Scroll to navigation

xmllint(1) xmllint kılavuzu xmllint(1)

İSİM

xmllint - komut satırı XML aracı

KULLANIM

xmllint [--version | --debug | --shell | --debugent
     | --copy | --recover | --noent | --noout | --htmlout
     | --nowrap | --valid | --postvalid | --dtdvalid url
     | --timing | --repeat | --insert | --compress
     | --sgml | --html | --push | --memory | --nowarning
     | --noblanks | --format | --testIO | --encode kodlama
     | --catalogs | --nocatalogs | --auto | --xinclude
     | --loaddtd | --dtdattr | --dropdtd | --stream
     | --chkregister] [xmldosyası]

GİRİŞ

xmllint, komut satırında xmldosyası olarak belirtilen bir veya daha fazla XML dosyasını denetler. Belirtilen seçeneklere göre çeşitli türde çıktılar üretir. Hem XML kodlarındaki, hem de XML çözümleyicideki hataları tespit etmek için oldukça faydalı bir araçtır.

libxml2 ile birlikte gelmektedir.

SEÇENEKLER

libxml2'nin sürüm bilgilerini gösterir.

Bir dosyayı çözümler ve belgenin bellekteki sürümünün açıklamalı ağacını çıktılar.

Etkileşimli kabuk kipini başlatır. Kabuk kipinde kullanılan komutların listesi KABUK KİPİ bölümünde açıklanmıştır.

Belgede tanımlı öğelerde hata ayıklar.

Gerçeklemenin dahili kopyasını sınar.

Geçersiz bir belgenin çözümlenebilir parçalarını çıktılar.

Öğe başvurularını değerleriyle değiştirir. Öntanımlı olarak, xmllint, öğe başvurularına dokunmaz.

Sonuçlar çıktılanmaz. Öntanımlı olarak, xmllint sonuç ağacını çıktılar.

Sonuçları HTML dosyası olarak çıktılar. Bu seçenekle xmllint sonuç ağacının çıktısını HTML etiketleri ile sarmalayarak, çıktının bir sanaldoku istemcisinde görüntülenebilmesini mümkün kılar.

HTML etiketleri ile sarmalama yapılmaz.

Belgenin kullanılan DTD'ye uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına bakar (DTD: Document Type Definition - Belge Tür Tanımlaması). DTD geçerlilik sınaması komut satırından --dtdvalid seçeneği ile bir DTD belirtilerek de yapılabilir.

DTD geçerlilik sınaması belge çözümlendikten sonra yapılır.

DTD geçerlilik sınaması için kullanılacak DTD url'den okunur.

xmllint'in çeşitli adımları gerçekleştirmek için harcadığı sürenin görüntülenmesini sağlar.

Zamanlama ve eniyileme için işlemi 100 kere tekrarlar.

Geçerli yerleştirmeleri sınar.

Çıktıyı sıkıştırmak için gzip uygulamasını çalıştırır.

DocBook SGML çözümleyicisi kullanılır. Bu sayede SGML Docbook olarak yazılmış bir belge, bir bellek içi ağaca çevrilebilir ve üzerinde XML biçiminde yazılmış gibi işlem yapılabilir.

HTML çözümleyicisi kullanılır.

Çözümleyicinin itme kipini kullanır.

Çözümleme bellekten yapılır.

Çözümleme sırasında ve geçerlilik sınamasında uyarılar engellenir.

Yoksayılabilir boş alanları kaldırır.

Çıktıyı yeniden biçimler ve girintiler.

Kullanıcı girdi/çıktı desteğini sınar.

Belirtilen karakter kodlamasında çıktı üretilir.

$SGML_CATALOG_FILES'daki katalogları kullanır. Aksi taktirde, öntanımlı olarak /etc/xml/catalog kullanılır.

Herhangi bir katalog kullanılmaz.

Sınama amaçlı küçük bir belge üretir.

XInclude çözümlemesi uygulanır.

Harici DTD okunur.

Harici DTD okunur ve ağaç, miras alınan öznitelikler ile oluşturulur.

Çıktıdan DTD kaldırılır.

Akımlı uygulama arayüzü kullanılır - bellekte tutulamayacak kadar büyük dosyaların sınanmasında faydalıdır.

Düğüm kaydını açar. Geliştiriciler tarafından libxml2 düğüm izleme kodlarını sınamak için faydalıdır.

KABUK KİPİ

xmllint, --shell seçeneği ile çalıştırıldığında etkileşimli bir kabuk açar. Bu kabukta kullanılabilecek komutlar şunlardır:

Düğümün XML kökünü gösterir.

Kabuktan çıkar.

Verilen veya geçerli olan düğümü görüntüler.

Şayet belirtilmiş ve eşsiz ise geçerli düğümden yol'a geçer, şayet yol belirtilmemişse köke geçer.

Düğüm bilgilerini (isim alanı, öznitelikler, içeriği) dökümler.

yol veya geçerli düğüm altındaki alt ağacın yapısını görüntüler.

Kabuğu bırakır.

Bu yardım iletilerini görüntüler.

Bellek kullanımını görüntüler.

isim ile belirtilen yeni bir belgeyi yükler.

yol'un (şayet belirtilmişse) veya geçerli dizinin içeriğini listeler.

Geçerli düğümün yolunu görüntüler.

Kabuğu bırakır.

Belgeyi verilen isim ile veya isim belirtilmemişse kendi adı ile kaydeder.

Belgenin hatalara karşı geçerliliğini sınar.

Geçerli düğümü isim dosyasına yazar.

KATALOGLARDA HATA AYIKLAMA

Ortam değişkeni XML_DEBUG_CATALOG'u "export XML_DEBUG_CATALOG=" komutunu kullanarak ayarlarsanız, katalog işlemleri ile ilgili hata ayıklama bilgileri çıktılanır.

YAZANLAR

John Fleck <jfleck (at) inkstain.net>, Ziying Sherwin <sherwin (at) nlm.nih.gov> ve Heiko Rupp <hwr (at) pilhuhn.de> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004