Scroll to navigation

DU(1) Polecenia użytkownika DU(1)

NAZWA

du - szacuje użycie miejsca na dysku

SKŁADNIA

du [OPCJA]... [PLIK]...
du [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Podsumowuje zajętość dysku przez każdy zestaw PLIKÓW, rekurencyjnie dla katalogów.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wypisuje podliczenia dla wszystkich plików, nie tylko katalogów
wyświetla rozmiar pozorny zamiast użycia dysku; choć rozmiar pozorny jest zwykle mniejszy, może być również większy z powodu dziur (w tzw. plikach rzadkich), wewnętrznej fragmentacji, bloków pośrednich itp.
przelicza rozmiary według ROZMIARU przed ich wyświetleniem np. -BM wyświetla rozmiary w jednostkach 1 048 576 bajtów; patrz format ROZMIARU poniżej.
równoważne --apparent-size --block-size=1
wyświetla podsumowanie całości
rozwija wyłącznie dowiązania symboliczne podane jako argumenty w wierszu poleceń
wyświetla podsumowania dla katalogu (lub pliku, z opcją -all) tylko, jeśli znajduje się N lub mniej poziomów poniżej argumentu wiersza poleceń; --max-depth=0 jest równoważne --summarize
podsumowuje zajętość dysku przez pliki podane w P, które są zakończone przez znak NUL. Jeżeli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
równoważne --dereference-args (-D)
wyświetla rozmiary w formacie czytelnym dla ludzi (np. 1K, 234M, 2G)
wypisuje informacje o użyciu i-węzłów, zamiast o użyciu bloków
jak --block-size=1K
rozwija wszystkie dowiązania symboliczne
liczy rozmiar wielokrotnie jeśli plik ma dowiązania twarde
jak --block-size=1M
nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)
dla katalogów nie uwzględnia rozmiarów podkatalogów
jak -h, lecz używa potęg 1000 zamiast 1024
wyświetla tylko podsumowanie dla każdego argumentu
pomija wpisy mniejsze niż ROZMIAR przy wartości dodatniej lub większe niż ROZMIAR przy wartości ujemnej
pokazuje czas ostatniej modyfikacji plików w katalogu i jego podkatalogach
zamiast czasu modyfikacji pokazuje czas określony przez SŁOWO: atime, access, use, ctime lub status
pokazuje czas używając STYLU: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT, gdzie FORMAT jest interpretowany jak przez polecenie date
pomija pliki pasujące do wzorca w PLIKU
pomija pliki pasujące do WZORCA
pomija katalogi w innych systemach plików
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Wartości są wyświetlane w jednostkach ROZMIARU, który jest pierwszym z podanych: opcji --block-size lub zmiennym środowiskowym DU_BLOCK_SIZE,, BLOCK_SIZE, BLOCKSIZE. W przeciwnym wypadku domyślną jednostką są 1024 bajty (lub 512, jeśli ustawiono zmienną POSIXLY_CORRECT.

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000). Można używać również przyrostków binarnych, np. KiB=K, MiB=M itd.

WZORCE

WZORZEC jest wzorcem powłoki (nie jest wyrażeniem regularnym). Wzorzec ? dopasowuje jeden znak, podczas gdy * pasuje do dowolnego łańcucha (złożonego z zera, jednego lub wielu znaków). Na przykład, *.o dopasuje każdy plik kończący się na .o. W związku z tym, polecenie

du --exclude='*.o'

pominie wszystkie pliki i podkatalogi kończące się na .o (łącznie z samym plikiem .o).

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda, Davida MacKenzie, Paula Eggerta i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/du>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) du invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2021 GNU coreutils 8.32