Scroll to navigation

ACCT(2) Podręcznik programisty Linuksa ACCT(2)

NAZWA

acct - włączenie/wyłączenie ewidencjonowania procesów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int acct(const char *filename);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acct():

  Since glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  In glibc 2.19 and 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Up to and including glibc 2.19:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

The acct() system call enables or disables process accounting. If called with the name of an existing file as its argument, accounting is turned on, and records for each terminating process are appended to filename as it terminates. An argument of NULL causes accounting to be turned off.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EACCES
Write permission is denied for the specified file, or search permission is denied for one of the directories in the path prefix of filename (see also path_resolution(7)), or filename is not a regular file.
EFAULT
filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
EIO
Błąd zapisu do pliku filename.
EISDIR
filename jest katalogiem.
ELOOP
Podczas rozwiązywania filename napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
ENAMETOOLONG
Nazwa filename jest za długa.
ENFILE
The system-wide limit on the total number of open files has been reached.
ENOENT
The specified file does not exist.
ENOMEM
Brak pamięci.
ENOSYS
Rozlicznie procesów nie zostało włączone w czasie kompilacji jądra systemu. Odpowiednim parametrem jądra ustawiającym tę opcję jest CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
ENOTDIR
Składnik filename, który powinien być katalogiem, w rzeczywistości nim nie jest.
EPERM
The calling process has insufficient privilege to enable process accounting. On Linux, the CAP_SYS_PACCT capability is required.
EROFS
filename refers to a file on a read-only filesystem.
EUSERS
Brak wolnych struktur plikowych w jądrze lub brak pamięci.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD (but not POSIX).

UWAGI

No accounting is produced for programs running when a system crash occurs. In particular, nonterminating processes are never accounted for.

The structure of the records written to the accounting file is described in acct(5).

ZOBACZ TAKŻE

acct(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

15 marca 2016 r. Linux