Scroll to navigation

WCPNCPY(3) Podręcznik programisty Linuksa WCPNCPY(3)

NAZWA

wcpncpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków o ustalonej długości i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

#include <wchar.h>
wchar_t *wcpncpy(wchar_t *restrict dest, const wchar_t *restrict src,
                 size_t n);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpncpy():


Since glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Before glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpncpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji stpncpy(3). Kopiuje co najwyżej n znaków z łańcucha szerokich znaków wskazywanego przez src, łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0'), do tablicy wskazywanej przez dest. W dest zapisywanych jest dokładnie n szerokich znaków. Jeśli długość wcslen(src) jest mniejsza niż n, pozostałe znaki tablicy dest są wypełniane znakami L'\0'. Jeśli długość wcslen(src) jest większa lub równa n, to łańcuch w dest nie będzie zakończony znakiem L'\0'.

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zapewnić, że będzie miejsce przynajmniej na n szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpncpy() zwraca wskaźnik do ostatniego zapisanego szerokiego znaku, tj. dest+n-1.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
wcpncpy() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

stpncpy(3), wcsncpy(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU