Scroll to navigation

MEINPROC4(8) Manual d'usuari del KDE MEINPROC4(8)

NAME

meinproc4 - Traductor KDE per a XML

SINOPSIS

meinproc4 [--help] [Opcions-genèriques] [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [--cache fitxer] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param clau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer] [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

DESCRIPCIó

meinproc4 converteix fitxers DocBook a HTML.

OPCIONS GENèRIQUES

--author
Mostra informació de l'autor.

--help

Mostra ajuda quant a les opcions.

--help-all

Mostra totes les opcions.

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE.

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt.

--license

Mostra informació de llicència.

-v--version

Mostra informació de la versió

OPCIONS DAPLICACIó

--cache fitxer
Crea un fitxer de cau per al document

--check

Comprova la validesa del document

La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu meinproc4 de nou.

--htdig

Crea un índex compatible amb ht://dig

-o, --output fitxer

Envia tot el document cap a un fitxer.

--stdout

Envia tot el document cap a stdout.

--stylesheet xsl

Full d'estil a usar

--srcdir dir

Estableix el directori arrel per a la cerca de kdelibs

--param clau=valor

Estableix els paràmetres a passar al full d'estil.

ÚS

La manera més habitual d'executar meinproc4 és simplement com

meinproc4 fitxer-docbook

a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines HTML del fitxer DocBook. Tingueu en compte que aquestes pàgines només són visibles en els navegadors basats en KDE (com Konqueror).

Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu

meinproc4 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. Per a generar una sortida adequada per a la web, podeu usar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Veure el fitxer README en aquest directori per a més detalls.

VEURE TAMBé

kdeoptions(7), qtoptions(7)

ERRORS

Probablement hi ha un munt d'errors. Useu bugs.kde.org[1] per a informar-ne.

NOTES

1.
bugs.kde.org
03-10-2008 0.01.01