Scroll to navigation

MAN(7) Podręcznik programisty Linuksa MAN(7)

NAZWA

man - makra do formatowania stron man

SKŁADNIA

groff -Tascii -man plik ...
groff -Tps -man plik ...

man [sekcja] tytuł

OPIS

Ta strona podręcznika opisuje pakiet makr groff an.tmac (często nazywany pakietem makr man). Pakiet tych makr powinien być używany przez deweloperów, kiedy piszą lub przenoszą strony man dla Linuksa. Jest w pełni kompatybilny z innymi wersjami tego pakietu, więc przenoszenie stron nie powinno być głównym problemem (wyjątki włączają NET-2 BSD, które używa całkiem innego pakietu makr zwanego mdoc; patrz mdoc(7)).

Proszę zauważyć, że strony NET-2 BSD mogą być użyte z groffem przez proste podanie opcji -mdoc zamiast zwykłej -man. Jednakże bardziej zalecane jest używanie opcji -mandoc, ponieważ wybierze ona automatycznie odpowiedni zestaw makr.

Zasady, których powinno się przestrzegać podczas pisania stron podręcznika dla linuksowego pakietu man-pages, opisano w man-pages(7).

Linia tytułowa

Pierwszą komendą na stronie man (po liniach komentarza, czyli liniach zaczynających się od .\") powinna być

.TH tytuł sekcja data źródło podręcznik

Szczegółowy opis argumentów przekazywanych do komendy TH można znaleźć w man-pages(7).

Proszę zauważyć, że strony formatowane za pomocą makr BSD mdoc rozpoczynają się od polecenia Dd, a nie TH.

Sekcje

Sekcje zaczynają się od .SH poprzedzonego przez nazwę sekcji.

Jedynym wymaganym nagłówkiem jest NAME (NAZWA). Powinien występować w pierwszej sekcji, a kolejna linia powinna zawierać jednoliniowy opis programu:

.SH NAZWA
pozycja \- opis

Jest niesamowicie ważne, aby używać tego formatu, oraz że występuje odwrotny ukośnik przed kreską po nazwie pozycji. Ta składnia (angielska, gdzie NAZWA to NAME) jest wykorzystywana przez program mandb(8) do tworzenia bazy krótkich opisów dla programu whatis(1) i apropos(1). (Dalsze szczegóły dotyczące składni rozdziału NAME można znaleźć w podręczniku lexgrog(1)).

Listę innych sekcji, które mogą wystąpić w stronie podręcznika można znaleźć w man-pages(7).

Czcionki

Komendy do wyboru czcionki są następujące:

.B
Pogrubienie
.BI
Pogrubienie na przemian z kursywą (szczególnie użytecznie w specyfikacji funkcji)
.BR
Pogrubienie na przemian z czcionką Roman (szczególnie użyteczne w odnośnikach do innych stron podręcznika)
.I
Kursywa
.IB
Kursywa naprzemiennie z pogrubieniem
.IR
Kursywa naprzemiennie z fontem roman
.RB
Czcionka roman naprzemiennie z pogrubieniem
.RI
Czcionka roman naprzemiennie z kursywą
.SB
Mała czcionka naprzemiennie z pogrubieniem
.SM
Mała (użyteczne dla akronimów)

Traditionally, each command can have up to six arguments, but the GNU implementation removes this limitation (you might still want to limit yourself to 6 arguments for portability's sake). Arguments are delimited by spaces. Double quotes can be used to specify an argument which contains spaces. For the macros that produce alternating type faces, the arguments will be printed next to each other without intervening spaces, so that the .BR command can be used to specify a word in bold followed by a mark of punctuation in Roman. If no arguments are given, the command is applied to the following line of text.

Inne makra i łańcuchy znaków

Below are other relevant macros and predefined strings. Unless noted otherwise, all macros cause a break (end the current line of text). Many of these macros set or use the "prevailing indent". The "prevailing indent" value is set by any macro with the parameter i below; macros may omit i in which case the current prevailing indent will be used. As a result, successive indented paragraphs can use the same indent without respecifying the indent value. A normal (nonindented) paragraph resets the prevailing indent value to its default value (0.5 inches). By default, a given indent is measured in ens; try to use ens or ems as units for indents, since these will automatically adjust to font size changes. The other key macro definitions are:

Zwykłe akapity

.LP
To samo, co .PP (rozpoczęcie nowego akapitu).
.P
To samo, co .PP (rozpoczęcie nowego akapitu).
.PP
Rozpoczęcie nowego akapitu i usunięcie bieżącego wcięcia.

