Scroll to navigation

dselect(1) Dpkg-sviten dselect(1)

NAMN

dselect - Debians pakethanteringsskal

SYNOPS

dselect [option...] [command...]

BESKRIVNING

dselect är ett av det primära användargränssnitten för att hantera paket på ett Debiansystem. I dselects huvudmeny kan systemadministratören:
- Uppdatera listan över tillgängliga paketversioner,
- Visa status för installerade och tillgängliga paket,
- Ändra paketval och hantera beroenden,
- Installera nya paket eller uppgradera till nyare versioner.

dselect arbetar som ett skal runt dpkg(1), Debians lågnivåpakethanteringsverktyg. Det har en fullskärmspaketvalshanterare som hanterar beroenden och konflikter mellan paket. När det körs med administratörsbehörighet kan paket installeras, uppgraderas och tas bort. Olika åtkomstmetoder kan konfigureras för att hämta tillgänglig information om paketversioner och installerbara paket från paketsamlingar. Beroende på åtkomstmetoden kan dessa samlingar vara öppna arkivservrar på Internet, lokala arkivservrar eller finnas på cd-rom. Den rekommenderade åtkomstmetoden är apt, vilken tillhandahålls av paketet apt.

Normally dselect is invoked without parameters. An interactive menu is presented, offering the user a list of commands. If a command is given as argument, then that command is started immediately. Several command line parameters are still available to modify the running behaviour of dselect or show additional information about the program.

FLAGGOR

All options can be specified both on the command line and in the dselect configuration file /etc/dpkg/dselect.cfg or the files on the configuration directory /etc/dpkg/dselect.cfg.d/. Each line in the configuration file is either an option (exactly the same as the command line option but without leading hyphens) or a comment (if it starts with a ‘#’).

Changes the directory where the dpkg ‘status’, ‘available’ and similar files are located. This defaults to /var/lib/dpkg and normally there shouldn't be any need to change it.
Slå på felsökningsläge. Felsökningsinformation lagras i fil.
Slår på expertläge, dvs. visar inte hjälpmeddelanden som kanske kan vara irriterande.
Ställer in skärmfärger. Detta fungerar bara om din skärm kan visa färger. Flaggan kan användas flera gånger (och fungerar bäst i dselect.cfg). Varje användning ändrar färgen (och kanske andra attribut) för en del av skärmen. Skärmdelarna är, uppifrån och ner:
Skärmtiteln.
Huvudraden ovanför paketlistan.
Den rullande paketlistan (och även viss hjälptext).
Den valda posten i listan.
I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för varje paket.
I listan över paket är det här texten som anger aktuellt tillstånd för det nu markerade paketet.
Huvudraden som visar information om tillståndet för det nu markerade paketet.
Paketets korta beskrivning.
Används för att visa paketinformation, såsom paketets beskrivning.
Den sista raden på skärmen när paket väljs.
Används för att visa frågor.
Färg på hjälpskärmar.
Efter skärmdelen följer ett kolon och färgangivelsen. Du kan ange antingen förgrundsfärgen, bakgrundsfärgen eller båda två, vilka kommer att ersätta de inkompilerade färgerna. Använd de normala curses-namnen för färgerna.
Optionally, after the color specification is another colon, and an attribute specification. This is a list of one or more attributes, separated by plus (‘+’) characters. Available attributes include (not all of these will work on all terminals): normal, standout, underline, reverse, blink, bright, dim, bold
-?, --help
Visar en kort hjälptext och ger lyckat avslut.
Visar versionsinformation och ger lyckat avslut.

KOMMANDON

When dselect is started it can perform the following commands, either directly if it was specified on the command line or by prompting the user with a menu of available commands if running interactively:

Access (Åtkomst)

Väljer och konfigurerar en "åtkomstmetod" för att komma åt paketsamlingen.

Som standard ger dselect flera olika metoder, såsom cdrom, multi_cd, nfs, multi_nfs, harddisk, mounted, multi_mount, floppy och ftp, men andra paket du installerar kan tillhandahålla ytterligare metoder, t.ex ges åtkomstmetoden apt av paketet apt.

