Scroll to navigation

fputws(3) Library Functions Manual fputws(3)

NAZWA

fputws - zapisuje łańcuch szerokich znaków do strumienia FILE

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
int fputws(const wchar_t *restrict ws, FILE *restrict stream);

OPIS

Funkcja fputws() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs(3). Zapisuje do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do kończącego szerokiego znaku null (L'\0'). Ten kończący znak null nie jest zapisywany do strumienia.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputws() zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, lub -1, aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fputws() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

STANDARDY

C11, POSIX.1-2008.

HISTORIA

POSIX.1-2001, C99.

UWAGI

Zachowanie fputws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputws() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

fputwc(3), unlocked_stdio(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

2 maja 2024 r. Linux man-pages 6.8