Scroll to navigation

fputwc(3) Library Functions Manual fputwc(3)

NAZWA

fputwc, putwc - zapisanie szerokiego znaku do strumienia FILE

BIBLIOTEKA

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fputwc(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc(wchar_t wc, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputwc() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputc(3). Zapisuje szeroki znak wc do stream. Gdy ferror(stream) stanie się prawdziwe, to zwraca WEOF. Jeśli wystąpi błąd konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF. W pozostałych przypadkach zwraca wc.

Funkcja lub makro putwc() zachowuje się identycznie jak fgetwc(). Może być zaimplementowane jako makro, więc może wskutek tego rozwijać swój argument więcej niż raz. Nie ma żadnego powodu, aby tej funkcji/makra używać.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

On success, fputwc() function returns wc. Otherwise, WEOF is returned, and errno is set to indicate the error.

BŁĘDY

Oprócz zwykłych jest jeszcze

Konwersja wc do kodowania stosowanego w strumieniu nie powiodła się.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fputwc(), putwc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

STANDARDY

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie fputwc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputwc() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3), fputws(3), unlocked_stdio(3)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 grudnia 2022 r. Linux man-pages 6.03