Scroll to navigation

dpkg-shlibdeps(1) dpkg suite dpkg-shlibdeps(1)

NAMN

dpkg-shlibdeps - skapar substvar-beroenden för delade bibliotek

SYNOPS

dpkg-shlibdeps [flagga...] [-e] programfil [flagga...]

BESKRIVNING

dpkg-shlibdeps beräknar beroenden mellan exekverbara filer som anges som argument och delade bibliotek. Beroendena läggs till i substitueringsvariabelfilen debian/substvars som variabler med namnen shlibs:beroendefält där beroendeefält är ett beroendefältsnamn. Alla andra variabler som börjar på shlibs: tas bort ur filen.

dpkg-shlibdeps kan generera beroendeinformation från två informationskällor, antingen filen symbols eller filen shlibs. För varje binärfil som analyseras av dpkg-shlibdeps tas en lista fram över vilka bibliotek de är länkade mot. Programmet slår sedan upp varje bibliotek i filen symbols, eller i filen shlibs (om den förstnämnda inte existerar eller om debian/shlibs.local innehåller ett relevant beroende). ). De båda filerna ska tillhandahållas av bibliotekspaketet och borde därför vara tillgängliga som /var/lib/dpkg/info/paket.symbols eller /var/lib/dpkg/info/paket.shlibs. Paketnamnet identifieras i två steg: biblioteksfilen lokaliseras på systemet (genom att slå upp i de kataloger ld.so skulle använt), och därefter används dpkg -S biblioteksfil för att slå upp vilket paket biblioteket kommer från.

Symbolfiler

Symbolfiler innehåller mer finkornig beroendeinformation genom att ange det minsta beroendet för varje symbol som exporteras av biblioteket. Skriptet försöker hitta de symboler som är associerade med ett bibliotek på följande platser (den första träffen används):

Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella byggproceduren som också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av dpkg-gensymbols(1). De används endast om biblioteket finns i paketets byggräd. Filen symbols i det byggträdet går före symbols-filer från andra binärpaket.
/etc/dpkg/symbols/package.symbols.arkitektur
/etc/dpkg/symbols/paket.symbols
Överstyrningsfil för beroendeinformation för delade bibliotek, per system. arkitektur är det aktuella systemets arkitektur (hämtas från dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH).
Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek. Filerna befinner sig i /var/lib/dpkg om inte överstyrt med --admindir.

dpkg-shlibs kommer ihåg den (största) minimala version som behövs av varje bibliotek när den söker genom de symboler som används av alla binärfilerna. När proceduren är avslutad kan den visa det minsta beroende som behövs av alla bibliotek som används (så tillvida informationen i symbols-filerna är korrekt).

Som en säkerhetsåtgärd kan en symbols-fil innehålla metainformationsfältet Build-Depends-Package, varpå dpkg-shlibdeps hämtar vilken minsta version som behövs för paketet ur Build-Depends-fältet och använder denna version om den är högre än den minsta version som beräknats genom att söka genom symbolerna.

Shlibs-filer

Shlibs-filer associerar ett bibliotek direkt till ett beroende (utan att se på symbolerna). Det är därför oftare starkare än vad som egentligen behövs, men mycket säkert och enkelt att hantera.

Beroenden för ett bibliotek slås upp på flera platser. Den första filen som innehåller information om det intressanta biblioteket används:

Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek.
/etc/dpkg/shlibs.override
Systemspecifik överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek.
Information om delade bibliotek som skapats av den aktuella byggproceduren som också anropade dpkg-shlibdeps. De genereras av dpkg-gensymbols(1). De används bara om biblioteket finns i paketets byggträd. Filen shlibs i byggträdet går före shlibs-filer från andra paket.
Paketlokal överstyrande beroendeinformation för delade bibliotek. Filerna befinner sig i /var/lib/dpkg om inte överstyrt med --admindir.
/etc/dpkg/shlibs.default
Systemspecifik standardberoendeinformation för delade bibliotek.

De utökade beroendena används sedan direkt (förutom om de filtrerats bort för att de identifierats som dubbletter, eller svagare än ett annat beroende).

FLAGGOR

dpkg-shlibdeps tolkar argument som inte är flaggor som namn på körbara filer, precis som om de angivits som -eprogramfil.

Ta med beroenden som är passar för delade bibliotek som krävs för programfil. Flaggan kan användas flera gånger.
Lägg till katalog först i listan över kataloger som ska eftersökas efter privata delade bibliotek (sedan dpkg 1.17.0). Flaggan kan användas flera gånger.

