Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [opcje] [ścieżka_do_ebooka lub url calibre ...]


Uruchom główny graficzny interfejs użytkownika calibre i opcjonalnie dodaj e-book pod adresem path_to_ebook do bazy danych. Możesz także określić adresy URL calibre, aby wykonać różne inne działania, niż tylko dodawanie książek. Na przykład:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Otworzy książkę o identyfikatorze 1842 w formacie EPUB z biblioteki „test_library” w przeglądarce e-booków calibre. Nazwy bibliotek to nazwy folderów plików biblioteki ze spacjami zastąpionymi podkreśleniami. Pełny opis ww różne działania oparte na adresach URL znajdują się w Podręczniku użytkownika.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

Pomiń niestandardowe wtyczki - przydatne, gdy zainstalujesz wtyczkę, która blokuje uruchomienie calibre

Nie sprawdzaj czy uaktualnienie jest dostępne

Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

Uruchom zminimalizowany w zasobniku systemowym.

Pominięto, nie używać. Istnieje tylko dla wstecznej zgodności

wyświetla wersję programu i kończy działanie

Użyj biblioteki w podanej lokalizacji.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

kwietnia 19, 2024 7.9.0