Scroll to navigation

KPAT(6) Manual d'usuari del KPat KPAT(6)

NOM

kpat - Un joc de cartes molt addictiu

SINOPSI

kpat [--solvegame fitxer] [--solve núm.] [--start núm.] [--end núm.] [--gametype joc] [--testdir directori] [--generate] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

El KPatience és un compendi de diversos jocs de cartes del solitari, que van des dels coneguts «Klondike» i «Cel⋅la lliure», fins a jocs menys coneguts com «El rellotge de l'avi» i «Mod3». En total, hi ha 12 variacions perquè passi el temps.

OPCIONS

Aquest programa segueix la sintaxi habitual de la línia d'ordres de GNU, amb opcions llargues que comencen amb dos guions («--»). A continuació s'inclou un resum de les opcions admeses per l'ordre kpat.

-h --help

Llista les opcions disponibles a la línia d'ordres.

-v --version

Llista la informació de la versió del KPatience.

--solvegame fitxer

Intenta trobar una solució de la partida desada que s'ha indicat.

--solve núm.

Negociador per a la solució (depurador).

--start núm.

Inici de l'interval del joc (predeterminat 0:INT_MAX).

--end núm.

Final de l'interval del joc (predeterminat inici:inici si se n'ha indicat).

--gametype joc

Omet la pantalla de selecció i carrega un tipus de joc específic. Els valors vàlids són: acesup, fortyeight, freecell, golf, grandfather, grandfathersclock, gypsy, klondike, mod3, simplesimon, spider i yukon.

--testdir directori

Directori amb casos de prova.

--generate

Genera casos aleatoris de prova.

--author

Llista als autors del KPatience a la finestra de terminal.

--license

Mostra la informació sobre la llicència.

--desktopfile nom_fitxer

El nom del fitxer base de l'entrada de l'escriptori per a aquesta aplicació.

fitxer

Fitxer a carregar.

VEGEU TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kpat (podeu emprar aquest URL al Konqueror o bé executar khelpcenter help:/kpat).

AUTOR

El KPatience ha estat creat per:

Paul Olav Tvete
Mario Weilguni <mweilguni@kde.org>
Matthias Ettrich <ettrich@kde.org>
Rodolfo Borges <barrett@labma.ufrj.br>
Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>
Michael Koch <koch@kde.org>
Marcus Meissner <mm@caldera.de>
Shlomi Fish <shlomif@vipe.technion.ac.il>
Stephan Kulow <coolo@kde.org>
21 de juny de 2021 KDE Gear 21.04