) i strtold(3).

Argument tagp jest wykorzystywany w sposób nieokreślony. W systemach zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
nan(), nanf(), nanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne locale

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

Zobacz także IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierający zalecane funkcje.

HISTORIA

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

ZOBACZ TAKŻE

isnan(3), strtod(3), math_error(7)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8