Scroll to navigation

MBTOWC(3) Podręcznik programisty Linuksa MBTOWC(3)

NAZWA

mbtowc - przekształca ciąg wielobajtowy na znak szeroki

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
int mbtowc(wchar_t *restrict pwc, const char *restrict s, size_t n);

OPIS

Podstawową dla tej funkcji jest sytuacja, gdy s jest różne od NULL i pwc jest różne od NULL. W tym przypadku, funkcja mbtowc() sprawdza co najwyżej n bajtów ciągu wielobajtowego, zaczynając od s, wydziela następny pełny znak wielobajtowy, przetwarza go na znak szeroki i umieszcza w *pwc. Aktualizuje wewnętrzny, znany tylko funkcji mbtowc(), stan przesunięty. Jeśli s nie wskazuje na bajt null ('\0'), funkcja zwraca liczbę bajtów s, które zostały zużyte; w pozostałych przypadkach zwracane jest 0.

Jeśli n bajtów, zaczynając od s, nie zawiera pełnego znaku wielobajtowego lub jeśli zawierają niepoprawny ciąg wielobajtowy, mbtowc() zwraca -1. Może się to zdarzyć, nawet gdy n >= MB_CUR_MAX, jeśli wielobajtowy łańcuch zawiera nadmiarowe ciągi przesunięć.

Inna sytuacja ma miejsce, gdy s jest różne od NULL, ale pwc jest równe NULL. Wówczas funkcja mbtowc() zachowuje się jak powyżej, z tym wyjątkiem, że nie przechowuje przetworzonego znaku szerokiego w pamięci.

Trzecia sytuacja występuje, gdy s jest równe NULL. Wówczas pwc i n są ignorowane. Funkcja mbtowc() sprowadza stan przesunięty, znany tylko tej funkcji, do stanu wyjściowego i zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie zawiera nietrywialne stany przesunięte, lub zero, jeśli kodowanie jest bezstanowe.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli s jest różne od NULL, funkcja mbtowc() zwraca liczbę zużytych bajtów, zaczynając od s; zwraca 0, jeśli s wskazuje na bajt null lub -1 w przypadku błędu.

Jeśli s jest równe NULL, funkcja mbtowc zwraca wartość różną od zera, gdy kodowanie posiada nietrywialne stany przesunięte, a zero, gdy kodowanie jest bezstanowe.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
mbtowc() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie mbtowc() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Funkcja ta nie jest przystosowana do wielowątkowości. Funkcja mbrtowc(3)zapewnia lepszy interfejs przy tym samym działaniu.

ZOBACZ TAKŻE

MB_CUR_MAX(3), mblen(3), mbrtowc(3), mbstowcs(3), wcstombs(3), wctomb(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU