Scroll to navigation

od(1) Kullanıcı Komutları od(1)

İSİM

od - dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler

KULLANIM

od [seçenek]... [dosya]...
od [-abcdfilosx]... [dosya] [[+]konum[.][b]]
od --traditional [seçenek]... [dosya] [[+]konum[.][b] [+][yafta][.][b]]

AÇIKLAMA

dosyanın, hiçbir seçenek belirtilmediğinde sekizlik sayı sisteminde, tek başına anlamlı bir suretini standart çıktıya yazar. Birden fazla dosya verildiğinde, girdi sırasıyla bunları birbirine ekler. dosya adı verilmemişse veya - olarak verilmişse, standart girdiden okur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

Dosya konumlarını taban sayı sisteminde yazar.

Her dosyanın ilk bayt baytını atlar.

Çıktıyı dosya başına bayt girdi baytıyla sınırlar.

En az bayt grafik karakterlik dizgeler çıktılar.

Çıktı biçimini biçim olarak belirler.

Art arda gelen birbirinin aynı satırları * kullanmadan yazar.

Her satıra bayt bayt yazar.

Geleneksel tarzda argüman kabul eder.

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Geleneksel biçim belirtimleri karışık kullanılabilir:

-a veya -t a
Kıymetli biti yoksayarak isimli karakterleri seçer.

Sekizlik baytlar seçer.

-c veya -t c
ASCII karakterleri ve tersbölüyle öncelenmiş karakterleri seçer.

İşaretsiz onluk 2 baytlık birimleri seçer

Gerçel sayıları seçer.

Onluk tamsayıları seçer.

Onluk uzun tamsayıları seçer.

Sekizlik 2 baytlık birimleri seçer.

Onluk 2 baytlık birimleri seçer.

Onaltılık 2 baytlık birimleri seçer

Eğer ilk ve ikinci çağrı biçimlerinin ikisi de uygulanmışsa ikinci biçimin + ile başlayan son terim veya (iki terim varsa) bir rakam olduğu varsayılır. Bir konum terimi -j konum anlamına gelir. od her satırır başına bir adres yazar, yafta belirtilmişse ilk satırın başına bu yafta yazılır, diğer satırlar buna göre numaralanır. konum veya yaftanın başlarına 0x veya 0X koyarak bu sayıların onaltılık sistemde olduğunu belirtebilirsiniz. Sonlarına . koyarsanız sekizlik sistemde olduklarını, b koyarsanız 512 ile çarpılmalarını istediğinizi belirtmiş olursunuz.

biçim aşağıdaki belirtimlerin biri veya birkaçı kullanılarak oluşturulur:

Karakter isimlerini yazar. (Örnek: 'od -t a' sekme karakterini gördüğünde 'ht' yazar.)

Alfabe elemanlarını olduğu gibi denetim karakterlerini tersbölü ile öncelenmiş gösterimleri ile yazar.

İşaretli onluk tamsayıyı boyut baytlık yazar.

Gerçel sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

Sekizlik sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

İşaretsiz onluk tamsayıyı boyut baytlık yazar.

Onaltılık sayıyı boyut baytlık sayı olarak yazar.

boyut bir sayıdır. biçim doux olduğunda, boyut sizeof(char) için C, sizeof(short) için S, sizeof(int) için I veya sizeof(long) için L olabilir. biçim f olduğunda, boyut sizeof(float) için F, sizeof(double) için D veya sizeof(long double) için L olabilir.

taban, onluk için d, sekizlik için o, onaltılık için x veya hiçbiri için n olur. baytları 0x veya 0X öneki onaltılık yaparken, b soneki 512 ile, k soneki 1024 ile ve m soneki 1048576 ile çarpılacaklarını belirtir. Bir biçime z soneki eklenmesi, çıktılanacak her satırın sonuna o satırdaki basılabilir karakterlerin hepsinin yazılmasına sebep olur. --string seçeneği argümansız kullanıldığında argümanının 3 olduğu varsayılır. Aynı şekilde --width için argümanın 32 olduğu varsayılır. Öntanımlı olarak, od -A o -t d2 -w16 seçeneklerini kullanır.

YAZAN

Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

od komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve od yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils od

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

Kasım 2006 coreutils 6.5