Scroll to navigation

dpkg-statoverride(1) dpkg suite dpkg-statoverride(1)

NAMN

dpkg-statoverride - överstyr ägarskap och läge för filer

SYNOPS

dpkg-statoverride [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

stat-överstyrningar” är ett sätt att tala om för dpkg(1) att en annan ägare eller ett annat läge ska användas för en fil är ett paket installeras. (detta gäller alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, däribland kataloger, enheter osv.). Detta kan användas för att tvinga program som normalt är setuid att installeras utan en setuid-flagga, eller bara exekverbar av en specifik grupp.

dpkg-statoverride är ett verktyg för att hantera listan över stat-överstyrningar. Det har tre grundläggande funktioner: lägga till, ta bort och visa överstyrningar.

KOMMANDON

Lägg till en överstyrning för sökväg. sökväg behöver inte existera eller vara känd av dpkg när kommandot körs; överstyrningen kommer lagras och användas senare. Användare och grupper kan anges med namn (till exempel root eller nobody), eller med deras nummer med ett ”#” (till exempel #0 eller #65534). läge måste anges oktalt.

Om --update anges och sökväg existerar kommer den omedelbart att sättas till den nya användaren och läget.

Ta bort en överstyrning för fil, status för sökväg ändras inte av detta kommando.
Visa alla överstyrningar. Om ett sökmönster anges kommer utdata att begränsas till överstyrningar som motsvarar mönstret.
Visar hjälpskärm och avslutar.
Ge hjälp om --force-saker-flaggorna (sedan dpkg 1.19.5).
Visar version och avslutar.

FLAGGOR

Ställ den administrativa katalogen till katalog. Det är här statoverride-filen lagras. Förval är ”/var/lib/dpkg” om DPKG_ADMINDIR inte har satts.
Sätt installationskatalogen, som anger katalogen där paket installeras (sedan dpkg 1.19.2). Förval är ”/” om DPKG_ROOT inte har satts.
Sätt rotkatalogen till katalog, vilket sätter installationskatalogen till ”katalog” och den administrativa katalogen till ”katalog/var/lib/dpkg” (sedan dpkg 1.19.2) om DPKG_ROOT inte har satts.
Tvinga eller vägra (no-force och refuse betyder detsamma) att göra vissa saker (sedan dpkg 1.19.5). saker är en kommaavdelad lista med saker som anges nedan. --force-help visar en lista med beskrivningar. Saker som markeras med (*) är tvingade som förval.

Warning: These options are mostly intended to be used by experts only. Using them without fully understanding their effects may break your whole system.

Turns on (or off) all force options.
Overwrite an existing stat override when adding it (since dpkg 1.19.5).
Ignore a missing stat override when removing it (since dpkg 1.19.5).
Use platform-specific Mandatory Access Controls (MAC) based security when installing files into the filesystem (since dpkg 1.19.5). On Linux systems the implementation uses SELinux.
Try to (de)install things even when not root (since dpkg 1.21.8).
Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle förhindra det. Detta behövs för att överstyra en befintlig överstyrning. Flaggan avråds från (sedan dpkg 1.19.5), den har ersatts av --force-all.
Försök att omedelbart ändra sökväg,·om·den·finns, till den nya ägaren och läget.
Var mindre pratsom om vad som görs.

RETURVÄRDE

0
Den önskade funktionen utfördes utan fel.
1
För --list, om det inte finns några överstyrningar eller inga matchar de angivna jokertecknen.
2
Ödesdigert eller irreparabelt fel på grund av felaktig användning på kommandoraden, eller interaktioner med systemet, såsom databasåtkomst, minnesallokeringer, osv.

MILJÖVARIABLER

Om satt och flaggorna --instdir och --root inte har angivits används det som filsystemets rotkatalog (sedan dpkg 1.19.2).
Om satt, och flaggorna --admindir eller --root inte har angivits, används värdet som datakatalog för dpkg.
Anger felsökningsmasken (sedan dpkg 1.21.10) från ett oktalt värde. De flaggor som för närvarande godtas beskrivs i flaggan dpkg --debug, men alla dess flaggor påverkar inte nödvändigtvis detta program.
Om satt och ingen av flaggorna --force-... har angivits används det som de tvingande flaggorna som ska användas (sedan dpkg 1.19.5).
Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.

FILER

/var/lib/dpkg/statoverride
Fil som innehåller den aktuella listan över statöverstyrningar på systemet. Den finns i dpkg:s administrationskatalog, tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, som status och available.

Note: dpkg-statoverride preserves the old copy of this file, with extension “-old”, before replacing it with the new one.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-08-30 1.22.0