Początek wiszącego wcięcia

.RS i
Rozpoczyna relatywne wcięcie marginesu: przesuwa lewy margines o i w prawo (jeżeli pominięto i, to używana jest wartość "powszechnego wcięcia"). Wartość "powszechnego wcięcia" ustawiana na 0.5 cala. W wyniku wcinane będą wszystkie kolejne akapity, aż do napotkania odpowiadającego .RE.
.RE
Kończy relatywne wcięcie marginesu i ustawia poprzednią wartość wcięcia.

Makra wcięć akapitów

.HP i
Rozpoczyna akapit od wiszącego wcięcia (pierwsza linia akapitu znajduje się przy lewym marginesie w stosunku do zwykłych akapitów, a pozostałe akapitu linie są wcięte).
.IP x i
Wcięty akapit z opcjonalnym wiszącym znacznikiem. Jeżeli pominięto znacznik x, to cały następujący akapit będzie wcięty o i. Jeżeli podano znacznik x, to będzie on umieszczony zaraz przy lewym marginesie przed następującym po nim wciętym akapitem (podobnie jak to robi .TP poza tym, że znacznik jest umieszczony przy poleceniu, a nie w kolejnej linii). Jeżeli znacznik jest zbyt długi to tekst po znaczniku będzie przeniesiony do kolejnej linii (tekst nie będzie usunięty ani zniekształcony). Dla list nienumerowanych, należy użyć tego makra, podając jako znacznik \(bu (kula) lub \(em (myślnik), a dla list numerowanych należy w znaczniku podać liczbę lub cyfrę, po której następuje kropka; ułatwi to przetworzenie do innych formatów.
.TP i
Rozpoczyna akapit z wiszącym znacznikiem. Znacznik jest podawany w następnej linii. Wyniki są podobne do .IP

Makra odnośników hipertekstowych

.UR url
Insert a hypertext link to the URI (URL) url, with all text up to the following .UE macro as the link text.
.UE .RI [ trailer ]
Terminate the link text of the preceding .UR macro, with the optional trailer (if present, usually a closing parenthesis and/or end-of-sentence punctuation) immediately following. For non-HTML output devices (e.g., man -Tutf8), the link text is followed by the URL in angle brackets; if there is no link text, the URL is printed as its own link text, surrounded by angle brackets. (Angle brackets may not be available on all output devices.) For the HTML output device, the link text is hyperlinked to the URL; if there is no link text, the URL is printed as its own link text.

These macros have been supported since GNU Troff 1.20 (2009-01-05) and Heirloom Doctools Troff since 160217 (2016-02-17).

Różnorodne makra

.DT
Ustawia tabulację na jej domyślną wartość (co każde pół cala); nie powoduje przerwy.
.PD d
Ustawia odległość między wierszami w akapicie (jeśli pominięto, to d=0.4v); nie powoduje przerwy.
.SS t
Pod-nagłówek t (jak .SH, lecz używane do podsekcji)

Predefiniowane łańcuch znaków

Pakiet man zawiera następujące predefiniowane łańcuchy znaków:

\*R
Symbol rejestracji: ®
\*S
Zmienia domyślny rozmiar czcionki
\*(Tm
Symbol znaku towarowego: (Tm)
\*(lq
Lewy podwójny cudzysłów: “
\*(rq
Prawy podwójny cudzysłów: ”

Bezpieczny podzbiór

Chociaż z technicznego punktu widzenia man jest pakietem makr troffa, to w rzeczywistości strony podręcznika ekranowego mogą być przetwarzane przez wiele innych narzędzi, które nie implementują wszystkich właściwości troffa. Dlatego najlepiej unikać pewnych bardziej egzotycznych makr troffa, tam gdzie jest to możliwe tak, aby inne narzędzia pracowały poprawnie. Należy unikać używania preprocesorów troffa (jeżeli jest to konieczne, proszę bardzo, użyj tbl(1), ale zamiast tworzyć dwukolumnowe tabele, spróbuj użyć poleceń IP i TP). Należy unikać także używania wyliczeń — większość innych narzędzi nie umie ich przetworzyć. Lepiej użyć prostych poleceń, łatwych do przetłumaczenia do innych formatów. Następujące makra troffa uważa się za bezpieczne (chociaż w wielu przypadkach będą zignorowane przez tłumaczy): \", ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi, ft, hy, ig, in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti, tr.

