Scroll to navigation

VDIR(1) Brukerkommandoer VDIR(1)

NAVN

vdir - list directory contents

OVERSIKT

vdir [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Vis en liste over FILer (standard er å vise alle filer i gjeldende mappe). Oppføringene sorteres alfabetisk hvis ingen av valgene -cftuvSUX eller --sort brukes.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Ikke ignorer oppføringer som starter med «.»
Ikke ta med impliserte «.» og/eller «..»
Ved bruk sammen med -l inkluderes forfatter per fil.
Skriv ut skiftetegn («escapes») i C-stil for ikke-grafiske tegn.
Skaler etter valgt STØRrelser ved utskrift i kombinasjon med -l; f.eks. --block-size=M. Se info om STØRrelsesformat nedenfor.
Ikke vis impliserte oppføringer med «~»
with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by ctime, newest first
Vis oppføringer i kolonner.
color the output WHEN; more info below
Vis mappeoppføringer i stedet for innhold.
Lag utskrift for Emacs-programmets «dired»-modus.
list all entries in directory order
append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
Som ovenfor, bortsett fra at «*» ikke legges til.
På tvers -x, kommaer -m, horisontal -x, lang -l, enkeltkolonne -1, deltaljert -l, vertikal -C.
Tilsvarer -l --time-style=full-iso.
Likner -l, men ikke vis eier.
group directories before files; can be augmented with a --sort option, but any use of --sort=none (-U) disables grouping
Ikke skriv ut gruppenavn i lange lister.
Vis størrelser ved bruk av -l og -s som f.eks. 1K, 234M, 2G, osv.
Som over, men bruker 1000 som faktor i stedet for 1024.
Følg symbolske lenker som inngår på kommandolinja.
follow each command line symbolic link that points to a directory
Ikke vis oppføringer som passer skall-MØNSTER (overstyres av -a eller -A).
hyperlink file names WHEN
Legg til stil-ORD i navn: ingen (standard), skråstrek (-p), filtype (--file-type), klassifiser (-F).
Skriv ut indeksnummer per fil.
Overse implisitt samsvar med valgt MØNSTER.
default to 1024-byte blocks for file system usage; used only with -s and per directory totals
Bruk langt visningsformat.
Vis informasjon om symbolske lenkemål, i stedet for lenkene i seg selv.
Fyll bredde med en kommaseparert liste.
Likner -l, men viser numeriske bruker- og gruppe-id-er.
Vis oppføringsnavn uten anførselstegn.
Likner -l, men ikke vis gruppeinfo.
Legg til «/»-indikator i mappenavn.
Skriv ut «?» i stedet for ikke-grafiske tegn.
Vis ikke-grafiske tegn slik de er (standard, med mindre programmet er ls og utdata er en terminal).
Bruk doble anførselstegn på navn.
Bruk anførselsstilen ORD på navn: «literal», «locale», «shell», «shell-always», «shell-escape», «shell-escape-always», «c» eller «escape» (dette overstyrer miljøvariabelen «QUOTING_STYLE»).
Sorter omvendt.
Vis alle undermapper.
Skriv ut tidelt størrelse for hver fil, i blokker.
Sorter etter filstørrelse, med største fil øverst.
Sorter etter ORD i stedet for navn: none (-U), size (-S), time (-t), version (-v), extension (-X), width.
select which timestamp used to display or sort; access time (-u): atime, access, use; metadata change time (-c): ctime, status; modified time (default): mtime, modification; birth time: birth, creation;
with -l, WORD determines which time to show; with --sort=time, sort by WORD (newest first)
Tids-/datoformat ved bruk av -l (se TIDSSTIL nedenfor).
Sorter på tid, med nyeste først (see --time).
Legg til grunn at fanen stopper ved oppgitt antall KOLonner i stedet for 8.
Bruk sammen med -lt for å sortere etter tilgangstid; bruk sammen med -l for å vise tilgangstid og sortere etter navn; ellers: sorter etter tilgangstid (nyeste øverst).
Ikke sorter, men vis elementer i mapperekkefølge.
Sorter etter evt. versjonsnummer i tekst.
Bruk valgt antall skjermbredde-KOLonner (0 betyr ubegrenset).
Sorter etter linjer i stedet for kolonner.
Sorter etter filetternavn.
Skriv ut evt. sikkerhetskontekst for hver fil.
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
-1
Vis én fil per linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

STØRRelse er et valgfritt argument i heltallsformat (eks.: 10M er 10*1024*1024). Gyldige enheter er K, M, G, T, P, E, Z, Y, R og Q (1024-byte-enheter) - evt. KB, MB, osv. (1000-byte-enheter). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT. FORMAT is interpreted like in date(1). If FORMAT is FORMAT1<newline>FORMAT2, then FORMAT1 applies to non-recent files and FORMAT2 to recent files. TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale. Also the TIME_STYLE environment variable sets the default style to use.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Farger som indikerer filtyper er deaktivert, både som standard og hvis --color=never brukes. ls gir bare fargekoder hvis du både bruker --color=auto, og standardutdata er koblet til en terminal. Miljøvariabelen LS_COLORS kan endre fargene. Bruk kommandoen dircolors(1) for å endre den.

Avslutningsstatus:

0
hvis OK,
1
ved små problemer (f.eks. manglende tilgang til en undermappe), eller
2
ved alvorlige problemer (f.eks. manglende tilgang til kommandoargument).

OPPHAVSMANN

Skrevet av Richard M. Stallman og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/vdir>
eller lokalt: info '(coreutils) vdir invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2024 GNU coreutils 9.4