Åtkomstmetoden apt rekommenderas starkt.

Update (Uppdatera)

Uppdatera databasen med tillgängliga paket.

Hämtar en lista över tillgängliga paket från paketsamlingen som konfigurerats för den aktuella åtkomstmetoden, och uppdaterar dpkg:s databas. Paketlistor finns normalt på paketsamlingarna i filer vid namn Packages eller Packages.gz. Dessa filer kan genereras av de som underhåller samlingarna genom att använda programmet dpkg-scanpackages(1).

Details of the update command depend on the access method's implementation. Normally the process is straightforward and requires no user interaction.

Select (Välj)

Visar eller väljer paketval och beroenden.

Detta är dselects huvudfunktion. På valskärmen kan användaren titta på en lista över samtliga tillgängliga och installerade paket. När det körs med administratörsbehörighet är det även möjligt att interaktivt ändra paketets valstatus. dselect spårar vilken inverkning dessa ändringar får på beroende eller motstridiga paket.

När en konflikt eller ett misslyckat beroende upptäcks visas en delskärm med möjlighet att lösa beroendet. På denna skärm visas en lista över motstridiga eller beroende paket, och för varje paket som listas visas dess orsak. Användaren kan applicera de av dselect rekommenderade ändringarna, själv ändra dem, eller backa alla ändringar, inklusive de som gjorde att de ej hanterade beroendena eller konflikterna uppstod till att börja med.

Användningen av den interaktiva paketvalshanterarskärmen beskrivs i ytterligare detalj nedan.

Install (Installera)

Installerar valda paket.

Den valda åtkomstmetoden hämtar installerbara eller uppgraderbara paket från relevanta paketsamlingar och installerar dem med dpkg. Beroende på hur åtkomstmetoden implementerats hämtas antingen alla paket innan installationen, eller så hämtas de när så är nödvändigt. Några åtkomstmetoder kommer även ta bort paket som markerades för borttagning.

Om ett fel uppstod under installationen är rekommenderas det vanligen att köra installationen på nytt. I de flesta fall kommer problemet försvinna eller lösas. Om problemet kvarstår eller den installation som genomfördes var felaktig, ber vi dig undersöka orsaken och omständigheterna och rapportera ett fel i Debians felrapporteringssystem. Instruktioner om hur du gör det finns på https://bugs.debian.org/ eller genom att läsa dokumentationen för bug(1) eller reportbug(1), om dessa är installerade.

Details of the install command depend on the access method's implementation. The user's attention and input may be required during installation, configuration or removal of packages. This depends on the maintainer scripts in the package. Some packages make use of the debconf(1) library, allowing for more flexible or even automated installation setups.

Config (Konfigurera)

Konfigurera paket som tidigare installerats, men ej till fullo konfigurerats.

Remove (Radera)

Tar bort eller raderar helt installerade paket som markerats för borttagning.

Quit (Avsluta)

Quit dselect.

Avslutar dselect med felkod noll (lyckat).

HANTERING AV PAKETVAL

Introduktion

dselect directly exposes the administrator to some of the complexities involved with managing large sets of packages with many interdependencies. For a user who is unfamiliar with the concepts and the ways of the debian package management system, it can be quite overwhelming. Although dselect is aimed at easing package management and administration, it is only instrumental in doing so and cannot be assumed to be a sufficient substitute for administrator skill and understanding. The user is required to be familiar with the concepts underlying the Debian packaging system. In case of doubt, consult the dpkg(1) manpage and the distribution policy.

Unless dselect is run in expert or immediate mode, a help screen is first displayed when choosing this command from the menu. The user is strongly advised to study all of the information presented in the online help screens, when one pops up. The online help screens can at any time be invoked with the ‘?’ key.