You may also use many troff escape sequences (those sequences beginning with \). When you need to include the backslash character as normal text, use \e. Other sequences you may use, where x or xx are any characters and N is any digit, include: \', \`, \-, \., \", \%, \*x, \*(xx, \(xx, \$N, \nx, \n(xx, \fx, and \f(xx. Avoid using the escape sequences for drawing graphics.

Nie należy używać nieobowiązkowego parametru makra bp (podział strony). Należy używać tylko dodatnich wartości dla sp (spacja pionowa). Nie należy definiować makr (de) o takich samych nazwach jak nazwy makr z tego pakietu lub z pakietu mdoc, ale o innym znaczeniu; jest wysoce prawdopodobne, że takie powtórne zdefiniowanie makra będzie po prostu zignorowane. Każde dodatnie wcięcie (in) powinno być sparowane z odpowiadającym mu wcięciem negatywnym (chociaż powinno się jednak używać makr RS i RE zamiast in). Instrukcje warunkowe (if,ie) powinny mieć tylko "t" lub "n" w warunku. Powinny być używane tylko tłumaczenia (tr), które można zignorować. Zmiany czcionki (ft oraz sekwencja cytowania \f) powinny mieć tylko wartości 1, 2, 3, 4, R, I, B, P lub CW (polecenie ft może także nie mieć żadnych parametrów).

Jeżeli używane są makra inne niż te opisane powyżej, należy dokładnie sprawdzić wynik, używając kilku narzędzi. Po sprawdzeniu, że te dodatkowe makra są bezpieczne, prosimy o poinformowanie o nich opiekuna tego dokumentu, tak żeby można było je dodać do tej listy.

PLIKI

/usr/share/groff/[*/]tmac/an.tmac
/usr/share/man/*/whatis

UWAGI

By all means include full URLs (or URIs) in the text itself; some tools such as man2html(1) can automatically turn them into hypertext links. You can also use the UR and UE macros to identify links to related information. If you include URLs, use the full URL (e.g., http://www.kernel.org) to ensure that tools can automatically find the URLs.

Tools processing these files should open the file and examine the first nonwhitespace character. A period (.) or single quote (') at the beginning of a line indicates a troff-based file (such as man or mdoc). A left angle bracket (<) indicates an SGML/XML-based file (such as HTML or Docbook). Anything else suggests simple ASCII text (e.g., a "catman" result).

Many man pages begin with '\" followed by a space and a list of characters, indicating how the page is to be preprocessed. For portability's sake to non-troff translators we recommend that you avoid using anything other than tbl(1), and Linux can detect that automatically. However, you might want to include this information so your man page can be handled by other (less capable) systems. Here are the definitions of the preprocessors invoked by these characters:

eqn(1)
grap(1)
pic(1)
refer(1)
tbl(1)
vgrind(1)

BŁĘDY

Większość makr opisuje formatowanie (np. typ czcionki i odstępy), zamiast oznaczać zawartość składniową (np. to jest odnośnik do innej strony). Ta sytuacja utrudnia dostosowywanie formatu man do różnych mediów, w taki sposób, by zachować jednolitość formatowania dla danego medium i automatycznie dołożyć odnośniki do innych stron. Wybierając ten opisany powyżej bezpieczny podzbiór makr, daje się lepszą możliwość automatycznego przetworzenia strony do innego formatu.

Makro TX z systemu SUN nie jest zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

apropos(1), groff(1), lexgrog(1), man(1), man2html(1), groff_mdoc(7), whatis(1), groff_man(7), groff_www(7), man-pages(7), mdoc(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. Linux