Scroll to navigation

READLINK(1) Polecenia użytkownika READLINK(1)

NAZWA

readlink - wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

SKŁADNIA

readlink [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.
-f, --canonicalize
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części oprócz ostatniej
-e, --canonicalize-existing
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części składowe
-m, --canonicalize-missing
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; bez wymagań dotyczących istnienia którejkolwiek ze składowych
-n, --no-newline
nie wypisuje kończącego ogranicznika

-q, --quiet

-s, --silent
suppress most error messages (on by default)
-v, --verbose
wyświetla komunikaty o błędach
-z, --zero
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Dmitrija V. Levina.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) readlink invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

June 2020 GNU coreutils 8.32