Scroll to navigation

KCONFIG_COMPILER(1) Eina de programació KCONFIG_COMPILER(1)
kconfig_compiler

NOM

kconfig_compiler - Compilador de configuració de KDE

SINOPSI

kconfig_compiler [Opcions-de-Qt] [Opcions-de-KDE] [opcions] fitxer.kcfg fitxer.kcfgc

DESCRIPCIÓ

kconfig_compiler genera codi font C++ a partir de dos fitxers. El primer (.kcfg) conte informació sobre les opcions de configuració i el segon (.kcfgc) proporciona les opcions per a la generació del codi.

El codi font generat conté una classe basada en KConfigSkeleton que proporciona un API per accedir a les dades de configuració de les aplicacions.

OPCIONS

Arguments:

fitxer.kcfg

Fitxer XML kcfg d'entrada

fitxer.kcfgc

Fitxer d'opcions de generació de codi

Opcions:

-d, --directory <dir>

Directori per a generar els fitxers a [.]

Opcions genèriques:

--help

Mostra ajuda quant a les opcions

--help-qt

Mostra les opcions específiques de Qt

--help-kde

Mostra les opcions específiques de KDE

--help-all

Mostra totes les opcions

--author

Mostra informació de l'autor

-v, --version

Mostra informació de la versió

--license

Mostra informació de llicència

Opcions de KDE:

--caption <títol>

Usa «títol» com a nom de la barra de títol

--icon <icona>

Usa «icona» com a icona d'aplicació

--miniicon <icona>

Usa «icona» com a icona d'aplicació

--config <nom_fitxer>

Usa el fitxer de configuració alternatiu

--dcopserver <servidor>

Utilitza el servidor DCOP especificat per «servidor»

--nocrashhandler

Desactiva el gestor de fallades, per obtenir bolcats de nucli

--waitforwm

Espera un gestor de finestres compatible amb WM_NET

--style <estil>

Estableix l'estil de l'IGU per a l'aplicació

--geometry <geometria>

Estableix la geometria del client a l'estri principal -consulteu el format de l'argument amb «man X»-

Opcions de Qt:

--display <nompantalla>

Usa la pantalla del servidor X «nompantalla»

--session <sessió_ID>

Restaura l'aplicació per l'identificador de sessió donat

--cmap

Fa que l'aplicació instal⋅li un mapa de color privat a una pantalla de 8-bits

--ncols <compte>

Limita el nombre de colors assignats al cub de color a una pantalla de 8-bits, si l'aplicació està usant l'especificació de color QApplication::ManyColor

--nograb

Li diu a Qt de no capturar mai el ratolí o el teclat

--sync

Canvia a mode síncron per a la depuració

--fn, --font <nom_tipus_lletra>

Defineix el tipus de lletra de l'aplicació

--bg, --background <color>

Estableix el color de fons per omissió i una paleta d'aplicació (es calculen les ombres suaus i fosques)

--fg, --foreground <color>

Estableix el color de primer pla per omissió

--btn, --button <color>

Estableix el color per omissió del botó

--name <nom>

Estableix el nom de l'aplicació

--title <títol>

Estableix el títol de l'aplicació (capçalera)

--visual TrueColor

Força a l'aplicació a usar visió TrueColor a una pantalla de 8-bits

--inputstyle <estil_d'entrada>

Estableix l'estil d'entrada XIM (X Input Method). Els valors possibles són onthespot, overthespot, offthespot i root

--im <servidor_XIM>

Estableix el servidor XIM

--noxim

Deshabilita XIM

--reverse

Emmiralla tota la disposició dels estris

VEURE TAMBÉ

http://developer.kde.org
Lloc web El racó del desenvolupador del KDE

ERRORS

Si us plau, useu bugs.kde.org[1] per a informar d'errors, no envieu cap correu directament als autors.

AUTORS

Schumacher, Cornelius <schumacher@kde.org>
Autor.

Bastian, Waldo <bastian@kde.org>

Autor.

Rusin, Zack <zack@kde.org>

Autor.

NOTES

1.
bugs.kde.org
01-06-2006 Entorn d'escriptori K