Skärmutseende

Valskärmen är normalt delat i en övre och en nedre halva. Den övre halvan visar en lista över paket; en markeringsrad kan välja paket individuellt eller i grupp (när tillämpligt) genom att välja en grupprubrik. Den nedre halvan av skärmen visar detaljer om det paket som just nu visas i den övre halvan. Vilken sorts detaljer som visas kan varieras.

Pressing the ‘I’ key toggles a full-screen display of the packages list, an enlarged view of the package details, or the equally split screen.

Paketdetaljvy

The package details view by default shows the extended package description for the package that is currently selected in the packages status list. The type of detail can be toggled by pressing the ‘i’ key. This alternates between:
- the extended description
- the control information for the installed version
- the control information for the available version

I en beroendelösningsskärm är det även möjligt att visa specifika otillfredsställda beroenden eller konflikter för paketet.

Paketstatuslista

Huvudvalskärmen visar en lista över samtliga paket som är kända för Debians pakethanteringssystem, vilket inbegriper paket installerade på systemet och paket kända från databasen över tillgängliga paket.

For every package, the list shows the package's status, priority, section, installed and available architecture, installed and available versions, the package name and its short description, all in one line. By pressing the ‘A’ key, the display of the installed and available architecture can be toggled between on an off. By pressing the ‘V’ key, the display of the installed and available version can be toggled between on an off. By pressing the ‘v’ key, the package status display is toggled between verbose and shorthand. Shorthand display is the default.

Den förkortade statusindikeringen består av fyra delar: en felflagga, vilken normalt skall vara blank, aktuell status, senast vald status och nu vald status. De första två anger paketets faktiska status, det andra paret beskriver valet som gjorts av användaren.

Detta är vad de olika paketstatusindikatorerna i det förkortade läget betyder:
Felflagga:
tom inget fel
R allvarligt fel, kräver ominstallation
Installerad status:
tom ej installerat
* helt installerat och konfigurerat
- ej installerat, men konfigurationsfiler kan kvarstå
U uppackat men ännu ej konfigurerat
C halvkonfigurerat (ett fel uppstod)
I halvinstallerat (ett fel uppstod)
Aktuella och begärda val:
* markerat för installation eller uppgradering
- markerat för borttagning, konfigurationsfiler lämnas kvar
= håll: paketet kommer inte att röras alls
_ markerat för borttagning, tar även bort konfiguration
n paketet är nytt och har ännu inte markerats

Markör- och skärmrörelser

Paketvallistan och beroendekonfliktslösningnskärmarna kan navigeras genom att använda rörelsekommandon kopplade till följande tangenter:
p, Upp, k flytta markeringsrad upp
n, Ned, j flytta markeringsrad ned
P, Pgup, Baksteg rulla lista 1 sida upp
N, Pgdn, Mellanslag rulla lista 1 sida ned
^p rulla lista 1 rad upp
^n rulla lista 1 rad ned
t, Home hoppa till listans början
e, End hoppa till listans slut
u rulla info 1 sida upp
d rulla info 1 sida ned
^u rulla info 1 rad upp
^d rulla info 1 rad ned
B, Vänsterpil panorera vy 1/3 skärm vänster
F, Högerpil panorera vy 1/3 skärm höger
^b panorera vy 1 tecken vänster
^f panorera vy 1 tecken höger

Sökning och sortering

The list of packages can be searched by package name. This is done by pressing ‘/’, and typing a simple search string. The string is interpreted as a regex(7) regular expression. If you add ‘/d’ to the search expression, dselect will also search in descriptions. If you add ‘/i’ the search will be case insensitive. You may combine these two suffixes like this: ‘/id’. Repeated searching is accomplished by repeatedly pressing the ‘n’ or ‘\’ keys, until the wanted package is found. If the search reaches the bottom of the list, it wraps to the top and continues searching from there.

The list sort order can be varied by pressing the ‘o’ and ‘O’ keys repeatedly. The following nine sort orderings can be selected:
alphabet available status
priority+section available+priority status+priority
section+priority available+section status+section
När det inte anges explicit ovan används alfabetisk ordning som den slutliga sorteringsnyckeln.

