Scroll to navigation

memcmp(3) Library Functions Manual memcmp(3)

NAZWA

memcmp - porównuje obszary pamięci

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <string.h>
int memcmp(const void s1[.n], const void s2[.n], size_t n);

OPIS

Funkcja memcmp() porównuje pierwsze n bajtów (każdy interpretowany jako unsigned char) obszaru pamięci s1 z obszarem s2.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memcmp() zwraca liczbę całkowitą mniejszą od zera, równą zeru lub większą od zera, jeżeli s1 jest odpowiednio mniejszy niż, równy lub większy niż pierwsze n bajtów s2.

Jeśli wartość zwracana jest niezerowa, dodatni lub ujemny znak tej wartości jest określany na podstawie znaku różnicy pomiędzy pierwszą parę bajtów (interpretowanych jako unsigned char), które się różnią pomiędzy s1 i s2.

Jeśli n jest zerem, zwracaną wartością jest zero.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
memcmp() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C89, SVr4, 4.3BSD.

ZASTRZEŻENIA

Nie należy używać memcmp() do porównywania danych poufnych, takich jak sekrety kryptograficzne, ponieważ czas procesora wymagany do porównywania zależy od zawartości porównywanych adresów, co czyni tę funkcję podatną na ataki bocznego kanału bazujące na czasie. W takich przypadkach, wymagana jest funkcja wykonująca porównanie w deterministycznym czasie, zależnym tylko od n (liczby porównywanych bajtów). Niektóre systemy operacyjne udostępniają taką funkcję (np. w systemie NetBSD jest to consttime_memequal()), lecz nie określono jej w specyfikacji POSIX. W Linuksie, może być konieczne samodzielne zaimplementowanie takiej funkcji.

ZOBACZ TAKŻE

bstring(3), strcasecmp(3), strcmp(3), strcoll(3), strncasecmp(3), strncmp(3), wmemcmp(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8