Observera: Använd den här flaggan istället för att sätta LD_LIBRARY_PATH, eftersom miljövariabeln används för att styra körtidslänkaren, och genom att utnyttja det för att ange sökvägen till delade bibliotek vid kompilering kan det uppstå problem, till exempel vid korskompilering.

Lägg till beroenden som ska läggas till till control-filens beroendefält beroendefält. (Beroenden för detta fält läggs in i variabeln shlibs:beroendefält.)

Flaggan -dberoendefält gäller för samtliga binärer efter flaggan, fram till nästa -dberoendefält. Standardvärdet för beroendefält är Depends.

Om samma katalogpost (eller en uppsättning alternativ) förekommer i mer än ett av de kända beroendefältnamnen Pre-Depends, Depends, Recommends, Enhances eller Suggests så kommer dpkg-shlibdeps att automatiskt ta bort beroendet från samtliga fält förutom det som anger de viktigaste beroendena.

Inled substitueringsvariabler med variabelnamnsprefix: i stället för shlibs:. På samma sätt kommer befintliga substitueringsvariabler som inleds med variabelnamnsprefix: (i stället för shlibs:) att tas bort från substitueringsvariabelfilen.
Skriv substitueringsvariabelinställningar på standard ut (eller filnamn om angivet, sedan dpkg 1.17.2), i stället för att försöka lägga till dem i substitueringsvariabelfilen (som standard debian/substvars).
Föredra information om delade bibliotek som märkts för den givna pakettypen. Om det inte finns någon märkt information används omärkt. Standardpakettypen är deb. Beroendeinformation för delade bibliotek märks för en given typ genom att inleda det med namnet på typen, ett kolon, samt blanktecken.
Läs överstyrande beroendeinformation om delade bibliotek från lokal-shlibs-fil i stället för debian/shlibs.local.
Skriv substitueringsvariabler i substvars-fil; standard är debian/substvars.
Aktiverar pratsamt läge (sedan dpkg 1.14.8). Flera meddelanden visas för att förklara vad dpkg-shlibs håller på med.
Uteslut paketet från de genererade beroendena (dpkg 1.14.8). Flaggan är användbar för att undvika självberoenden för paket som innehåller ELF-binärer (exekverbara eller biblioteksinsticksprogram) som använder ett bibliotek som ligger i samma paket. Flaggan kan användas flera gånger för att utesluta flera paket.
Se först i paketbyggkatalog vid försök att hitta ett bibliotek (sedan dpkg 1.14.15). Användbart när källkodspaketet bygger flera varianter av samma bibliotek och du vill se till att du får beroendet från ett givet binärpaket. Flaggan kan användas flera gånger: kataloger söks efter i samma ordning före kataloger från andra binärpaket.
Ignorera paketbyggkatalog vid sökning efter delade shlibs, symboler och delade biblioteksfiler (sedan dpkg 1.18.5). Flaggan kan användas flera gånger.
Misslyckas inte om det inte upptäcks någon beroendeinformation för ett delat bibliotek (sedan dpkg 1.14.8). Den här flaggan rekommenderas inte, alla bibliotek bör tillhandahålla beroendeinformation (antingen med shlibs-filer eller med symbols-filer), även om de ännu inte används av andra paket.
Värde är ett bitfält som anger de varningar som kan ges av dpkg-shlibdeps (sedan dpkg 1.14.17). Bit 0 (värde=1) aktiverar varningen ”symbolen sym, som används av binär, hittades inte i något av biblioteken”, bit 1 (värde=2) aktiverar varningen ”paketet kunde undvika ett onödigt beroende” och bit 2 (värde=4) aktiverar varningen ”binär borde inte vara länkat mot bibliotek”. Standard för värde är 3: de första två varningarna är aktiva som standard, men inte den sista. Sätt värde till 7 om du vill att alla varningar ska vara aktiva.
Ändra platsen för dpkg-databasen (sedan dpkg 1.14.0). Förvald plats är /var/lib/dpkg.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

DIAGNOSTIK

Varningar

Eftersom dpkg-shlibdeps analyserar mängden symboler som används av varje binärfil i det genererade paketet, kan det i flera fall skriva ut varningsmeddelanden. De visar på saker som kan förbättras i paketet. I de flesta fall gäller förbättringarna direkt uppströmskällkoden. Här är de varningar du kan stöta på, i fallande allvarlighetsgrad:

Den omnämnda symbolen hittades inte i biblioteken som länkas mot binären. Binär är antagligen ett bibliotek och måste länkas mot ett annat bibliotek under byggproceduren (länkarflaggan -lbibliotek).
Den angivna symbolen hittades inte i biblioteken som länkats mot binären. Binär är antagligen ett insticksprogram och symbolen tillhandahålls av programmet som läser in det. I teorin har inte insticksprogram något SONAME, men den här binären har ett och därmed kunde det inte tydligt identifieras som insticksprogram. Det faktum att binären befinner sig i en icke-offentlig katalog är dock en stark indikation på att det inte är ett vanligt delat bibliotek. Om binären faktiskt är ett insticksprogram kan du ignorera varningen. Det är dock alltid möjligt att det är ett riktigt bibliotek och att program som länker det använder en RPATH så att den dynamiska länkaren hittar det. Om så är fallet är biblioteket trasigt och behöver fixas.
Ingen av binärerna som länkas mot bibliotek använder någon av symbolerna som tillhandahålls av biblioteket. Genom att rätta alla binärer kan du undvika beroendet som gäller detta bibliotek (såvida inte samma beroende även genereras av ett annat bibliotek som faktiskt används).
Exakt samma varning som ovan, men för flera binärer
Binär länkar mot ett bibliotek den inte behöver. Det är inte ett problem, Men genom att inte länka biblioteket mot binären kan man uppnå en mindre prestandaförbättring. Varningen kontrollerar samma information som den föregående, men gör det för varje binär istället för att utföra kontrollen globalt på alla analyserade binärer.

Fel

dpkg-shlibdeps kommer att misslyckas om det inte hittar ett öppet bibliotek som en av binärerna använder, eller om biblioteket saknar associerad beroendeinformation (antingen en shlibs-fil eller en symbols-fil). Ett öppet bibliotek har ett SONAME och är versionshanterad (libvadsomhelst.so.X). Ett privat bibliotek (till exempel ett insticksprogram) bör inte ha något SONAME och behöver inte vara versionshanterat.

Binär använder ett bibliotek som heter bibliotek-sonamn, men dpkg-shlibdeps kunde inte hitta biblioteket. dpkg-shlibdeps skapar en lista över kataloger det ser i på följande sätt: katalogerna som beskrivs i RPATH i binären, kataloger som lagts till med flaggan -l, kataloger i miljövariabeln LD_LIBRARY_PATH, kors-multiarkitekturskataloger (t.ex /lib/arm64-linux-gnu, /usr/lib/arm64-linux-gnu), vanliga öppna kataloger (/lib, /usr/lib), kataloger listade i /etc/ld.so.conf, samt föråldrade multilib-kataloger (/lib32, /usr/lib32, /lib64, /usr/lib64). Därefter ser det i motsvarande kataloger i byggträdet för paketet som innehåller binären som analyseras, i paketbyggträdet som anges med kommandoradsflaggan -S, i andra pakets byggträd som innehåller en DEBIAN/shlibs-fil och slutligen i rotkatalogen. Om biblioteket inte hittas i någon av dessa kataloger får du det här felmeddelandet.

Om biblioteket som inte hittades ligger i en privat katalog i samma paket bör du lägga till katalogen med -l. Om det finns i ett annat binärpaket som byggs bör du se till att shlibs- eller symbols-filen för paketet redan har skapats och att -l innehåller korrekt katalog som det också ligger i en privat katalog.

Biblioteket som behövs av binär hittades i biblioteksfil av dpkg-shlibdeps, men dpkg-shlibdeps kunde inte hitta någon beroendeinformation för biblioteket. För att hitta beroendet har det försökt koppla biblioteket mot ett Debianpaket med hjälp av dpkg -S biblioteksfil. Därefter såg det i motsvarande shlibs- och symbols-filer i /var/lib/dpkg/info/, samt i de olika paketens byggträd (debian/*/DEBIAN/).

Det här felet kan orsakas av felaktiga eller saknade shlibs- eller symbols-filer i bibliotekets paket. Det kan även inträffa om biblioteket byggts i samma källkodspaket och om shlibs-filen ännu inte har skapats (då måste du fixa debian/rules så att det skapar shlibs-filen innan det anropar dpkg-shlibdeps). Felaktig RPATH kan också leda till att biblioteket hittas under ett icke-kanoniskt namn (till exempel: /usr/lib/openoffice.org/../lib/libssl.so.9.8 istället för /usr/lib/libssl.so.0.9.8) som inte associeras till något paket, dpkg-shlibdeps försöker gå runt detta genom att falla tillbaka på ett kanoniskt namn (med realpath(3)), men det fungerar kanske inte alltid. Det är alltid bäst att städa upp RPATH i binären för att undvika problem.

Om du anropar dpkg-shlibdeps i pratsamt läge (-v) kommer det ge mycket mer information om var det försökte hitta beroendeinformationen. Det kan vara användbart om du inte förstår varför du får felmeddelandet.

SE ÄVEN

deb-substvars(5), deb-shlibs(5), deb-symbols(5), dpkg-gensymbols(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9