Scroll to navigation

TEMPFILE(1) General Commands Manual TEMPFILE(1)

NAZWA

tempfile - w bezpieczny sposób tworzy plik tymczasowy

SKŁADNIA

tempfile [-d KATALOG] [-p ŁAŃCUCH] [-s ŁAŃCUCH] [-m TRYB] [-n PLIK] [--directory=KATALOG] [--prefix=ŁAŃCUCH] [--suffix=ŁAŃCUCH] [--mode=TRYB] [--name=PLIK] [--help] [--version]

OPIS

tempfile creates a temporary file in a safe manner. It uses mkstemps(3) to choose the name and opens it with O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL. The filename is printed on standard output.

The directory in which to create the file might be searched for in this order:

a)
Jeśli istnieje zmienna środowiskowa TMPDIR i zawiera nazwę odpowiedniego katalogu, to jest używana.
b)
W przeciwnym wypadku, jeśli podano argument --directory i jest on właściwy, to jest używany.
c)
W przeciwnym wypadku używane jest P_tmpdir (zdefiniowane w <stdio.h>), jeśli jest to właściwe.
d)
Finally an implementation-defined directory (/tmp) may be used.

OPCJE

-d, --directory KATALOG
Umieszcza utworzony plik w zadanym KATALOGU.
-m, --mode TRYB
Otwiera plik z zadanym TRYBEM, zamiast z domyślnym 0600.
-n, --name PLIK
Używa PLIKU jako nazwy pliku zamiast korzystać z tempnam(3). Jeśli podano tę opcję, to -d, -p i -s są ignorowane.
-p, --prefix ŁAŃCUCH
Do wygenerowania nazwy wykorzystuje do pięciu liter z ŁAŃCUCHA.
-s, --suffix ŁAŃCUCH
Tworzy plik z ŁAŃCUCHEM jako przyrostkiem nazwy.
--help
Wypisuje na standardowym wyjściu komunikat o sposobie użycia i pomyślnie kończy pracę.
--version
Wypisuje na standardowym wyjściu informację o wersji i pomyślnie kończy pracę.

ZWRACANE WARTOŚCI

Zwrócony kod 0 oznacza, że pomyślnie stworzono plik tymczasowy. Każdy inny kod wskazuje błąd.

BŁĘDY

Exclusive creation is not guaranteed when creating files on NFS partitions. tempfile cannot make temporary directories. tempfile is deprecated; you should use mktemp(1) instead.

PRZYKŁAD

#!/bin/sh
#[...]
t=$(tempfile) || exit
trap "rm -f -- '$t'" EXIT
#[...]
rm -f -- "$t"
trap - EXIT
exit

ZOBACZ TAKŻE

tempnam(3), mktemp(1)

TŁUMACZENIE

Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils. Strony podręcznika zawarte w pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> oraz Robert Luberda <robert@debian.org>.
27 czerwca 2012 Debian