Ändra val

Den begärda valstatusen för varje individuellt paket kan ändras med följande kommandon:
+, Insert installera eller uppgradera
=, H håll i aktuellt tillstånd och version
:, G avbryt håll: uppgradera eller lämna oinstallerad
-, Delete ta bort, men lämna kvar konfiguration
_ ta bort och radera konfiguration

När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm, vilken beskrivs ytterligare nedan.

Det är även möjligt att applicera dessa kommandon på grupper av paketval, genom att peka markeringsraden på en grupprubrik. Exakt hur paketen grupperas beror på vilken listordning som för tillfället används.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder bör tas när ändringar görs på stora gruppmarkeringar, eftersom det med en gång kan ge stora mängder otillfredsställda beroenden eller konflikter, vilka alla kommer att visas på en beroendelösningsskärm, vilket gör dem mycket svåra att hantera. I praktiken är bara håll-kommandot och dess motsats användbara på grupper.

Lösa beroenden och konflikter

När ändringar som får en eller flera otillfredsställda beroenden eller konflikter till följd görs, frågar dselect användaren med en beroendelösningsskärm. Först visas dock en informativ hjälpskärm.

Övre halvan av skärmen listar alla paket som har otillfredsställda beroenden eller konflikter som ett resultat av ändringen som efterfrågas, samt alla paket vars installation kan lösa något av dessa beroenden, eller vars borttagning kan lösa någon av konflikterna. Den nedre halvan visar som förval de beroenden eller konflikter som leder till att det markerade paketet listas.

Redan då paketunderlistan från början visas kan dselect ha satt efterfrågad valstatus för några av de listade paketen, för att lösa de beroenden eller konflikter som fick beroendelösningsskärmen att visas. Det är oftast bäst att följa upp de förslag dselect ger.

The listed packages' selection state may be reverted to the original settings, as they were before the unresolved depends or conflicts were created, by pressing the ‘R’ key. By pressing the ‘D’ key, the automatic suggestions are reset, but the change that caused the dependency resolution screen to be prompted is kept as requested. Finally, by pressing ‘U’, the selections are again set to the automatic suggestion values.

Bekräfta de efterfrågade valen

Genom att trycka Enter godtas den vid tillfället inställda uppsättningen val. Om dselect inte upptäcker några otillfredsställda beroenden som följd av de efterfrågade valen kommer de nya valen att lagras. Om det däremot finns några otillfredsställda beroenden kommer dselect återigen gå till beroendelösningsskärmen.

To alter a set of selections that creates unresolved depends or conflicts and forcing dselect to accept it, press the ‘Q’ key. This sets the selections as specified by the user, unconditionally. Generally, don't do this unless you've read the fine print.

The opposite effect, to back out any selections change requests and go back to the previous list of selections, is attained by pressing the ‘X’ or escape keys. By repeatedly pressing these keys, any possibly detrimental changes to the requested package selections can be backed out completely to the last established settings.

If you mistakenly establish some settings and wish to revert all the selections to what is currently installed on the system, press the ‘C’ key. This is somewhat similar to using the unhold command on all packages, but provides a more obvious panic button in cases where the user pressed enter by accident.

RETURVÄRDE

0
The requested command was successfully performed.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

MILJÖVARIABLER

Om satt kommer dselect att använda det som katalogen från vilket den användarspecifika konfigurationsfilen skall läsas.

PROGRAMFEL

Paketvalsgränssnittet i dselect är förvirrande för en del nya användare. Det har rapporterats att det till och med kan få erfarna utvecklare av kärnan att gråta.

Dokumentationen har brister.

Det finns inget hjälpalternativ i huvudmenyn.

Den synliga listan med tillgängliga paket kan inte förminskas.

De inbyggda åtkomstmetoderna kan inte längre nå nuvarande kvalitetsstandard. Använd åtkomstmetoden som ges av apt, den är inte bara inte trasig, utan även mycket flexiblare än de inbyggda åtkomstmetoderna.

SE ÄVEN

dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2016-12-20 1.18.18