Scroll to navigation

RUNLEVEL(8) runlevel RUNLEVEL(8)

NAZWA

runlevel - wypisuje poprzedni i bieżący poziom pracy SysV

SKŁADNIA

runlevel [opcje...]

PRZEGLĄD

Poziomy pracy są przestarzałą metodą uruchamiania i zatrzymywania grup usług, używaną przez init SysV. systemd udostępnia nakładkę kompatybilności, która przypisuje poziomy pracy do celów i powiązanych bibliotek, takich jak runlevel. Tym niemniej jednocześnie aktywny może być tylko jeden poziom pracy, podczas gdy systemd może aktywować równocześnie wiele celów, zatem powiązanie z poziomami pracy jest nieco mylące i nieprecyzyjne. Poziomów pracy nie należy używać w nowym kodzie; są najbardziej przydatne jako skrót do odpowiadających im celów w parametrach rozruchu jądra.

Tabela 1. Powiązanie pomiędzy poziomem pracy a celem systemd

Poziom pracy Cel
0 poweroff.target
1 rescue.target
2, 3, 4 multi-user.target
5 graphical.target
6 reboot.target

OPIS

runlevel wypisuje poprzedni i bieżący poziom pracy SysV, jeśli są one znane

Dwa znaki poziomów pracy są oddzielone spacją. Jeśli nie można ustalić któregoś z poziomów pracy, wypisywane jest N. Jeśli nie można ustalić obu, wypisywane jest unknown.

O ile nie przesłoni tego środowisko, do sprawdzenia ostatnich zmian poziomów pracy posłuży baza danych utmp.

OPCJE

Obsługiwana jest następująca opcja:

--help

Wyświetla krótki komunikat pomocy i wychodzi.

KOD ZAKOŃCZENIA

Jeśli można ustalić jeden lub obydwa poziomy pracy, zwracane jest 0, w innym przypadku kod jest niezerowy.

ŚRODOWISKO

$RUNLEVEL

Jeśli ustawi się zmienną $RUNLEVEL, runlevel wypisze tę wartość jako aktualny poziom pracy i zignoruje utmp.

$PREVLEVEL

Jeśli ustawi się zmienną $PREVLEVEL, runlevel wypisze tę wartość jako poprzedni poziom pracy i zignoruje utmp.

PLIKI

/run/utmp

Baza danych utmp używana przez runlevel do odczytu poprzedniego i bieżącego poziomu pracy.

ZOBACZ TAKŻE

systemd(1), systemd.target(5), systemctl(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

systemd 251