Scroll to navigation

JOIN(1) Användarkommandon JOIN(1)

NAMN

join - join lines of two files on a common field

SYNOPSIS

join [FLAGGA]... FIL1 FIL2

BESKRIVNING

För varje par av inmatade rader med identiska join-fält, skriv en rad till standard ut. Standard för join-fält är det första, avgränsat av blanka.

När FIL1 eller FIL2 (inte båda) är -, läs standard in.

Skriv även omatchade rader från fil FILNUM, där FILNUM är 1 eller 2, motsvarande FIL1 eller FIL2.
Ersätt tomma inmatningsfält med TOM.
Ignorera skiftläge när fält jämförs.
Samma som ”-1 FÄLT -2 FÄLT”.
Följ FORMAT när utskriftsrader konstrueras.
Använd TECKEN som fältseparator för in- och utmatning.
Som -a FILNUM, men undertrycker förenade utmatade rader.
-1 FÄLT
Förena med detta FÄLT i fil 1.
-2 FÄLT
Förena med detta FÄLT i fil 2.
Kontrollera att indata är korrekt sorterad, även om alla indatarader går att para ihop.
Kontrollera inte att indata är korrekt sorterad.
Hantera första raden i varje fil som filhuvuden, skriv dem utan att försöka att para ihop dem.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Om inte -t TECKEN är givet separeras fält av inledande mellanslag som ignoreras, annars separeras fält av TECKEN. Varje FÄLT är ett fältnummer räknat från 1. FORMAT är en eller flera specifikationer åtskilda med komma eller mellanslag, var och en är ”FILNUM.FÄLT” eller ”0”. Normalvärdet för FORMAT skriver ut de förenade fälten, de kvarvarande fälten från FIL1, de kvarvarande fälten från FIL2, allt separerat med TECKEN. Om FORMAT är nyckelordet ”auto” avgör första raden av varje fil antalet fält som skrivs ut för varje rad.

Viktigt: FIL1 och FIL2 måste vara sorterade på föreningsfälten. T.ex., använd ”sort -k 1b,1” om ”join” inte har några flaggor, eller använd ”join -t ”” om ”sort” inte har några flaggor. Observera, jämförelser tar hänsyn till reglerna som anges av ”LC_COLLATE”. Om indata inte är sorterad och några rader inte kan förenas, ges ett varningsmeddelande.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Mike Haertel.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

comm(1), uniq(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/join>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) join invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32