Scroll to navigation

daemon(3) Library Functions Manual daemon(3)

NAZWA

daemon - uruchamianie w tle

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int daemon(int nochdir, int noclose);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

daemon():


Od glibc 2.21:
_DEFAULT_SOURCE
W glibc 2.19 i 2.20:
_DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
Do glibc 2.19 włącznie:
_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Funkcja daemon() jest przeznaczona dla programów, które chcą odłączyć się od sterującego nimi terminala i działać w tle jako demony systemowe.

Jeśli argument nochdir będzie zerem, to daemon() zmieni bieżący katalog roboczy na katalog główny ("/"). W przeciwnym wypadku bieżący katalog roboczy nie jest zmieniany.

Jeśli argument noclose będzie zerem, to daemon() przekieruje standardowe wejście, standardowe wyjście i standardową diagnostykę do /dev/null. W przeciwnym wypadku podane deskryptory plików nie są zmieniane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

(Ta funkcja rozwidla się i jeśli fork(2) się powiedzie, rodzic wykonuje _exit(2), tak, że dalsze błędy są widziane tylko przez potomka). W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracane jest zero Jeśli wystąpi błąd, daemon() zwróci -1 i ustawi errno na jeden z błędów określonych dla fork(2) i setsid(2).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
daemon() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

WERSJE

A similar function appears on the BSDs.

Implementacja w glibc może również zwrócić -1 gdy /dev/null istnieje, ale nie jest urządzeniem znakowym o oczekiwanych numerach głównym i pobocznym. W tym przypadku nie ma potrzeby ustawiania errno.

STANDARDY

None.

HISTORIA

4.4BSD.

USTERKI

Implementacja biblioteki C GNU dla tej funkcji została zapożyczona z BSD i nie korzysta z techniki podwójnego rozwidlania (tzn. fork(2), setsid(2), fork(2)) koniecznej dla zapewnienia, że wynikowy proces demona nie jest liderem sesji. Zamiast tego, wynikowy demon jest liderem sesji. W systemach korzystających z semantyki Systemu V (np. Linux), oznacza to, że gdy demon otwiera terminal który nie jest jeszcze kontrolującym terminalem dla innej sesji, to ten terminal po cichu zostanie kontrolującym terminalem dla demona.

ZOBACZ TAKŻE

fork(2), setsid(2), daemon(7), logrotate(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01